Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

2014-10-23 08:15:44 Zawiadomienia

Przedsiębiorstwo Geodezyjne GN.VIII.6642.1.755.2014
GEOPROF s.c.
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12
Tel. 12-661-39-31
OBIEKT LESZCZE 1.3

BIAŁY IGNACY
KRZYŻANOWICE


ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
W dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 12.00-13.30 na podstawie §38 ust.1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i
budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami) nastąpi
ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka (działki)
nr 23/2 objętej (objętych) księgą wieczystą - będącej Pani/Pana/Państwa własnością,
położonej/położonych w obrębie Leszcze z działką (działkami) sąsiednimi.
Powyższe czynności wykonywane są w ramach umowy nr 26/GN/14 zawartej ze Starostą
Pińczowskim dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej
obrębu Leszcze. Właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów ponieważ pomiary odbywają się
na koszt Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Celem pomiarów jest ustalenie granic
nieruchomości zabudowanych przy udziale właścicieli, zamierzenie ustalonych odcinków granic
oraz sporządzenie mapy numerycznej.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach. Spotkanie rozpocznie się na działce 23/2 w pobliżu budynku
mieszkalnego Leszcze 67a.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny do biura pod
numerem 12-661-39-31
2014.10.22 geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837


POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287 tekst jednolity) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Przedsiębiorstwo Geodezyjne GN.VIII.6642.1.755.2014
GEOPROF s.c.
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12
Tel. 12-661-39-31
OBIEKT LESZCZE 1.2

CIERNIAK WIKTORIA
LESZCZE


ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
W dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 9.30-11.00 na podstawie §38 ust.1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i
budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami) nastąpi
ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka (działki)
nr 511 objętej (objętych) księgą wieczystą - będącej Pani/Pana/Państwa własnością,
położonej/położonych w obrębie Leszcze z działką (działkami) sąsiednimi.
Powyższe czynności wykonywane są w ramach umowy nr 26/GN/14 zawartej ze Starostą
Pińczowskim dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej
obrębu Leszcze. Właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów ponieważ pomiary odbywają się
na koszt Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Celem pomiarów jest ustalenie granic
nieruchomości zabudowanych przy udziale właścicieli, zamierzenie ustalonych odcinków granic
oraz sporządzenie mapy numerycznej.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach. Spotkanie rozpocznie się na działce 511 w pobliżu budynku mieszkalnego
Leszcze 11.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny do biura pod
numerem 12-661-39-31
2014.10.22 geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837


POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287 tekst jednolity) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Przedsiębiorstwo Geodezyjne GN.VIII.6642.1.755.2014
GEOPROF s.c.
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12
Tel. 12-661-39-31
OBIEKT LESZCZE 1.2

CIERNIAK WOJCIECH
LESZCZE

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
W dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 9.30-11.00 na podstawie §38 ust.1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i
budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami) nastąpi
ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka (działki)
nr 511 objętej (objętych) księgą wieczystą - będącej Pani/Pana/Państwa własnością,
położonej/położonych w obrębie Leszcze z działką (działkami) sąsiednimi.
Powyższe czynności wykonywane są w ramach umowy nr 26/GN/14 zawartej ze Starostą
Pińczowskim dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej
obrębu Leszcze. Właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów ponieważ pomiary odbywają się
na koszt Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Celem pomiarów jest ustalenie granic
nieruchomości zabudowanych przy udziale właścicieli, zamierzenie ustalonych odcinków granic
oraz sporządzenie mapy numerycznej.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach. Spotkanie rozpocznie się na działce 511 w pobliżu budynku mieszkalnego
Leszcze 11.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny do biura pod
numerem 12-661-39-31
2014.10.22 geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287 tekst jednolity) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Starosta Pińczowski
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Złota 7 28-400 Pińczów

Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – wykonywanych w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr GN.VIII.6642.1.755.2014 wykonywanej w ramach umowy 26/GN/14 zawartej ze Starostą Pińczowski dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Leszcze.
Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.VIII.6642.1.755.2014 prowadzę czynności dotyczące ustalenia granicy działek dla obrębu Leszcze nr 23/2 i 511.
W toku powyższej pracy geodezyjnej ustaliłem iż:
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pana Ignacego Białego, właściciela działki 23/2;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Wiktorii Cierniak, właściciela działki 511;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pana Wojciecha Cierniak, właściciela działki 511;


Wyżej wskazana osoby powinny zostać zawiadomione o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych zgodnie z §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.).
W związku z powyższym wnoszę o
zawiadomienie wskazanych wyżej osób o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (zawiadomienie w załączeniu) w sposób określony w §38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tj. poprzez o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837
więcej»

20.10.2014

2014-10-20 12:25:25 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

09.10.2014

2014-10-20 12:23:48 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

20.10.2014

2014-10-20 12:21:46 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

obwieszczenie

2014-10-09 07:45:31 Zawiadomienia

zawiadamiam więcej»

Harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych

2014-09-30 13:49:44 Aktualności

Miejsce pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pińczowie:
Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
więcej»

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIŃCZOWIE

2014-09-29 13:49:49 Aktualności

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIŃCZOWIE

1 Janusz Szumski - Przewodniczący Komisji - Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach
2. Małgorzata Anna Adamczyk- Zastępca Przewodniczącego Komisji - Komitet Wyborczy PSL
3. Szymon Maciej Burek - Członek Komisji - KW Platforma Obywatelska RP
4. Danuta Maria Dyraga - Członek Komisji - KW Samoobrona
5. Katarzyna Maria Maj - Członek Komisji KWW - Ziemia Pińczowska
6. Halina Nowak - Członek Komisji - KKW SLD Lewica Razem
7. Henryk Powałek Członek Komisji - KW Prawo i Sprawiedliwość


więcej»

Obwieszczenie

2014-09-22 07:56:06 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze

2014-09-19 12:06:49 Zawiadomienia

Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

GN.VIII.6620.95.2014 PIŃCZÓW , dnia 15.09.2014
I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zmianami )
informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze , jednostka ewidencyjna Pińczów –obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie zarządzenia Starosty Pińczowskiego numer 8.2014
z dnia 14.05.2014r. .Termin opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego : 15 grudnia 2014roku .


z upoważnienia Starosty Pińczowskiego
Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura
więcej»

19.08.2014

2014-09-12 09:24:24 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»