Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego AB.VI.6743.1.13.2016 - Ewelina i Paweł Mucha

2016-07-14 08:24:07 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Sancygniowie na działce nr ewid.454

W dniu 12 lipca 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Eweliny Muchy i Pawła Muchy zam.w Sancygniowie, dotyczące zamiaru budowy budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Sancygniowie na działce nr 454 ......................................................... W dniu 12 sierpnia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: