Zamawiajacy: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres: ul. armii krajowej 22, 28-400 pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: szpitalpinczow.pl

Przedmiot przetargu:
ZOZ/ZP/10/11/2021. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA LATA 2021-2022 DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL ARMII KRAJOWEJ 22, 28-400 PIŃCZÓW

Numer ID: 1254, data publikacji przetargu: 2021-11-24 12:09:05Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2021-12-10 08:29:05)

Wynik postepowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA LATA 2021-2022 DLA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL ARMII KRAJOWEJ 22, 28-400 PIŃCZÓW
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304289
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 22
1.5.2.) Miejscowość: Pińczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoz5@o2.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-074c3f1d-4d12-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA LATA 2021-2022 DLA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL ARMII KRAJOWEJ 22, 28-400
PIŃCZÓW
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-074c3f1d-4d12-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308792/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00308792/01 z dnia 2021-12-10
2021-12-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 08:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00151184/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE NA OKRES OD 2021-12-10 DO 2024-
12-09
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281872/02
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZOZ/ZP/10/11/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 210000 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
następujących usług podzielonych na cztery Zadania:
Zadanie I : Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek
zawarcia wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia
2011r. Stan prawny aktualny na dzień: 09.11.2021 Dz.U.2021.0.711
Zadanie II – Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
działalności leczniczej
Zadanie III - Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
posiadania i użytkowania mienia
Zadanie IV - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00308792/01 z dnia 2021-12-10
2021-12-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108289,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172651,26 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108289,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń Inter
Polska S.A. Oddział w Kielcach
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5470206285
7.3.4) Miejscowość: Kielce
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00308792/01 z dnia 2021-12-10
2021-12-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108289,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00308792/01 z dnia 2021-12-10

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 633
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-11-24 12:09:05
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-11-24 12:13:13

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl