10.06.2015

2015-06-18 12:54:22 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie

z a w i a d a m i a się, że dnia 10.06.2015r. na wniosek Nida Media Sp. z o. o z siedzibą w Leszczach 15,28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Leszczach poprzez szczelny rów do Strugi Zagość w ilości: Qśr.d = 70 m3 /d Qmax.d = 88 m3 /d Qmax.r = 25620 m3/r Qmax.godz. = 7,3 m3 /h i stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: SBZT5 = 40,0 mgO2/l SCHZT= 150,0 mgO2/l Szawiesina ogólna= 50,0 mg/l

Zobacz również: