PROTOKÓŁ NR XXV/2005

PROTOKÓŁ NR XXV/2005

z uroczystej sesji Rady Powiatu w Pińczowie
i Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 3 maja 2005 roku

Proponowany porządek uroczystej sesji przedstawia się następująco:

godz.900

  • otwarcie
  • okolicznościowe wystąpienie Wicestarosty Pińczowskiego,
  • część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie,

godz.1000

  • msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty,

godz.1100

  • przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i społeczeństwa pod pomnik Konstytucji 3-go Maja,
  • wystąpienie okolicznościowe Starosty Pinczowskiego,
  • złożenie wiązanek i wieńcy pod pomnikiem przez delegacje samorządów, szkół, organizacji społecznych i zakładów pracy,

godz.1200

  • zakończenie uroczystej sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pińczowie Pan Zbigniew Kierkowski poprosił o wprowadzenie sztandaru Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz odegranie hymnu państwowego. Następnie dokonał otwarcia wspólnej uroczystej sesji witając Starostę Pana Andrzeja Kozerę i Wicestarostę
Pana Jana Moskwę, Burmi
strza Miasta i Gminy Pińczów Pana Łukasza Łaganowskiego i Wiceburmistrza Pana Jana Bębenka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie Pana Henryka Szmita, Burmistrzów, Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gminnych z tereniu powiatu, Księdza Dziekana Dekanatu Pińczowskiego, Komendantów Policji, Komendanta Powiatowej PSP w Pińczowie oraz wszystkich zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zbigniew Kierkowski po wprowadzeniu oddał głos Wicestaroście p. J. Moskwie.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zbigniew Kierkowski oddał głos Posłowi na Sejm RP Panu Przemysławowi Gosiewskiemu.

Po krótkich przemówieniach okolicznościowych program artystyczny przedstawiła młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, za które Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie podziękował.

O godz. 1000 w Kościele pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła
i Ewangelisty odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę.

Po Mszy Świętej orkiestra, poczty sztandarowe, społeczeństwo, delegacje zakładów pracy, szkół i instytucji z wiązankami kwiatów przemaszerowali pod pomnik Konstytucji 3-go Maja.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Starosta Powiatu Pińczowskiego Pan Andrzej Kozera.

Po przemówieniu starosty Andrzeja Kozery delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń, służb mundurowych i uczniów złożyły wiązanki i wieńce pod pomnikiem Konstytucji 3-go Maja.

Na tym uroczysta sesja została zakończona.

Protokołowała: W. Usnarska.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl