Zamawiajacy: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres: ul. armii krajowej 22, 28-400 pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1246

Data publikacji: 2021-10-25 12:28:11

Przedmiot: ZOZ/ZO/8/10/2021. zakup i dostawa do siedziby zamawiającego środków czystości/chemii profesjonalnej. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. zapytanie ofertowe.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/8/10/2021 Pińczów, dnia 25.10.2021 r.

Zapytanie ofertoweZamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego środków czystości/chemii profesjonalnej o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych .

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków czystości i chemii profesjonalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) podzielonym na Pakiety:

Pakiet nr 1 środki czystości (mydło, ręczniki, szampon, worki, ścierki, szczotki, proszek);

Pakiet nr 2 chemia profesjonalna.
kod CPV 39800000-0.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Okres ważności produktu minimum 12 miesiące liczone od chwili dostawy.

  2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie do 4 dni od złożenia zamówienia na numer faksu wskazany przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dostawy pilne realizowane będą w czasie krótszym po uzgodnieniu przez Strony. W przypadku dostaw pilnych dopuszcza się zmianę asortymentu, w takim wypadku wymagana jest akceptacja Zamawiającego.

  3. Towar dostarczany będzie wraz z fakturą transportem własnym Wykonawcy lub
    w inny sposób na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze godz. od 8 do 14.

  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.


Szczegółowe wytyczne do przedmiotu zamówienia dot. Pakiet nr 2 (pozycje z załącznika nr 2 pakiet nr 2 do zapytania ofertowego):

a. Do pozycji 1, 2, 3 Zamawiający wymaga na czas obowiązywania umowy dostarczenia bezpłatnie 15 systemów dozujących w postaci stacjonarnych urządzeń przepływowych, montowanych na ścianie, podłączonych do instalacji wodnej W skład każdego systemu wchodzi urządzenie umożliwiające podłączenie czterech preparatów i dozowanie ich w stężeniu od 0,1% do 1% oraz trzy zamykane na klucz pojemniki na 1 litrowe butelki z koncentratem uniemożliwiające dostęp do koncentratu osobom postronnym. Do systemów dozujących Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpłatnej opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych. Czynność tą Wykonawca zobowiązany jest realizować z własnej inicjatywy oraz na każde żądanie Zamawiającego.

b. Do pozycji 2,3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 30 butelek 650 ml ze spryskiwaczem wraz z naklejkami opisującymi roztwór roboczy. Od momentu dostarczenia butelek przechodzą one na własność Zamawiającego.

c. Pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, muszą być ze sobą kompatybilne (powinny pochodzić od jednego producenta)., muszą być ze sobą kompatybilne (powinny pochodzić od jednego producenta)

d. Do pozycji 5, 6 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby minimum 3 razy w roku po minimum 2 tygodnie, ewentualnie w razie potrzeb nieodpłatnie udostępniał zestaw sprzątający pozwalający przygotować podłogi do akrylowania. Opis zestawu: maszyna minimum jednotarczowa o minimalnej mocy 1100W, obroty szczotek - minimum 180 obr./min, oraz odkurzacz do kurzu i wody z silnikiem zasilanym jednofazowo o mocy minimum 1100/1350 W.

e. Do preparatów wymienionych w załączniku nr 2 pakiet nr 2, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia aktualnych kart charakterystyki.

f. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonywania szkolenia personelu sprzątającego raz na kwartał dot. pakiet nr 2.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

3. Miejsce dostarczania zamówienia: Siedziba Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Płatność za dostarczony asortyment nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

5.3. Wypełniony i wyceniony formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 2).

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

7. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.

8. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10. Cenę oferty należy określić w oparciu o asortyment znajdujący się w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

11. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym transport całego asortymentu do siedziby Zamawiającego.

12. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 pkt.

14. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób
obliczenia punktów:
ilość
punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej

15. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do dnia 03.11.2021 r., do godz. 08:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na zakup i dostawę środków czystości/chemii profesjonalnej". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r. o godzinie 08:15 w Dziale zamówień publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pińczowie.

16. Zamawiający wybierze ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów, (jeśli oferta ta nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według punktacji (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych, a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

17. W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.

18. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Pani Agnieszka Karcz e-mail: zoz5@o2.pl, tel. 41 35 730 31 wew. 512.

19. klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest Pani Dorota Frączek tel.: 41 35 730 31*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i wartości szacunkowej, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZOZ/ZO/8/10/2021, zakup i dostawę do siedziby zamawiającego środków czystości/chemii profesjonalnej;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

nie przysługuje Pani/Panu:

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załączniki do zapytania ofertowego:Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof SłoninaZałączone pliki
zapytanie ofertowe chemia profesjonalna srrodki czystosci zoz w pinczowie.zip (zapytanie ofertowe chemia profesjonalna srrodki czystosci zoz w pinczowie.zip - 35.659 KB)
Data publikacji: 2021-10-25 12:34:30 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytttt i oddpow srodki czystosci chemia profesjonalna zoz pinczow.doc (zapytttt i oddpow srodki czystosci chemia profesjonalna zoz pinczow.doc - 51.712 KB)
Data publikacji: 2021-10-29 09:08:02 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku postttepowania szpital pinczow srodki czystosci chemia profesjonalna.doc (zawiadomienie o wyniku postttepowania szpital pinczow srodki czystosci chemia profesjonalna.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2021-11-03 08:46:55 Redaktor: Grzegorz Mitka

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 420
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-10-25 12:28:11
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-10-25 12:36:19

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl