PROTOKÓŁ NR XXIV/2005

PROTOKÓŁ NR XXIV/2005

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.915.

Na stan 17 radnych obecnych 13.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu pińczowskiego oraz określenie kierunków działania w tym zakresie:

 • wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie,
 • wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie,
 • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,
 • dyskusja.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu:

 • wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
 • wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok
 • zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2004 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
 • zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2004 rok,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2004 rok.

 1. Informacja z realizacji programu “Bezpieczny Powiat Pińczowski”:

 • wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej “Bezpieczny Powiat Pińczowski”,
 • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,
 • dyskusja.

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 2. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych
  w Pińczowie w Policealną Szkołę Zawodową w Pińczowie,
 • w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Chrobrzu,
 • w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Chrobrzu,
 • w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu Nr XXVI/133/2001 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pińczowskim,
 • w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/113/2005
  z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków,
 • w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju
 • w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaczej,
 • w sprawie określenia zadań finansowanych w 2005 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie,
 • w sprawie nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Pińczowie imienia księdza Józefa Pawłowskiego,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/111/2005 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych,
 • w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń,
 • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad.

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu w odrębnym katalogu):

 • UCHWAŁA NR XXIV/121/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
  w Pińczowie za 2004 rok,
 • UCHWAŁA NR XXIV/122/2005 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Pińczowie w Policealną Szkołę Zawodową w Pińczowie,
 • UCHWAŁA NR XXIV/123/2005 w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Chrobrzu,
 • UCHWAŁA NR XXIV/124/2005 w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej
  w Chrobrzu,
 • UCHWAŁA NR XXIV/125/2005 w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu
  Nr XXVI/133/2001 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pińczowskim,
 • UCHWAŁA NR XXIV/126/2005 w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/113/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków,
 • UCHWAŁA NR XXIV/127/2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju,
 • UCHWAŁA NR XXIV/128/2005 w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaczej,
 • UCHWAŁA NR XXIV/129/2005 w sprawie określenia zadań finansowanych w 2005 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • UCHWAŁA NR XXIV/130/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie,
 • UCHWAŁA NR XXIV/131/2005 w sprawie nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Pińczowie imienia księdza Józefa Pawłowskiego,
 • UCHWAŁA NR XXIV/132/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/111/2005 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych,
 • UCHWAŁA NR XXIV/133/2005 w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń,
 • UCHWAŁA NR XXIV/134/2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

 

 Przewodniczący

Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl