2016

Wersja do druku

2016

Załączone pliki:

UZP-112-2016
(UZP-112-2016.pdf - 47.443 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:36:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-113-2016
(UZP-113-2016.pdf - 7190.05 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:38:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016 rok

UZP-114-2016
(UZP-114-2016.pdf - 45.283 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:41:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-115-2016
(UZP-115-2016.pdf - 513.286 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:42:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

UZP-116-2016
(UZP-116-2016.pdf - 59.335 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:44:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-117-2016
(UZP-117-2016.pdf - 61.344 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:45:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-118-2016
(UZP-118-2016.pdf - 512.103 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:46:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-119-2016
(UZP-119-2016.pdf - 63.621 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:48:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-120-2016
(UZP-120-2016.pdf - 278.388 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:50:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

UZP-121-2016
(UZP-121-2016.pdf - 3549.543 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:52:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2015 rok

UZP-122-2016
(UZP-122-2016.pdf - 115.588 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:55:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-123-2016
(UZP-123-2016.pdf - 834.823 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:56:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

UZP-124-2016
(UZP-124-2016.pdf - 45.62 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:57:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z zakupem ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego

UZP-125-2016
(UZP-125-2016.pdf - 134.36 KB) Data publikacji: 2016-07-25 08:59:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-126-2016
(UZP-126-2016.pdf - 174.719 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:00:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku

UZP-127-2016
(UZP-127-2016.pdf - 47.891 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:01:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-128-2016
(UZP-128-2016.pdf - 45.442 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:02:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-129-2016
(UZP-129-2016.pdf - 258.658 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:03:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, ul. Józefa Piłsudskiego 13

UZP-130-2016
(UZP-130-2016.pdf - 1295.907 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:04:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2016 roku

UZP-131-2016
(UZP-131-2016.pdf - 435.691 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:25:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-132-2016
(UZP-132-2016.pdf - 66.501 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:26:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia placu zlokalizowanego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-133-2016
(UZP-133-2016.pdf - 68.917 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:27:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia wiaty zlokalizowanej przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-134-2016
(UZP-134-2016.pdf - 61.493 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:28:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/135/2016
(UZP-135-2016.pdf - 46.506 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:30:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP/136/2016
(UZP-136-2016.pdf - 577.33 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:37:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP/137/2016
(UZP-137-2016.pdf - 195.053 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:57:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Powiat Pińczowski

UZP/138/2016
(UZP-138-2016.pdf - 61.135 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:58:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/139/2016
(UZP-139-2016.pdf - 575.717 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:59:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP/140/2016
(UZP-140-2016.pdf - 55.006 KB) Data publikacji: 2016-07-25 09:59:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP/141/2016
(UZP-141-2016.pdf - 55.396 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:00:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP/142/2016
(UZP-142-2016.pdf - 38.68 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:02:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej

UZP/143/2016
(UZP-143-2016.pdf - 57.262 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:02:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/144/2016
(UZP-144-2016.pdf - 1103.249 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:03:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP/145/2016
(UZP-145-2016.pdf - 43.717 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:04:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego

UZP/146/2016
(UZP-146-2016.pdf - 38.976 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:06:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP/147/2016
(UZP-147-2016.pdf - 95.238 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:07:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2016

UZP/148/2016
(UZP-148-2016.pdf - 48.268 KB) Data publikacji: 2016-07-25 10:08:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie

UZP-149-2016
(UZP-149-2016.pdf - 143.128 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:07:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-150-2016
(UZP-150-2016.pdf - 954.08 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:15:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-151-2016
(UZP-151-2016.pdf - 63.02 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:16:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-152-2016
(UZP-152-2016.pdf - 420.35 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:18:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym w sezonie zimowym 2016/2017

UZP-153-2016
(UZP-153-2016.pdf - 46.734 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:19:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-154-2016
(UZP-154-2016.pdf - 45.078 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:20:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii

UZP-155-2016
(UZP-155-2016.pdf - 74.235 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:21:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-156-2016
(UZP-156-2016.pdf - 1517.735 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:22:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-157-2016
(UZP-157-2016.pdf - 46.586 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:24:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-158-2016
(UZP-158-2016.pdf - 57.827 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:24:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-159-2016
(UZP-159-2016.pdf - 38.25 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:25:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Urzędowi Gminy Kije prawa do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych

UZP-160-2016
(UZP-160-2016.pdf - 44.415 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:27:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-161-2016
(UZP-161-2016.pdf - 840.647 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:29:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-162-2016
(UZP-162-2016.pdf - 49.839 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:30:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie Pani Izabeli Janiszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-163-2016
(UZP-163-2016.pdf - 49.651 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:32:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie ks. Karola Starczewskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-164-2016
(UZP-164-2016.pdf - 102.858 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:33:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-165-2016
(UZP-165-2016.pdf - 676.73 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:34:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-166-2016
(UZP-166-2016.pdf - 3277.172 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:36:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: a) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku,

UZP-167-2016
(UZP-167-2016.pdf - 55.176 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:38:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2016 z dnia 30 maja 2016 roku dotyczącej ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2016

UZP-168-2016
(UZP-168-2016.pdf - 433.57 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:39:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP-169-2016
(UZP-169-2016.pdf - 161.109 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:42:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP-170-2016
(UZP-170-2016.pdf - 68.288 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:44:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2029" przewidzianych do realizacji w 2017 roku z udziałem środków z budżetu państwa, którego beneficjentem jest Powiat Pińczowski

UZP-171-2016
(UZP-171-2016.pdf - 49.099 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:46:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia koszów

UZP-172-2016
(UZP-172-2016.pdf - 352.313 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:47:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-173-2016
(UZP-173-2016.pdf - 58.461 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:48:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-174-2016
(UZP-174-2016.pdf - 1065.464 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:52:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

UZP-175-2016
(UZP-175-2016.pdf - 963.715 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:55:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-176-2016
(UZP-176-2016.pdf - 59.204 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:55:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-177-2016
(UZP-177-2016.pdf - 54.382 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:56:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-178-2016
(UZP-178-2016.pdf - 48.965 KB) Data publikacji: 2017-02-06 12:58:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej

UZP-179-2016
(UZP-179-2016.pdf - 50.546 KB) Data publikacji: 2017-02-06 13:00:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na okres do trzech lat lokalu użytkowego

UZP-180-2016
(UZP-180-2016.pdf - 64.944 KB) Data publikacji: 2017-02-06 13:01:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-181-2016
(UZP-181-2016.pdf - 1027.726 KB) Data publikacji: 2017-02-06 13:02:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

UZP-182-2016
(UZP-182-2016.pdf - 1169.829 KB) Data publikacji: 2017-02-06 13:03:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-183-2016
(UZP-183-2016.pdf - 85.912 KB) Data publikacji: 2017-02-06 13:05:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odpisania inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych w ewidencji konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje),

UZP-184-2016
(UZP-184-2016.pdf - 48.557 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:08:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z zakupem używanego samochodu ciężarowego – samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego

UZP-185-2016
(UZP-185-2016.pdf - 128.402 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:10:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności przysługującej Powiatowi Pińczowskiemu, do której nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa,

UZP-186-2016
(UZP-186-2016.pdf - 55.011 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:11:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 168/2016 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP-187-2016
(UZP-187-2016.pdf - 66.073 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:12:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-188-2016
(UZP-188-2016.pdf - 1404.631 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:13:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-189-2016
(UZP-189-2016.pdf - 176.734 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:14:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP-190-2016
(UZP-190-2016.pdf - 51.781 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:15:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-191-2016
(UZP-191-2016.pdf - 48.878 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:16:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-192-2016
(UZP-192-2016.pdf - 398.645 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:18:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-193-2016
(UZP-193-2016.pdf - 241.035 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:20:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2017 roku

UZP-194-2016
(UZP-194-2016.pdf - 67.635 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:21:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5

UZP-195-2016
(UZP-195-2016.pdf - 49.033 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:23:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-196-2016
(UZP-196-2016.pdf - 7398.874 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:25:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2027 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok

UZP-197-2016
(UZP-197-2016.pdf - 1964.362 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:26:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiaty na 2016 rok

UZP-198-2016
(UZP-198-2016.pdf - 251.865 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:27:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP-199-2016
(UZP-199-2016.pdf - 41.471 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:28:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania składników majątkowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-200-2016
(UZP-200-2016.pdf - 52.077 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:29:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-201-2016
(UZP-201-2016.pdf - 850.377 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:29:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

UZP-202-2016
(UZP-202-2016.pdf - 51.251 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:31:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie Pani Justyny Śledzik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-203-2016
(UZP-203-2016.pdf - 40.772 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:32:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-204-2016
(UZP-204-2016.pdf - 71.79 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:33:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-205-2016
(UZP-205-2016.pdf - 1936.81 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:34:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-206-2016
(UZP-206-2016.pdf - 154.868 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:35:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Pińczowskiemu (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

UZP-207-2016
(UZP-207-2016.pdf - 541.78 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:36:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pińczowskim i jego Jednostek Organizacyjnych

UZP-208-2016
(UZP-208-2016.pdf - 52.197 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:37:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o strefy płatnego parkowania w Pińczowie

UZP-209-2016
(UZP-209-2016.pdf - 75.4 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:38:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie pełnomocnictwa do kierowania powiatową jednostką organizacyjną

UZP-210-2016
(UZP-210-2016.pdf - 63.897 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:38:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-211-2016
(UZP-211-2016.pdf - 1045.675 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:39:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

UZP-212-2016
(UZP-212-2016.pdf - 1426.972 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:41:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

UZP-213-2016
(UZP-213-2016.pdf - 43.569 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:44:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-214-2016
(UZP-214-2016.pdf - 54.982 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:45:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia części nieruchomości położonej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-215-2016
(UZP-215-2016.pdf - 103.873 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:48:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom i Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2230

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2016-07-25 08:28:07
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2016-07-25 08:29:09
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2017-07-05 13:20:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony