PROTOKÓŁ NR XXXVI/2006

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2006

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.915.

Na stan 15 radnych obecnych 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.      Informacja z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za I półrocze 2006 roku:

-         wystąpienie Skarbnika Powiatu,

-         opinia Komisji Budżetu i Finansów

-         dyskusja.

6.      Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2006/2007
w powiecie pińczowskim:

-         wystąpienie Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych,

-         opinia Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu,

-         dyskusja.

7.      Informacja z realizacji Programu Współpracy samorządu Powiatu Pińczowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi:

- wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Promocji i Turystyki,

- dyskusja. 

8.      Podjęcie uchwał:

-     w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXII/157/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
9 lipca 2002 roku w sprawie podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie,

-     w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik - Kije kategorii drogi powiatowej, 

-     w sprawie w sprawie zatwierdzenia zawarcia porozumień w sprawie przygotowania
i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/2007,

-      w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

9.                  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu.

10.              Interpelacje i zapytania radnych.

11.              Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.              Zakończenie obrad.

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu  w odrębnym katalogu):

- NR XXXVI/198/2006 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXII/157/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie,

- NR XXXVI/199/2006 w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik – Kije kategorii drogi powiatowej,

- NR XXXVI/200/2006 w sprawie zatwierdzenia zawarcia porozumień w sprawie przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/2007,

- NR XXXVI/201/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,

- NR XXXVI/202/2006 w sprawie kupna od Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa „MAKADAM” nieruchomości zabudowanej położonej w m. Pińczów przy ulicy Przemysłowej 3 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych ,,MAKADAM’’.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kawiorski

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl