08.04.2013

2013-04-18 14:49:29 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia  08.04.2013r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Pińczów z siedzibą
w Pińczowie przy ul. 3-go Maja 23, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie urządzeń  wodnych  w postaci rowów przydrożnych o przekroju trapezowym o szerokości dna 0,40m, głębokości do 0,40m i nachyleniu skarp 1:1,5 znajdujących się wzdłuż drogi usytuowanych  na dz. stanowiących własność Skarbu Państwa oraz trzech  przepustów: nr 1
o średnicy 1,50 m, długości 10,0 m, nr 2 o średnicy 0,50m, długości 8,0 m, i nr 3 o średnicy 0,50 m, długości 8,0 m, w miejscowości Wola Knyszyńska gmina Działoszyce

 

                                 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 145 z póź. zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

Zobacz również: