Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-08-08 10:49:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV

W dniu  07 sierpnia 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Pana Michała Skrobisza, dotyczące budowy odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w Nieprowicach na działce nr ewid. 371/57, 371/37.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W dniu 28 sierpnia 2019 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: