2020

Wersja do druku

2020


Załączone pliki:

UZP-130-2020
(UZP-130-2020.pdf - 14674.349 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:06:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2020 rok

UZP-131-2020
(UZP-131-2020.pdf - 361.13 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:07:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-132-2020
(UZP-132-2020.pdf - 386.505 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:08:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-133-2020
(UZP-133-2020.pdf - 362.226 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:09:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-134-2020
(UZP-134-2020.pdf - 350.493 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:10:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-135-2020
(UZP-135-2020.pdf - 354.686 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:11:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-136-2020
(UZP-136-2020.pdf - 381.583 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:12:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-137-2020
(UZP-137-2020.pdf - 1548.455 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:13:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu pińczowskiego na lata 2020-2022

UZP-138-2020
(UZP-138-2020.pdf - 986.153 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:14:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

UZP-139-2020
(UZP-139-2020.pdf - 5235.923 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:15:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP-140-2020
(UZP-140-2010.pdf - 490.867 KB) Data publikacji: 2020-04-16 14:16:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-141-2020
(UZP-141-2020.pdf - 432.025 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:08:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-142-2020
(UZP-142-2020.pdf - 1979.075 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:09:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-143-2020
(UZP-143-2020.pdf - 467.237 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:12:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok z wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie usług o charakterze pomocniczym

UZP-144-2020
(UZP-144-2020.pdf - 429.19 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:14:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia części nieruchomości położonej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-145-2020
(UZP-145-2020.pdf - 410.094 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:31:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2020 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-146-2020
(UZP-146-2020.pdf - 348.32 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:33:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-147-2020
(UZP-147-2020.pdf - 561.725 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:34:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-148-2020
(UZP-148-2020.pdf - 612.217 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:35:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe

UZP-149-2020
(UZP-149-2020.pdf - 2061.94 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:37:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034

UZP-150-2020
(UZP-150-2020.pdf - 2156.738 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:38:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-151-2020
(UZP-151-2020.pdf - 665.592 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:39:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

UZP-152-2020
(UZP-152-2020.pdf - 15117.646 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:42:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińćzowie za 2019 rok

UZP-153-2020
(UZP-153-2020.pdf - 404.972 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:43:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu

UZP-154-2020
(UZP-154-2020.pdf - 3381.714 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:45:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-155-2020
(UZP-155-2020.pdf - 1985.376 KB) Data publikacji: 2020-06-26 09:46:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-156-2020
(UZP-156-2020.pdf - 183.967 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:12:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-157-2020
(UZP-157-2020.pdf - 192.399 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:13:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu

UZP-158-2020
(UZP-158-2020.pdf - 197.6 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:14:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu

UZP-159-2020
(UZP-159-2020.pdf - 288.226 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:16:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-160-2020
(UZP-160-2020.pdf - 280.324 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:18:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-161-2020
(UZP-161-2020.pdf - 1033.731 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:19:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-162-2020
(UZP-162-2020.pdf - 5990.244 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:21:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku

UZP-163-2020
(UZP-163-2020.pdf - 200.805 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:21:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu

UZP-164-2020
(UZP-164-2020.pdf - 196.113 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:23:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia opłat za czasowe wyrejestrowanie pojazdów

UZP-165-2020
(UZP-165-2020.pdf - 190.073 KB) Data publikacji: 2021-01-15 14:32:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-166-2020
(UZP-166-2020.pdf - 526.966 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:42:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu

UZP-167-2020
(UZP-167-2020.pdf - 3040.24 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:44:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2019 rok

UZP-168-2020
(UZP-168-2020.pdf - 429.71 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:45:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

UZP-169-2020
(UZP-169-2020.pdf - 201.522 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:47:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-170-2020
(UZP-170-2020.pdf - 312.976 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:49:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia miejsca postojowego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-171-2020
(UZP-171-2020.pdf - 474.209 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:51:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2020 roku

UZP-172-2020
(UZP-172-2020.pdf - 226.006 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:52:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-173-2020
(UZP-173-2020.pdf - 249.036 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:54:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2020 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

UZP-174-2020
(UZP-174-2020.pdf - 241.169 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:57:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2020 dla Stowarzyszenia Ludowego "Chata Bogucka"

UZP-175-2020
(UZP-175-2020.pdf - 4188.154 KB) Data publikacji: 2021-01-22 13:59:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034

UZP-176-2020
(UZP-176-2020.pdf - 3306.751 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:00:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-177-2020
(UZP-177-2020.pdf - 192.591 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:01:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-178-2020
(UZP-178-2020.pdf - 221.014 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:03:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-179-2020
(UZP-179-2020.pdf - 196.445 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:05:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-180-2020
(UZP-180-2020.pdf - 1617.978 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:07:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-181-2020
(UZP-181-2020.pdf - 240.722 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:10:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

UZP-182-2020
(UZP-182-2020.pdf - 193.966 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:10:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu

UZP-183-2020
(UZP-183-2020.pdf - 186.915 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:12:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odmowy umorzenia opłat za czasowe wyrejestrowanie pojazdów

UZP-184-2020
(UZP-184-2020.pdf - 203.67 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:15:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

UZP-185-2020
(UZP-185-2020.pdf - 222.477 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:16:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-186-2020
(UZP-186-2020.pdf - 2525.903 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:17:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-187-2020
(UZP-187-2020.pdf - 206.071 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:19:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-188-2020
(UZP-188-2020.pdf - 3342.485 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:25:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-189-2020
(UZP-189-2020.pdf - 197.135 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:28:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-190-2020
(UZP-190-2020.pdf - 2300.904 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:30:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w spawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-191-2020
(UZP-191-2020.pdf - 250.074 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:34:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-192-2020
(UZP-192-2020.pdf - 2014.023 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:34:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-193-2020
(UZP-193-2020.pdf - 14928.506 KB) Data publikacji: 2021-01-22 14:37:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

UZP-194-2020
(UZP-194-2020.pdf - 309.511 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:02:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-195-2020
(UZP-195-2020.pdf - 2298.355 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:03:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-196-2020
(UZP-196-2020.pdf - 192.333 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:04:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UZP-197-2020
(UZP-197-2020.pdf - 1581.364 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:05:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w sezonie zimowym 2020/2021

UZP-198-2020
(UZP-198-2020.pdf - 182.096 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:07:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UZP-199-2020
(UZP-199-2020.pdf - 306.407 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:09:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-200-2020
(UZP-200-2020.pdf - 246.301 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:11:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/2020 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-201-2020
(UZP-201-2020.pdf - 1741.085 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:12:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-202-2020
(UZP-202-2020.pdf - 222.643 KB) Data publikacji: 2021-01-22 15:14:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-203-2020
(UZP-203-2020.pdf - 200.056 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:36:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-204-2020
(UZP-204-2020.pdf - 202.943 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:38:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części powierzchni magazynu odpadów medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-205-2020
(UZP-205-2020.pdf - 333.418 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:39:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-206-2020
(UZP-206-2020.pdf - 194.095 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:41:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-207-2020
(UZP-207-2020.pdf - 2434.172 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:59:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-208-2020
(UZP-208-2020.pdf - 239.84 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:02:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania inwestycji "Zrównoważony Rozwój Gospodarczy Zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 - Etap I zadanie 3: Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela"

UZP-209-2020
(UZP-209-2020.pdf - 225.928 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:03:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. „Zrównoważony Rozwój Gospodarczy Zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – Etap I zadanie 8: Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku Michałowa

UZP-210-2020
(UZP-210-2020.pdf - 4319.376 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:04:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pińczowskiego w 2021 roku”

UZP-211-2020
(UZP-211-2020.pdf - 1231.59 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:06:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 w powiecie pińczowskim

UZP-212-2020
(UZP-212-2020.pdf - 2254.273 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:07:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-213-2020
(UZP-213-2020.pdf - 213.236 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:08:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do uchwały Nr 145/2020 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2020 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-214-2020
(UZP-214-2020.pdf - 212.432 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:12:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do uchwały nr 173/2020 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku bieżącym 2020 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-215 - 2020
(UZP-215-2020.pdf - 23589.838 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:14:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021-2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok

UZP-216-2020
(UZP-216-2020.pdf - 4249.012 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:17:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-217-2020
(UZP-217-2020.pdf - 251.134 KB) Data publikacji: 2021-02-19 10:19:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP-218-2020
(UZP-218-2020.pdf - 223.486 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:03:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-219-2020
(UZP-219-2020.pdf - 275.103 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:05:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku w Powiecie pińczowskim

UZP-220-2020
(UZP-220-2020.pdf - 197.014 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:06:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP-221-2020
(UZP-221-2020.pdf - 191.537 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:07:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie

UZP-222-2020
(UZP-222-2020.pdf - 191.143 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:09:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-223-2020
(UZP-223-2020.pdf - 192.391 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:11:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-224-2020
(UZP-224-2020.pdf - 198.296 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:13:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu

UZP-225-2020
(UZP-225-2020.pdf - 203.123 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:13:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-226-2020
(UZP-226-2020.pdf - 3247.528 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:14:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-227-2020
(UZP-227-2020.pdf - 317.547 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:15:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-228-2020
(UZP-228-2020.pdf - 227.252 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:16:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z realizacją zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142”

UZP-229-2020
(UZP-229-2020.pdf - 208.015 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:17:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania umową darowizny Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział w Pińczowie kuchenki elektrycznej

UZP-230-2020
(UZP-230-2020.pdf - 230.275 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:18:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-231-2020
(UZP-231-2020.pdf - 296.085 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:19:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru oferty na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pińczowskiego w 2021 roku”

UZP-232-2020
(UZP-232-2020.pdf - 3050.52 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:20:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-233-2020
(UZP-233-2020.pdf - 326.123 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:21:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-234-2020
(UZP-234-2020.pdf - 293.214 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:22:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ulicy Zacisze 5

UZP-235-2020
(UZP-235-2020.pdf - 3155.55 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:23:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-236-2020
(UZP-236-2020.pdf - 352.302 KB) Data publikacji: 2021-02-19 13:25:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-237-2020
(UZP-237-2020 (2).pdf - 3240.201 KB) Data publikacji: 2021-02-19 14:56:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia logo wraz z hasłem promocyjnym Powiatu Pińczowskiego

UZP-238-2020
(UZP-238-2020.pdf - 204.059 KB) Data publikacji: 2021-02-19 14:58:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie

UZP-239-2020
(UZP-239-2020.pdf - 199.594 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:33:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-240-2020
(UZP-240-2020.pdf - 192.595 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:43:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-241-2020
(UZP-241-2020.pdf - 296.285 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:46:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu biurowego położonego na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-242-2020
(UZP-242-2020.pdf - 190.189 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:48:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-243-2020
(UZP-243-2020.pdf - 176.615 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:50:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-244-2020
(UZP-244-2020.pdf - 3663.841 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:51:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego

UZP-245-2020
(UZP-245-2020.pdf - 4117.687 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:53:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034

UZP-246-2020
(UZP-246-2020.pdf - 4264.336 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:54:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

UZP-247-2020
(UZP-247-2020.pdf - 362.876 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:56:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-248-2020
(UZP-248-2020.pdf - 266.75 KB) Data publikacji: 2021-02-23 14:58:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem w imieniu Zarządu Powiatu

UZP-249-2020
(UZP-249-2020.pdf - 544.475 KB) Data publikacji: 2021-02-23 15:00:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządy Dróg w Pińczowie

UZP-250-2020
(UZP-250-2020.pdf - 204.047 KB) Data publikacji: 2021-02-23 15:04:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-251-2020
(UZP-251-2020.pdf - 233.534 KB) Data publikacji: 2021-02-23 15:06:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części powierzchni dachu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-252-2020
(UZP-252-2020.pdf - 211.483 KB) Data publikacji: 2021-02-23 15:08:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 oraz prognozą oddziaływania na środowisko

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 728

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2020-04-16 13:29:38
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2020-04-16 13:30:41
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2021-02-23 14:33:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony