2015
2015

Załączone pliki:
URP-IV-21-2015 (uchwala Nr IV.21.2015.pdf - 130.647 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 11:51:59 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok
URP-IV-22-2015 (uchwala Nr IV.22.2015.pdf - 451.537 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 11:53:00 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok
URP-IV-23-2015 (uchwala Nr IV.23.2015.pdf - 117.107 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 11:54:04 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
URP-IV-24-2015 (uchwala Nr IV.24.2015.pdf - 71.284 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 11:57:21 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie - "Samodzielni na rynku pracy".
URP-IV-25-2015 (uchwala Nr IV.25.2015.pdf - 251.906 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 11:59:00 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-IV-26-2015 (uchwala Nr IV.26.2015.pdf - 163.796 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 11:59:50 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
URP-IV-27-2015 (uchwala Nr IV.27.2015.pdf - 71.487 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 12:01:43 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmiany Uchwały NR XII/77/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Rady SPołecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
URP-IV-28-2015 (uchwala Nr IV.28.2015.pdf - 58.893 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 12:03:07 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmiany Uchwaly Nr IV/22/99 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie przystąpienia do Zwiążku Powiatów Polskich
URP-IV-29-2015 (uchwala Nr IV.29.2015.pdf - 63.586 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 12:04:29 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
URP-V-30-2015 (uchwala Nr V.30.2015.pdf - 364.82 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 12:11:42 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-V-31-2015 (uchwala Nr V.31.2015.pdf - 441.876 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 12:12:24 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
URP-V-32-2015 (uchwala Nr V.32.2015.pdf - 62.951 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 12:13:34 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
URP-V-33-2015 (uchwala Nr V.33.2015.pdf - 68.22 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 12:14:23 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
URP-VI-34-2015 (uchwala Nr VI.34.2015.pdf - 353.996 KB)
Data publikacji: 2015-04-07 13:36:20 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-VI-35-2015 (uchwala Nr VI.35.2015.pdf - 563.218 KB)
Data publikacji: 2015-04-07 13:37:57 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
URP-VII-36-2015 (uchwala Nr VII.36.2015.pdf - 69.514 KB)
Data publikacji: 2015-05-06 12:33:30 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2015-2017".
URP-VII-37-2015 (uchwala Nr VII.37.2015.pdf - 72.764 KB)
Data publikacji: 2015-05-06 12:42:54 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
URP-VII-38-2015 (uchwala Nr VII.38.2015.pdf - 357.35 KB)
Data publikacji: 2015-05-06 12:50:37 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-VII-39-2015 (uchwala Nr VII.39.2015.pdf - 504.221 KB)
Data publikacji: 2015-05-06 12:51:32 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
URP-VIII-40-2015 (uchwala Nr VIII.40.2015.pdf - 4136.469 KB)
Data publikacji: 2015-07-02 09:44:11 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
URP-VIII-41-2015 (uchwala Nr VIII.41.2015.pdf - 53.779 KB)
Data publikacji: 2015-07-02 09:48:42 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie udzelenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2014 rok
URP-VIII-42-2015 (uchwala Nr VIII.42.2015.pdf - 3009.186 KB)
Data publikacji: 2015-07-02 09:50:30 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2014
URP-VIII-43-2015 (uchwala Nr VIII.43.2015.pdf - 278.725 KB)
Data publikacji: 2015-07-02 09:59:47 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-VIII-44-2015 (uchwala Nr VIII.44.2015.pdf - 357.966 KB)
Data publikacji: 2015-07-02 10:01:38 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
URP-IX-45-2015 (uchwala Nr IX.45.2015.pdf - 245.536 KB)
Data publikacji: 2015-09-21 13:48:46 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pińczowskiego
URP-IX-46-2015 (uchwala nr IX.46.2015.pdf - 70.534 KB)
Data publikacji: 2015-09-21 13:52:22 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
URP-IX-47-2015 (uchwala Nr IX.47.2015.pdf - 69.674 KB)
Data publikacji: 2015-09-21 13:53:05 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku
URP-IX-48-2015 (uchwala Nr IX.48.2015.pdf - 69.119 KB)
Data publikacji: 2015-09-21 13:55:34 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy drogi powiatowej realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020" przewidzianą do realizacji w 2016 roku z udziałem środków w budżetu państwa
URP-IX-49-2015 (uchwala Nr IX.49.2015.pdf - 68.576 KB)
Data publikacji: 2015-09-21 13:57:13 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych w 2015 roku ze środków PFRON
URP-IX-50-2015 (uchwala Nr IX.50.2015.pdf - 353.638 KB)
Data publikacji: 2015-09-23 08:06:03 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-IX-51-2015 (uchwala Nr IX.51.2015.pdf - 575.232 KB)
Data publikacji: 2015-09-23 08:09:22 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
URP-X-52-2015 (Uchwala nr X.52.2015.pdf - 246.305 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:08:19 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
URP-X-53-2015 (Uchwala nr X.53.2015.pdf - 67.081 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:08:51 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Pińczowskiego a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
URP-X-54-2015 (Uchwala nr X.54.2015.pdf - 61.396 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:09:23 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Chrobrzu, gm. Złota dz. nr 1060/16 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego.
URP-X-55-2015 (Uchwala nr X.55.2015.pdf - 94.348 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:09:59 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2016 rok
URP-X-56-2015 (Uchwala nr X.56.2015.pdf - 60.828 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:11:04 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmiany uchwały NR IX/48/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy drogi powiatowej realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020" przewidzianą do realizacji w 2016 roku z udziałem środków z budżetu państwa
URP-X-57-2015 (Uchwala nr X.57.2015.pdf - 366.37 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:11:50 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-X-59-2015 (RP 59 z 28.10.pdf - 70.987 KB)
Data publikacji: 2015-11-05 08:05:57 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
URP-X-58-2015 (RP 58 z 28.10.pdf - 654.28 KB)
Data publikacji: 2015-11-05 09:31:21 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
URP-XII-60-2015 (60.pdf - 329.319 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 13:46:30 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027
URP-XII-61-2015 (61.pdf - 840.095 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 13:48:31 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2016 rok
URP-XII-62-2015 (62.pdf - 128.202 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 13:52:34 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok
URP-XII-63-2015 (63.pdf - 454.472 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:06:43 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2016 rok
URP-XII-64-2015 (64.pdf - 107.346 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:07:45 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
URP-XII-65-2015 (65.pdf - 62.774 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:09:47 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
URP-XII-66-2015 (66.pdf - 242.675 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:14:04 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2016 roku
URP-XII-67-2015 (67.pdf - 65.995 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:15:20 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
URP-XII-68-2015 (68.pdf - 66.011 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:18:07 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
URP-XII-69-2015 (69.pdf - 363.895 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:20:04 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
URP-XII-70-2015 (70.pdf - 523.091 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 14:20:41 Redaktor: Monika Budera
Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl