2019

Wersja do druku

2019


Załączone pliki:

UZP-12-2019
(UZP-12-2019.pdf - 25235.033 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:08:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2019 rok

UZP-13-2019
(UZP-13-2019.pdf - 369.963 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:12:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-14-2019
(UZP-14-2019.pdf - 384.587 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:13:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-15-2019
(UZP-15-2019.pdf - 851.432 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:14:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

UZP-16-2019
(UZP-16-2019.pdf - 689.465 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:17:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego radcy prawnemu Elżbiecie Podraza

UZP-17-2019
(UZP-17-2019.pdf - 869.001 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:21:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-18-2019
(UZP-18-2019.pdf - 367.086 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:22:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odwołania Pana Bartosza Stemplewskiego ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-19-2019
(UZP-19-2019.pdf - 390.762 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:24:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-20-2019
(UZP-20-2019.pdf - 2009.363 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:25:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

UZP-21-2019
(UZP-21-2019.pdf - 577.725 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:27:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-22-2019
(UZP-22-2019.pdf - 334.414 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:29:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii drogi gminnej dotychczasowej kategorii

UZP-23-2019
(UZP-23-2019.pdf - 386.555 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:32:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UZP-24-2019
(UZP-24-2019.pdf - 1811.676 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:34:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-25-2019
(UZP-25-2019.pdf - 430.322 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:35:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-26-2019
(UZP-26-2019.pdf - 490.386 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:39:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-27-2019
(UZP-27-2019.pdf - 464.308 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:41:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku za warunki pracy dla dyrektorów szkół placówek powiatu pińczowskiego

UZP-28-2019
(UZP-28-2019.pdf - 485.816 KB) Data publikacji: 2019-05-20 14:43:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-29-2019
(UZP-29-2019.pdf - 505.011 KB) Data publikacji: 2019-07-31 09:36:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-30-2019
(UZP-30-2019.pdf - 17471.244 KB) Data publikacji: 2019-07-31 09:40:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok

UZP-31-2019
(UZP-31-2019.pdf - 2027.509 KB) Data publikacji: 2019-07-31 09:43:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-32-2019
(UZP-32-2019.pdf - 408.294 KB) Data publikacji: 2019-07-31 09:45:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Technikum Nr 1 oraz w Branżowej Szkole I Stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-33-2019
(UZP-33-2019.pdf - 537.482 KB) Data publikacji: 2019-07-31 09:51:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2019 roku

UZP-34-2019
(UZP-34-2019.pdf - 556.567 KB) Data publikacji: 2019-07-31 09:52:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-35-2019
(UZP-35-2019.pdf - 455.966 KB) Data publikacji: 2019-07-31 09:59:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UZP-36-2019
(UZP-36-2019.pdf - 484.808 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:03:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-37-2019
(UZP-37-2019.pdf - 424.854 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:10:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-38-2019
(UZP-38-2019.pdf - 5625.291 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:13:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2019 roku

UZP-39-2019
(UZP-39-2019.pdf - 1169.749 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:16:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

UZP-40-2019
(UZP-40-2019.pdf - 337.196 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:18:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-41-2019
(UZP-41-2019.pdf - 3683.702 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:20:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-42-2019
(UZP-42-2019.pdf - 439.532 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:23:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-43-2019
(UZP-43-2019.pdf - 486.337 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:34:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-44-2019
(UZP-44-2019.pdf - 345.122 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:36:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-45-2019
(UZP-45-2019.pdf - 453.916 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:49:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki Wigury 40

UZP-46-2019
(UZP-46-2019.pdf - 6417.99 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:51:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-47-2019
(UZP-47-2019.pdf - 417.229 KB) Data publikacji: 2019-07-31 13:08:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udział i realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie projektu „Uwierz w siebie-pomocna dłoń” realizowanego w ramach osi RPO RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

UZP-48-2019
(UZP-48-2019.pdf - 339.285 KB) Data publikacji: 2019-07-31 13:09:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii do projektu opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026”

UZP-49-2019
(UZP-49-2019.pdf - 430.324 KB) Data publikacji: 2019-07-31 13:10:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia pomieszczenia położonego w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42

UZP-50-2019
(UZP-50-2019.pdf - 414.686 KB) Data publikacji: 2019-07-31 15:04:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-51-2019
(UZP-51-2019.pdf - 1513.14 KB) Data publikacji: 2019-07-31 15:05:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2018 rok

UZP-52-2019
(UZP-52-2019.pdf - 1701.188 KB) Data publikacji: 2019-07-31 15:06:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-53-2019
(UZP-53-2019.pdf - 1648.14 KB) Data publikacji: 2019-07-31 15:15:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pińczowie

UZP-54-2019
(UZP-54-2019.pdf - 395.832 KB) Data publikacji: 2019-07-31 15:18:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego w ramach Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego w ramach Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego

UZP-55-2019
(UZP-55-2019.pdf - 348.248 KB) Data publikacji: 2019-08-02 11:56:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP-56-2019
(UZP-56-2019.pdf - 449.002 KB) Data publikacji: 2019-08-02 11:58:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-57-2019
(UZP-57-2019.pdf - 474.433 KB) Data publikacji: 2019-08-02 12:02:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

UZP-58-2019
(UZP-58-2019.pdf - 452.809 KB) Data publikacji: 2019-08-02 12:07:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-59-2019
(UZP-59-2019.pdf - 1373.81 KB) Data publikacji: 2019-08-02 12:10:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-60-2019
(UZP-60-2019.pdf - 436.276 KB) Data publikacji: 2019-08-02 12:10:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia części nieruchomości położonej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-61-2019
(UZP-61-2019.pdf - 533.879 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:14:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-62-2019
(UZP-62-2019.pdf - 3191.105 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:15:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-63-2019
(UZP-63-2019.pdf - 499.235 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:16:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie rozłożenia na raty spłaty kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem wartości pojazdu

UZP-64-2019
(UZP-64-2019.pdf - 343.134 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:18:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-65-2019
(UZP-65-2019.pdf - 4306.663 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:20:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019-2033

UZP-66-2019
(UZP-66-2019.pdf - 2506.497 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:21:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-67-2019
(UZP-67-2019.pdf - 298.581 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:23:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu Pińczowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

UZP-68-2019
(UZP-68-2019.pdf - 301.35 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:24:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu Pińczowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

UZP-69-2019
(UZP-69-2019.pdf - 299.822 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:25:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu Pińczowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

UZP-70-2019
(UZP-70-2019.pdf - 423.826 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:26:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-71-2019
(UZP-71-2019.pdf - 6091.278 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:28:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019-2033

UZP-72-2019
(UZP-72-2019.pdf - 6386.938 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:28:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-73-2019
(UZP-73-2019.pdf - 361.653 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:30:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

UZP-74-2019
(UZP-74-2019.pdf - 338.762 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:32:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

UZP-75-2019
(UZP-75-2019.pdf - 347.376 KB) Data publikacji: 2019-12-31 12:34:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP-76-2019
(UZP-76-2019.pdf - 356.659 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:32:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej

UZP-77-2019
(UZP-77-2019.pdf - 496.141 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:34:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia lokalu biurowego położonego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-78-2019
(UZP-78-2019.pdf - 377.857 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:36:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale Nr 224/2017 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi

UZP-79-2019
(UZP-79-2019.pdf - 340.157 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:39:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprzedaży wiaty metalowej przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

UZP-80-2019
(UZP-80-2019.pdf - 440.426 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:40:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-81-2019
(UZP-81-2019.pdf - 441.927 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:43:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. Ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie Pani Agaty Szmit ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-82-2019
(UZP-82-2019.pdf - 421.738 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:45:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie Pana Janusza Tomasza Hynek ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-83-2019
(UZP-83-2019.pdf - 420.095 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:48:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie Pana Marcina Karpińskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-84-2019
(UZP-84-2019.pdf - 6466.913 KB) Data publikacji: 2019-12-31 13:48:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-85-2019
(UZP-85-2019.pdf - 11894.747 KB) Data publikacji: 2020-01-15 11:26:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

UZP-86-2019
(UZP-86-2019.pdf - 551.072 KB) Data publikacji: 2020-01-15 11:27:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-87-2019
(UZP-87-2019.pdf - 5302.334 KB) Data publikacji: 2020-01-15 11:28:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-88-2019
(UZP-88-2019.pdf - 443.866 KB) Data publikacji: 2020-01-15 11:30:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-89-2019
(UZP-89-2019.pdf - 395.759 KB) Data publikacji: 2020-01-15 11:31:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg samorządowych, których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-90-2019
(UZP-90-2019.pdf - 2807.287 KB) Data publikacji: 2020-01-15 11:32:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2019/2020

UZP-91-2019
(UZP-91-2019.pdf - 1176.348 KB) Data publikacji: 2020-01-15 11:33:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP-92-2019
(UZP-92-2019.pdf - 394.507 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:22:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie nakładów poniesionych na obiekcie

UZP-93-2019
(UZP-93-2019.pdf - 401.102 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:23:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie nakładów poniesionych na obiekcie

UZP-94-2019
(UZP-94-2019.pdf - 342.308 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:25:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych

UZP-95-2019
(UZP-95-2019.pdf - 348.441 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:25:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-96-2019
(UZP-96-2019.pdf - 5263.555 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:26:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034

UZP-97-2019
(UZP-97-2019.pdf - 5293.978 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:27:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu

UZP-98-2019
(UZP-98-2019.pdf - 403.33 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:28:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytu i pożyczek, udzielaniu poręczeń i gwarancji

UZP-99-2019
(UZP-99-2019.pdf - 399 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:29:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-100-2019
(UZP-100-2019.pdf - 5667.029 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:30:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-101-2019
(UZP-101-2019.pdf - 403.453 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:32:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa świętokrzyskiego dotyczącej opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Ośrodka wojewódzkiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

UZP-102-2019
(UZP-102-2019.pdf - 398.173 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:33:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia dla Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

UZP-103-2019
(UZP-103-2019.pdf - 380.418 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:34:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu

UZP-104-2019
(UZP-104-2019.pdf - 483.422 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:35:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przeprowadzenia działań związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Michałowa – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegającego na „Poprawa Bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0178T na odcinku w miejscowości Michałów”

UZP-105-2019
(UZP-109-2019.pdf - 1193.424 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:36:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-106-2019
(UZP-106-2019.pdf - 5628.551 KB) Data publikacji: 2020-01-15 12:37:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034

UZP-107-2019
(UZP-107-2019.pdf - 6514.789 KB) Data publikacji: 2020-01-15 13:05:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-108-2019
(UZP-108-2019.pdf - 2537.246 KB) Data publikacji: 2020-01-15 13:13:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku na terenie powiatu pińczowskiego

UZP-109 -2019
(UZP-109 -2019.pdf - 1193.424 KB) Data publikacji: 2020-01-15 13:17:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2020 w powiecie pińczowskim

UZP-110-2019
(UZP-110-2019.pdf - 326.435 KB) Data publikacji: 2020-01-15 13:18:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pińczowie

UZP-111-2019
(UZP-111-2019.pdf - 412.635 KB) Data publikacji: 2020-02-06 14:02:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-112-2019
(UZP-112-2019.pdf - 21274.35 KB) Data publikacji: 2020-02-06 14:04:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2020 rok

UZP-113-2019
(UZP-113-2019.pdf - 6237.71 KB) Data publikacji: 2020-02-06 14:05:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034

UZP-114-2019
(UZP-114-2019.pdf - 6070.496 KB) Data publikacji: 2020-02-06 14:06:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-115-2019
(UZP-115-2019.pdf - 381.141 KB) Data publikacji: 2020-02-06 14:07:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim

UZP-116-2019
(UZP-116-2019.pdf - 498.024 KB) Data publikacji: 2020-02-06 14:08:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5

UZP-117-2019
(UZP-117-2019.pdf - 308.67 KB) Data publikacji: 2020-02-06 14:08:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-118-2019
(UZP-118-2019.pdf - 994.149 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:02:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zdań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku w powiecie pińczowskim

UZP-119-2019
(UZP-119-2019.pdf - 232.383 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:02:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-120-2019
(UZP-120-2019.pdf - 3036.821 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:03:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-121-2019
(UZP-121-2019.pdf - 350.886 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:30:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-122-2019
(UZP-122-2019.pdf - 358.094 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:31:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-123-2019
(UZP-123-2019.pdf - 473.828 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:32:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2020 roku

UZP-124-2019
(UZP-124-2019.pdf - 1910.669 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:33:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchylenia w części uchwały Zarządu Powiatu w Pińczowie Nr 114/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

UZP-125-2019
(UZP-125-2019.pdf - 287.791 KB) Data publikacji: 2020-04-02 14:35:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Pińczowie Nr 113/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019-2034

UZP-127-2019
(UZP-127-2019.pdf - 5134.484 KB) Data publikacji: 2020-04-16 12:20:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2034

UZP-128-2019
(UZP-128-2019.pdf - 3436.442 KB) Data publikacji: 2020-04-16 12:21:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

UZP-129-2019
(UZP-129-2019.pdf - 642.855 KB) Data publikacji: 2020-04-16 12:22:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-126-2019
(UZP-126-2019.pdf - 80.576 KB) Data publikacji: 2020-04-16 13:27:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 903

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2019-05-20 13:54:10
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2019-05-20 14:03:53
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2020-04-16 12:18:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony