Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.2.2020

2020-01-10 13:44:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Pińczowie przy ul. Grodziskowej

W dniu  08 stycznia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie przy ul. Grodziskowej, na działkach nr ewid. 160/336, 160/317, 160/271 - obręb 08 oraz nr ewid.251, 231/1 - obręb 06.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 29 stycznia 2020 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: