obwieszczenie

2015-02-20 11:10:07 Aktualności

zawiadamiam

AB.VI.6740.D.1.2014 Pińczów, dn.18 lutego 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz.687) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2013 roku poz.267 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek z dnia 18 lipca 2014 roku, pismo bez znaku, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Zarządu Powiatu Pińczowskiego, działających przez pełnomocnika, po przeprowadzonym ponownie postępowaniu wyjaśniają-cym, została wydana w dniu 18 lutego 2015 roku decyzja Nr AB.VI.6740.D.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury oraz ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanej w ramach projektu unijnego p.n.: ”Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej” w zakresie przebudowy wlotu ul. Żwirki i Wigury – wlot „B” wraz z budową zjazdu publiczne-go i przebudową istniejącej infrastruktury w Pińczowie na obrębie 5 na działkach oznaczonych nr ewid.100/23, 91/1 (nieruchomości powstałe w wyniku podziału przechodzące w projektowany pas drogowy) oraz 100/22, 91/2 (nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Granice lokalizacji inwestycji w zakresie drogi gminnej - ulica Żwirki i Wigury - obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami 100/12 (100/23, 100/22), 91 (91/1, 91/2) na obrębie 05. * Wyjaśniam, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po po-dziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi pas drogowy drogi gminnej zaznaczono pogrubioną czcionką. Granice tymczasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 100/22 i 91/2 na obrębie 05. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza podział nieruchomości związany z lokalizacją drogi, za-twierdza projekt budowlany, określa termin wydania nieruchomości zarządcom dróg. W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Gminy Pińczów – z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w od-rębnych postępowaniach, przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art.18 ust.1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów. Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji bądź w sąsiedztwie inwestycji. Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 20, w godzinach od 800 do 1500. Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Pińczowskiego.

Zobacz również: