Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia terenu

2016-08-29 12:53:51 Wydział Budownictwa

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Gmina Pińczów zgłosiła zamiar budowy linii kablowej oświetlenia terenu.

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Gmina Pińczów zgłosiła zamiar budowy linii kablowej oświetlenia terenu w miejscowości Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 21, 61/3, 90 i 108 -------------------------------------------------------------------------------------------------- W dniu 26 września 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: