OBWIESZCZENIE

2021-06-17 12:00:27 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 17 czerwca 2021 roku

AB.VI.6740.D.1.2021                                                                          Pińczów, dn.17 czerwca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2020 roku, poz.256 ze zm.)

S t a r o s t a    P i ń c z o w s k i

z a w i a d a m i a, że w dniu 14 czerwca 2021 roku wniesione zostało odwołanie od decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 25 maja 2021 roku Nr AB.VI.6740.D.1.2021, udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej - ulicy Przemysłowej - na odcinku od km 0+196,00 do km 1+113,00 wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym oraz przebudową napowietrznej i kablowej linii nN, sieci wodociągowej oraz gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie, na obrębach 05 i 02.

Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy przekazane zostanie do Wojewody Świętokrzyskiego celem rozpatrzenia.

Jednocześnie na podstawie art.10 Kpa informuję, że strony w sprawie lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

 Tutejszy organ nie znalazł podstaw do zastosowania przepisów art.132 Kpa i uchylenia bądź zmiany zaskarżonej decyzji.

 

 

 

Zobacz również: