2017

Wersja do druku

2017


Załączone pliki:

URP-XXIII-130-2017
(130.pdf - 58.745 KB) Data publikacji: 2017-01-20 13:16:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXIII-131-2017
(131.pdf - 67.137 KB) Data publikacji: 2017-01-20 13:17:40 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powierzenia Gminie Kije realizacji zadania publicznego Powiatu Pińczowskiego oraz wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Kije pomocy rzeczowej

URP-XXIII-132-2017
(132.pdf - 67.433 KB) Data publikacji: 2017-01-20 13:18:46 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powierzenia Gminie Kije realizacji zadania publicznego Powiatu Pińczowskiego oraz wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Kije pomocy rzeczowej

URP-XXIII-133-2017
(133.pdf - 64.889 KB) Data publikacji: 2017-01-20 13:20:56 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kije na realizację zadań inwestycyjnych pn.:"Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów-Żydówek" oraz "Przebudowa drogi powiatowej Stawiany-Samostrzałów"

URP-XXIII-134-2017
(134.pdf - 409.766 KB) Data publikacji: 2017-01-20 13:21:23 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXIV-135-2017
(135..pdf - 59.767 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:01:24 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXIV-136-2017
(136..pdf - 290.301 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:02:06 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXIV-137-2017
(137..pdf - 59.582 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:02:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kije na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów -Żydówek” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Stawiany – Samostrzałów”

URP-XXIV-138-2017
(138..pdf - 76.193 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:03:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

URP-XXIV-139-2017
(139..pdf - 62.789 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:04:45 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie

URP-XXIV-140-2017
(140..pdf - 56.494 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:05:38 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia oddziału neurologicznego i udarów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXV-141-2017
(141..pdf - 355.294 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:21:53 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2027

URP-XXV-142-2017
(142.pdf - 543.068 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:22:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXV-143-2017
(143.pdf - 70.684 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:23:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

URP-XXV-144-2017
(144.pdf - 102.807 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:24:07 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXV-145-2017
(145.pdf - 87.765 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:25:02 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

URP-XXV-146-2017
(146.pdf - 66.931 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:26:00 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP-XXV-147-2017
(147.pdf - 83.151 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:26:45 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

URP-XXV-148-2017
(148.pdf - 57.043 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:27:23 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego

URP-XXVI-149-2017
(149.pdf - 61.139 KB) Data publikacji: 2017-04-18 09:07:14 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2014-2020

URP-XXVI-150-2017
(150.pdf - 167.835 KB) Data publikacji: 2017-04-18 09:08:04 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXVI-151-2017
(151.pdf - 69.901 KB) Data publikacji: 2017-04-18 09:09:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

URP-XXVI-152-2017
(152.pdf - 61.472 KB) Data publikacji: 2017-04-18 09:10:29 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu utworzenia oraz wsparcia w organizacji i rozwoju giełdy rolnej w Pińczowie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II” w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w konkursie „Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

URP-XXVII-153-2017
(153.pdf - 354.117 KB) Data publikacji: 2017-05-25 09:32:01 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2032

URP-XXVII-154-2017
(154.pdf - 288.773 KB) Data publikacji: 2017-05-25 09:33:47 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXVIII-155-2017
(155.pdf - 2373.02 KB) Data publikacji: 2017-06-22 14:24:48 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

URP-XXVIII-156-2017
(156.pdf - 56.242 KB) Data publikacji: 2017-06-22 14:28:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego

URP-XXVIII-157-2017
(157.pdf - 1918.606 KB) Data publikacji: 2017-06-22 14:30:08 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2016

URP-XXVIII-158-2017
(158.pdf - 266.82 KB) Data publikacji: 2017-06-22 14:32:45 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXIX-159-2017
(159.pdf - 62.709 KB) Data publikacji: 2017-06-29 12:40:04 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 7"Sprawne usługi publiczne" Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI9a)

URP-XXIX-160-2017
(160.pdf - 107.214 KB) Data publikacji: 2017-06-29 12:46:02 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego", realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

URP-XXIX-161-2017
(161.pdf - 61.404 KB) Data publikacji: 2017-06-29 12:48:22 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 "Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo", Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

URP-XXX-162-2017
(162.pdf - 139.202 KB) Data publikacji: 2017-09-06 13:50:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXX-163-2017
(163.pdf - 69.759 KB) Data publikacji: 2017-09-06 13:51:46 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP-XXX-164-2017
(164.pdf - 61.268 KB) Data publikacji: 2017-09-06 13:52:33 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego

URP-XXX-165-2017
(165..pdf - 236.493 KB) Data publikacji: 2017-09-06 13:57:14 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXX-166-2017
(166.pdf - 66.103 KB) Data publikacji: 2017-09-06 13:58:00 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" przewidzianą do realizacji w 2018 roku z udziałem środków z budżetu państwa

URP-XXXI-167-2017
(RP 167 z 28.09.17 WPF.pdf - 368.011 KB) Data publikacji: 2017-09-29 10:57:06 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2032

URP-XXXI-168-2017
(RP 168 z 28.09.17 u.pdf - 291.63 KB) Data publikacji: 2017-09-29 10:58:11 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXXII-169-2017
(169.pdf - 64.956 KB) Data publikacji: 2017-10-11 12:42:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

URP-XXXII-170-2017
(170..pdf - 65.434 KB) Data publikacji: 2017-10-11 12:47:40 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

URP-XXXIII-171-2017
(171.pdf - 231.638 KB) Data publikacji: 2017-10-26 09:50:28 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

URP-XXXIII-172-2017
(172.pdf - 58.652 KB) Data publikacji: 2017-10-26 09:52:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

URP-XXXIII-173-2017
(173.pdf - 63.432 KB) Data publikacji: 2017-10-26 09:56:45 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

URP-XXXIII-174-2017
(174.pdf - 64.541 KB) Data publikacji: 2017-10-26 09:59:41 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J., Pawłowskiego w Pińczowie

URP-XXXIII-175-2017
(175.pdf - 65.027 KB) Data publikacji: 2017-10-26 10:19:49 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

URP-XXXIII-176-2017
(176.pdf - 108.316 KB) Data publikacji: 2017-10-26 10:22:41 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski

URP-XXXIII-177-2017
(RP 177 z 24.10.17 WPF.pdf - 360.011 KB) Data publikacji: 2017-10-26 10:24:10 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2032

URP-XXXIII-178-2017
(RP 178 z 24.10.17 u.pdf - 508.337 KB) Data publikacji: 2017-10-26 10:25:04 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXXIII-179-2017
(179.pdf - 94.561 KB) Data publikacji: 2017-10-26 10:26:05 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok

URP-XXXV-180-2017
(RP 180 z 08.12.17 u.pdf - 388.804 KB) Data publikacji: 2017-12-12 11:03:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXXVI-181-2017
(181.pdf - 346.448 KB) Data publikacji: 2018-01-04 15:08:50 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

URP-XXXVI-182-2017
(182.pdf - 814.896 KB) Data publikacji: 2018-01-04 15:09:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok

URP-XXXVI-183-2017
(183.pdf - 140.574 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:47:13 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok

URP-XXXVI-184-2017
(184.pdf - 450.472 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:47:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok

URP-XXXVI-185-2017
(185.pdf - 110.693 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:49:10 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

URP-XXXVI-186-2017
(186.pdf - 56.766 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:51:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego

URP-XXXVI-187-2017
(187.pdf - 238.756 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:52:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2018 roku

URP-XXXVI-188-2017
(188.pdf - 63.581 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:54:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP-XXXVI-189-2017
(189.pdf - 65.738 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:55:30 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 rok

URP-XXXVI-190-2017
(190.pdf - 320.473 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:56:05 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

URP-XXXVI-191-2017
(191.pdf - 4140.282 KB) Data publikacji: 2018-01-08 09:56:56 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Planu rozwoju kształcenia w zakresie TIK w szkołach Powiatu Pińczowskiego do roku 2020

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3194

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2017-01-20 13:13:28
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2017-01-20 13:14:35
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2018-01-08 09:47:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony