PROTOKÓŁ NR XXXIX/2010

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2010

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 10 czerwca 2010 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 905.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.      Informacja na temat remontów i odnowy nawierzchni dróg powiatowych.

-     wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,

-     opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

-     dyskusja.

6.       Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie za 2009 rok:

-  wystąpienie Dyrektora PCPR w Pińczowie,

-  opinia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

-  dyskusja.

7.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2009,

-     w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pińczowie organizacji pozarządowej,

-     w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. Polnej 48 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego,

-     w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

8.      Informacja z pracy Zarządu Powiatu.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

 

 

-        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2009,

-     w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pińczowie organizacji pozarządowej,

-     w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. Polnej 48 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego,

-     w sprawie udzielenia pomocy finansowej.


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl