Obwieszczenie

2021-05-07 12:38:01 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej

AB.VI.6740.D.3.2021                                                                               Pińczów, dn.07 maja 2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art.49 w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2020 roku, poz.256 ze zm.)

S t a r o s t a    P i ń c z o w s k i

z a w i a d a m i a, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku wniesione zostało odwołanie od decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku Nr AB.VI.6740.D.3.2021, udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym, budową drogi wewnętrznej oraz przebudową oświetlenia ulicznego i napowietrznej sieci energetycznej w Pińczowie, na obrębie 08 i 09.

 

Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy przekazane zostanie do Woje-wody Świętokrzyskiego celem rozpatrzenia.

Jednocześnie na podstawie art.10 Kpa informuję, że strony w sprawie lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

 Tutejszy organ nie znalazł podstaw do zastosowania przepisów art.132 Kpa i uchylenia bądź zmiany zaskarżonej decyzji.

 

 

 

Zobacz również: