2021
2021
Załączone pliki:

UZP-253-2021
(UZP-253-2021.pdf - 14477.282 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:32:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok

UZP-254-2021
(UZP-254-2021.pdf - 214.014 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:37:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-255-2021
(UZP-255-2021.pdf - 231.026 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:39:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-256-2021
(UZP-256-2021.pdf - 368.012 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:40:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-257-2021
(UZP-257-2021.pdf - 237.748 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:43:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2021 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-258-2021
(UZP-258-2021.pdf - 198.6 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:45:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-259-2021
(UZP-259-2021.pdf - 395.436 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:48:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-260-2021
(UZP-260-2021.pdf - 326.522 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:57:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-261-2021
(UZP-261-2021.pdf - 1096.491 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:00:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-262-2021
(UZP-262-2021.pdf - 190.46 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:03:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-263-2021
(UZP-263-2021.pdf - 202.459 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:28:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia samochodu będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-264-2021
(UZP-264-2021.pdf - 192.993 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:29:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-265-2021
(UZP-265-2021.pdf - 1285.944 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:32:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-266-2021
(UZP-266-2021.pdf - 225.113 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:34:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w poradniach specjalistycznych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-267-2021
(UZP-267-2021.pdf - 217.314 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:37:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-268-2021
(UZP-268-2021.pdf - 829.712 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:39:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 261/2021 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-269-2021
(UZP-269-2021.pdf - 873.008 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:41:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 265/2021 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-270-2021
(UZP-270-2021.pdf - 204.618 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:43:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie ogródka terapeutycznego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-271-2021
(UZP-271-2021.pdf - 217.352 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:49:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-272-2021
(UZP-272-2021.pdf - 216.315 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:53:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-273-2021
(UZP-273-2021.pdf - 190.566 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:50:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-274-2021
(UZP-274-2021.pdf - 487.396 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:55:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2021 roku

UZP-275-2021
(UZP-275-2021.pdf - 1868.349 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:57:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-276-2021
(UZP-276-2021.pdf - 282.39 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:58:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia lokalu biurowego położonego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-277-2021
(UZP-277-2021.pdf - 6153.806 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:01:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku

UZP-278-2021
(UZP-278-2021.pdf - 778.182 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:03:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

UZP-279-2021
(UZP-279-2021.pdf - 16552.699 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:07:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2020 rok

UZP-280-2021
(UZP-280-2021.pdf - 400.024 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:08:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-281-2021
(UZP-281-2021.pdf - 333.821 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:10:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UZP-282-2021
(UZP-282-2021.pdf - 1249.171 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:11:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-283-2021
(UZP-283-2021.pdf - 2146.533 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:12:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-284-2021
(UZP-284-2021.pdf - 2240.944 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:13:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-285-2021
(UZP-285-2021.pdf - 196.842 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:05:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawę wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej

UZP-286-2021
(UZP-286-2021.pdf - 203.762 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:06:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu

UZP-287-2021
(UZP-287-2021.pdf - 254.634 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:12:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-288-2021
(UZP-288-2021.pdf - 260.417 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:13:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-289-2021
(UZP-289-2021.pdf - 2018.301 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:14:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-290-2021
(UZP-290-2021.pdf - 221.575 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:46:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego w ramach Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego

UZP-291-2021
(UZP-291-2021.pdf - 193.595 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:47:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu istniejących dróg wojewódzkich

UZP-292-2021
(UZP-292-2021.pdf - 236.449 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:50:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia placu zlokalizowanego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 10 m2

UZP-293-2021
(UZP-293-2021.pdf - 178.479 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:52:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-294-2021
(UZP-294-2021.pdf - 189.904 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:53:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-295-2021
(UZP-295-2021.pdf - 188.16 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:54:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-296-2021
(UZP-296-2021.pdf - 189.252 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:56:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-297-2021
(UZP-297-2021.pdf - 192.083 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:57:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej

UZP-298-2021
(UZP-298-2021.pdf - 2880.659 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:58:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2020 rok

UZP-299-2021
(UZP-299-2021.pdf - 936.411 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:59:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-300-2021
(UZP-300-2021.pdf - 185.091 KB) Data publikacji: 2022-02-11 11:51:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do pełnego reprezentowania w pracach i strukturach Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

UZP-301-2021
(UZP-301-2021.pdf - 1226.421 KB) Data publikacji: 2022-02-11 11:53:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UZP-302-2021
(UZP-302-2021.pdf - 276.017 KB) Data publikacji: 2022-02-11 11:55:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-303-2021
(UZP-303-2021.pdf - 1824.629 KB) Data publikacji: 2022-02-11 11:56:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-304-2021
(UZP-304-2021.pdf - 218.47 KB) Data publikacji: 2022-02-11 11:57:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-305-2021
(UZP-305-2021.pdf - 187.624 KB) Data publikacji: 2022-02-11 11:59:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-306-2021
(UZP-306-2021.pdf - 184.564 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:00:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-307-2021
(UZP-307-2021.pdf - 176.032 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:01:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-308-2021
(UZP-308-2021.pdf - 207.561 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:02:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

UZP-309-2021
(UZP-309-2021.pdf - 265.782 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:04:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-310-2021
(UZP-310-2021.pdf - 240.837 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:04:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-311-2021
(UZP-311-2021.pdf - 3443.692 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:12:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034

UZP-312-2021
(UZP-312-2021.pdf - 1912.465 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:13:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-313-2021
(UZP-313-2021.pdf - 261.71 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:16:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji pn. „Zrównoważony Rozwój Gospodarczy Zlewni Rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – Etap I i zadanie nr 2 „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiędzy miejscowościami Rębów – Motkowice (polder Kliszów)”

UZP-314-2021
(UZP-314-2021.pdf - 1512.35 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:16:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu

UZP-315-2021
(UZP-315-2021.pdf - 209.866 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:17:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

UZP-316-2021
(UZP-316-2021.pdf - 1126.514 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:18:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-317-2021
(UZP-317-2021.pdf - 256.059 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:23:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-318-2021
(UZP-318-2021.pdf - 214.683 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:24:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-319-2021
(UZP-319-2021.pdf - 14627.595 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:26:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w spawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

UZP-320-2021
(UZP-320-2021.pdf - 535.397 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:29:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

UZP-321-2021
(UZP-321-2021.pdf - 281.631 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:30:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-322-2021
(UZP-322-2021.pdf - 2207.364 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:31:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-323-2021
(UZP-323-2021.pdf - 369.658 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:32:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-324-2021
(UZP-324-2021.pdf - 199.98 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:34:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-325-2021
(UZP-325-2021.pdf - 208.968 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:36:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-326-2021
(UZP-326-2021.pdf - 1734.111 KB) Data publikacji: 2022-02-11 12:46:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2021/2022

UZP-327-2021
(UZP-327-2021.pdf - 511.57 KB) Data publikacji: 2022-04-06 13:54:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia miejsca postojowego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-328-2021
(UZP-328-2021.pdf - 305.981 KB) Data publikacji: 2022-04-06 13:56:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii do projektu budowy drogi gminnej

UZP-329-2021
(UZP-329-2021.pdf - 484.129 KB) Data publikacji: 2022-04-06 13:58:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-330-2021
(UZP-330-2021.pdf - 443.032 KB) Data publikacji: 2022-04-06 13:59:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: sprawie pokrycia kosztów

UZP-331-2021
(UZP-331-2021.pdf - 7124.583 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:00:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-332-2021
(UZP-332-2021.pdf - 378.716 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:01:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-333-2021
(UZP-333-2021.pdf - 332.825 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:05:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-334-2021
(UZP-334-2021.pdf - 342.128 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:10:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-335-2021
(UZP-335-2021.pdf - 2239.474 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:12:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022 w Powiecie Pińczowskim

UZP-336-2021
(UZP-337-2021.pdf - 2039.615 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:21:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2022 roku”

UZP-337 -2021
(UZP-337 -2021.pdf - 2039.615 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:38:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-338-2021
(UZP-338-2021.pdf - 3568.825 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:39:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych

UZP-339-2021
(UZP-339-2021.pdf - 508.562 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:41:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5

UZP-340-2021
(UZP-340-2021.pdf - 376.106 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:42:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-341-2021
(UZP-341-2021.pdf - 3316.729 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:43:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-342-2021
(UZP-342-2021.pdf - 354.238 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:45:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

UZP-343-2021
(UZP-343-2021.pdf - 377.805 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:50:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie nakładów poniesionych na obiekcie

UZP-344-2021
(UZP-344-2021.pdf - 1486.556 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:51:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku w Powiecie Pińczowskim

UZP-345-2021
(UZP-345-2021.pdf - 37934.757 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:57:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2022 rok

UZP-346-2021
(UZP-346-2021.pdf - 7334.151 KB) Data publikacji: 2022-04-06 14:59:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-347-2021
(UZP-347-2021.pdf - 436.324 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:00:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia miejsca postojowego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-348-2021
(UZP-348-2021.pdf - 435.598 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:01:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-349-2021
(UZP-349-2021.pdf - 1454.576 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:03:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-350-2021
(UZP-350-2021.pdf - 498.459 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:08:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru oferty na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pińczowskiego

UZP-351-2021
(UZP-351-2021.pdf - 334.541 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:09:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-352-2021
(UZP-352-2021.pdf - 320.592 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:11:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UZP-353-2021
(UZP-353-2021.pdf - 4681.511 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:13:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-354-2021
(UZP-354-2021.pdf - 4707.094 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:15:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-355-2021
(UZP-355-2021.pdf - 5835.084 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:16:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034

UZP-356-2021
(UZP-356-2021.pdf - 5793.996 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:18:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-357-2021
(UZP-357-2021.pdf - 697.43 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:19:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-358-2021
(UZP-358-2021.pdf - 349.148 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:20:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

UZP-359-2021
(UZP-359-2021.pdf - 322.251 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:21:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-360-2021
(UZP-360-2021.pdf - 497.551 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:23:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-361-2021
(UZP-361-2021.pdf - 358.026 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:24:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-362-2021
(UZP-362-2021.pdf - 431.06 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:25:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl