16.04.2013

2013-04-18 14:47:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 09.04.2013r. na wniosek Gomar Pińczów Sp. z o. o  S.K.A  z siedzibą w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody  podziemnej dla potrzeb Zakładu
z ujęcia opartego na siedmiu studniach wierconych (S-1, S-2, S-3a, S-3 bis, S-4A, S-6A, S-7) zlokalizowanego w miejscowości Pińczów Obr. 11
w ilości:

·         Qmax godz = 300,0 m3 /h

·         Qmax rok =  2630154 m3 /rok

·         Qśr dob =  2410,0 m3 /d

    

Woda pobierana będzie z ujęcia, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących
      Qe = 310,0 m3 /h przy depresji do s = 6 m

 

Zobacz również: