PROTOKÓŁ NR XXXVII/2010

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2010

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 22 kwietna 2010 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 905.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu:

a)   wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

b)   wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok,

c)    odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

- opinii do wykonania budżetu powiatu za 2009 rok,

- wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,

d)   odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009 rok,

e)   dyskusja,

f)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie
za 2009 rok.

5.    Podjęcie uchwał:

-     w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8.    Zakończenie obrad.

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie
za 2009 rok,

-     w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl