Informacja z art.34a Prawa budowlanego dot. realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej

2023-09-20 12:38:49 Wydział Budownictwa

Zawiadomienie dotyczące złożonego wniosku w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Sędowicach

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

Wydział Architektury i Budownictwa

 

znak:AB.VI.6740.w.165.2023                                                                                                     Pińczów, dn.20 września  2023 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t.Dz.U. z 2023 r., poz.682 ze zm.) informuję, że na wniosek P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 PIN4432A" w Sędowicach, gm.Michałów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  357


 

Zobacz również:

Zobacz również: