Przedmiot działalności

Wersja do druku

         POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

            Podstawą prawną opracowania niniejszego statutu stanowią przepisy :

 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi  zmianami

( Dz. U. z 1996r. Nr. 67, poz. 329 i Nr. 106, poz. 496, z 1997r. Nr. 28, poz. 153 i Nr. 141, poz. 943, z 1998r. , Nr. 117, 117, poz. 759 i Nr. 162, poz. 1125 oraz z 2000r. Nr.12, poz. 1104, Nr. 19, poz. 239, i Nr. 48, poz. 550, Nr. 104, poz. 1104, Nr. 1268 i Nr. 122, poz. 1320 ).

 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych  zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w  tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr.5, poz. 46).

 

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 223,poz. 1869)

 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach ( Dz. U. Nr 11 poz.  114)

 

5.Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. Nr.173, poz. 1072).

 

 

 

§1.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w Pińczowie przy ul.

    Spółdzielczej 6.

  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pińczowie zwana dalej Poradnią jest

       placówką publiczną, korzystanie z jej usług jest nieodpłatne.

3. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

4. Nadzór merytoryczny nad Poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

5. Zakres działania Poradni obejmuje udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i

    nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w

    wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

6. Terenem działania Poradni jest Powiat Pińczowski.

7. Poradnia udziela pomocy uczniom i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek

     mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nie

     uczęszczającym do szkoły, zamieszkałym na terenie działania Poradni.

8. Poradnia działa w ciągu całego roku.

9. Dzienny czas pracy ustala dyrektor Poradni, w uzgodnieniu z organem

     prowadzącym.

10. Poradnia używa pieczęci podłużnej z napisem :

               Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

                               ul. Spółdzielcza 6

                               28-400 Pińczów

                                tel. 041 357 47 01

                       mail Poradni  ppp_pińczow@wp.pl

 

§2

1.Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży szeroko rozumianej pomoc

    psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze

    kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom

    pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z kształceniem i wychowaniem

   dzieci i młodzieży.

2.Do zadań Poradni należy w szczególności :

   1/  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywność

       uczenia się, nabywania  i rozwijania  umiejętności negocjacyjnego 

  rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu

 

     2/  Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży , udzielanie    

         pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup  ryzyka.

     3/ Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

     4/ Pomoc dzieciom w dokonywaniu wyboru  kierunku kształcenia, zawodu

    planowaniu  kariery zawodowej.

5/ Prowadzenie edukacji  prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

6/ Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych

   możliwości oraz mocnych stron uczniów.

7/  Wspomaganie wychowawczej  i edukacyjnej funkcji rodziny.

8/  Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

3.Poradnia realizuje zadania z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z

   pomocy Poradni poprzez :

      1/ Diagnozę

      2/ Konsultację

      3/ Terapię

      4/ Psychoedukację

      5/ Rehabilitację

      6/ Doradztwo

      7/ Mediację

      8/ Interwencję w środowisku ucznia

      9/ Działalność profilaktyczną

      10/ Działalność informacyjną

4.Poradnia wydaje opinie w sprawach :

     1/ Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia

         rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

     2/ Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej

         klasie.

     3/ Objęcia ucznia  nauką w klasie terapeutycznej.

     4/ Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do

         indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w

         uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

     5/ Zwolnienie ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego.

     6/ Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

     7/ Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

     8/ Innych określonych w odrębnych przepisach.

5.Poradnia prowadzi działalność orzekającą.

   Powołane do tego celu zespoły orzekające wydają :

     1/ Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży

         niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania

         specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

     2/ Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego

         przygotowania przedszkolnego, zwanej dalej "indywidualnym  przygotowaniem

         przedszkolnym dla dzieci , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie

         utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

        zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem"

     3/ Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,

         których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do

          szkoły.

     4/ Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci

         młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

     5/ Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili

         wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

     6/ W miarę potrzeb Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz instytucjami

         świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.

 

§3

1.Organami Poradni są :

     1/ Dyrektor Poradni.

     2/ Rada Pedagogiczna.

 

 2.Do zadań i kompetencji dyrektora Poradni należy w szczególności :

     1/ Kierowanie działalnością Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

     2/ Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

     3/ Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji.

     4/ Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni.

     5/ Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni.

     6/ Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracowniko

         Poradni.

     7/ Występowanie z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

        dla pracowników Poradni po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

     8/ Podpisywanie opinii i orzeczeń.

     9/ Powoływanie członków zespołów orzekających i wyznaczenie ich

         przewodniczącego.

     10/ Wydawanie poleceń służbowych wszystkim zatrudnionym w niej pracowników.

     11/ Określenie przydziału czynności dla wszystkich zatrudnionych w Poradni

           pracowników.

     12/ Powierzenie dodatkowych zadań do realizacji wszystkim pracownikom Porad

           zgodnie z potrzebami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie placówki.

      13/ Nadzorowanie pracy wszystkich pracowników Poradni.

3.Do zadań i kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności :

      1/ Kompetencje stanowiące :

          a/ zatwierdzenie planu pracy i projektu rozwoju Poradni

          b/ podejmowanie uchwał w sprawach innowacji pedagogicznych

          c/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego  pracowników Poradni

          d/ tworzenie i uchwalenie Statutu Poradni.

     2/ Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

          a/ organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy plan zajęć

          b/ projekt planu finansowego Poradni

          c/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

             wyróżnień

         d/ propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych

            prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

            zajęć.

     3/ Inne kompetencje Rady Pedagogicznej

         a/ Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie  dyrektora

            Poradni

         b/ Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności

     4/ Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ustępie 1,

         zgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor

         niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący

         nadzór pedagogiczny.

         Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem

         prowadzący placówkę uchyla uchwałę w razie przeprowadzania jej niezgodnie

         z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór

         pedagogiczny jest ostateczne.

 

§4

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni.

2. Przewodniczącym  Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem

    roku szkolnego, w każdym okresie ( semestrze ), po zakończeniu rocznych zajęć

    szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

   Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

   pedagogiczny, organu prowadzącego Poradnię oraz co najmniej 1/3 członków

   Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

    zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

5. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy

    roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru

    pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

6. Dyrektor   i pracownicy zobowiązani są do rozwiązywania sytuacji konfliktowych

     wewnątrz Poradni, do wyczerpania możliwości negocjacyjnych.

7. W przypadku braku porozumienia pracownik ma prawo dochodzenia roszczeń w

     trybie  określonym w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.

 

§5

1.Na czele Poradni stoi dyrektor odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania

    placówki.

   Tryb powołania dyrektora i wymagania kwalifikacyjne określają odrębne przepisy.

2. Jeżeli w Poradni będzie zatrudnionych więcej niż 15 pracowników pedagogice

     może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

3. W Poradni mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni ; psycholodzy,

    pedagodzy, logopedzi, socjolodzy, doradcy zawodowi i rehabilitanci.

4.W Poradni w zależności od potrzeb, zatrudnia się również lekarza ora

    pracowników socjalnych, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie na

    kierunkach : pedagogika ( w zakresie pracy socjalnej ), a także innych

    specjalistów potrzebnyc

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6759

Wprowadził(a) do systemu: Kazimierz Pajchel, data: 2003-12-31 08:37:48
Opublikował(a): Kazimierz Pajchel, data publikacji: 2003-12-31 09:01:19
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2009-06-08 11:04:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony