15.05.2015

2015-05-19 11:53:30 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 06.05.2015r. na wniosek Firmy REGESTA S.A. z siedzibą w Pińczowie przy ul. 3 Maja 40, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki o nr. ewid. 15/6, 15/11, 15/12,15/13,17 i 77/12 poł. obr. 03, do ziemi – rowu, zlok. na działce o nr ewid. 77/3 obr. 03 w Pińczowie, stanowiącej własność Gminy Pińczów

Zobacz również: