PROTOKÓŁ NR XXIII/2005

PROTOKÓŁ NR XXIII/2005

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 24 lutego 2005 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.900.

Listy obecności w załączeniu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał.
 5. Uchwalenie Budżetu powiatu na 2005 rok:

 • wystąpienie Skarbnika Powiatu,
 • opinia Komisji Budżetu i Finansów,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

 1. Analiza realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumentów na terenie powiatu pińczowskiego:

 • wystąpienie Rzecznika Praw Konsumentów,
 • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,
 • dyskusja.

 1. Informacja na temat przygotowań do realizacji inwestycji dot. budowy strażnicy w Pińczowie:

 • wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie,
 • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,
 • dyskusja.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie:

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
 • dyskusja.

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
 2. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
  w Pińczowie,
 • w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych,
 • w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2005,
 • w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2005,
 • w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wielofunkcyjnej w Chrobrzu,
 • w sprawie zasad realizacji zadań, udzielania dotacji oraz przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pińczowie,
 • w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu
  w Pińczowie,
 • w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych,
 • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 1. Informacja Starosty z działalności Zarządu.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu
w odrębnym katalogu):

UCHWAŁA NR XXIII/109/2005 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXIII/110/2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIII/111/2005 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych

UCHWAŁA NR XXIII/112/2005 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2005

UCHWAŁA NR XXIII/113/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2005

UCHWAŁA NR XXIII/114/2005 w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wielofunkcyjnej w Chrobrzu

UCHWAŁA NR XXIII/115/2005 w sprawie zasad realizacji zadań, udzielania dotacji oraz przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIII/116/2005 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXIII/117/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIII/118/2005 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

UCHWAŁA NR XXIII/119/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

UCHWAŁA NR XXIII/120/2005 w sprawie stanowiska dotyczącego zakwalifikowania obszaru Województwa Świętokrzyskiego do strefy wolnej od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl