20.04.2015

2015-04-20 13:26:01 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 14.04.2015r. na wniosek „Wodociągów Pińczowskich” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bat. Chłopskich 160, 28-400 Pińczów , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Pińczowie do rzeki Nidy w ilości: Qśr.d = 6000 m3 /d Qmax.r = 880 000 m3/r Qmax.godz. = 708,3 m3 /d i stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: SBZT5 = 15,0 mg/l SCHZT= 125,0 mg/l Szawiesina ogólna= 35,0 mg/l Azot ogólny = 15 mg/l Fosfor ogolny = 2,0 mg/l

Zobacz również: