Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

2015-05-06 12:54:11 Zawiadomienia

STAROSTA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych Na podstawie art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. tj. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) oraz § 38 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 oraz z 2013 r. poz.1551), proszę o zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie, informacji o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych: 1. Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego, adres, telefon Usługi Geodezyjne Pająk -Gągała s.c. ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec 17 583-63-01 2. Nazwisko i imię, nr i zakres uprawnień geodety uprawnionego (kierownika prac) mgr inż. Zbigniew Pająk, uprawnienia zawodowe numer 1519 w zakresie: 1,2,3,4

STAROSTA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych Na podstawie art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. tj. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) oraz § 38 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 oraz z 2013 r. poz.1551), proszę o zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie, informacji o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych: 1. Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego, adres, telefon Usługi Geodezyjne Pająk -Gągała s.c. ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec 17 583-63-01 2. Nazwisko i imię, nr i zakres uprawnień geodety uprawnionego (kierownika prac) mgr inż. Zbigniew Pająk, uprawnienia zawodowe numer 1519 w zakresie: 1,2,3,4 3. Miejsce położenia nieruchomości dla której należy zamieścić informację (obręb i nr działki) działka numer 171 położona w obrębie 17 – Krzyżanowice Średnie 4. Numer księgi wieczystej : - 5. Właściciel/władający/adres: Ryszard Kasza s. Jana Leszcze 6. Termin rozpoczęcia czynności ustalenia granic: 26.05.2015 roku godz. 1010 7. Miejsce rozpoczęcia czynności ustalenia granic (nr działki sąsiedniej/właściciel/władający, inne określenie położenia) Krzyżanowice Średnie przy granicy z działką numer 179 stanowiącą własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Mielec; 27.04.2015 r

Zobacz również: