UCHWAŁA NR IV/18/2003

UCHWAŁA NR IV/18/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 18 lutego 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 roku

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) 
i § 37 ust.3 Statutu Powiatu – uchwala się co następuje:

 § 1

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2003 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

                                                                                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl