Strategia Rozwoju

Wersja do druku

 

Startegia Rozwoju Powiatu Pi?czowskiego

 

UTWORZENIE PI?CZOWSKIEGO CENTRUM INFORMACJI W SIECI INTERNET

Tre?? projektu:

 • Mi?dzynarodowa promocja dzia?a? powiatu,
 • Ca?odobowy dost?p do informacji o powiecie pi?czowskim,
 • B?yskawiczne modyfikowanie i uaktualnianie informacji o powiecie,
 • Prowadzenie korespondencji w trybie rzeczywistym z podmiotami dzia?aj?cymi w sieci,

CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYKI

 Tre?? projektu:

 • Informacje turystyczno-krajoznawcze,
 • Propagowanie walorw krajoznawczych,
 • Promocja programw turystycznych,
 • Propagowanie dzia?alno?ci Muzeum ( Reformacji ? ),
 • Informacje o bazie turystycznej i us?ugowej,
 • Informacje komunikacyjne,
 • Obs?uga turystw,

CENTRUM TARGOWO – WYSTAWOWE DLA WYROBW GIPSOWYCH I KAMIENIARSKICH W PI?CZOWIE

Tre?? projektu:

 • Prezentacje i promocje produkcji przemys?u gipsowego i kamieniarskiego,
 • Powstawanie sieci kontaktw mi?dzy producentami a odbiorcami,
 • Promocja Pi?czowa, rozwj przedsi?biorczo?ci,

KONCEPCJA I PROGRAM EDUKACJI ZAWODOWEJ ORAZ USTAWICZNEGO DOKSZTA?CANIA ZAWODOWEGO CELEM MAKSYMALNEGO DOSTOSOWANIA STRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DO RYNKU PRACY

Cel projektu:

 •  Dostosowanie struktury kszta?cenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tre?? projektu:

 • Za?o?enie sp?ki z o.o. ds. gospodarki odpadami komunalnymi celem wprowadzenia selektywnej zbirki odpadw komunalnych “ u ?rde? ” ich powstawania,
 • Wybudowanie zak?adu utylizacji ( stacje segregacji, sk?adowisko i kompostownia ) korzystaj?c z tanich ?rde? finansowania – dotacje, po?yczki preferencyjne, kredyty.

PROMOCJA POWIATU PI?CZOWSKIEGO.

Ponidzie, w tym tak?e powiat Pi?czowski, posiada szczeglne walory turystyczno-krajoznawcze nadaj?ce si? do promocji. Mamy tu na uwadze przede wszystkim ukszta?towanie terenu, parki krajoznawcze, zabytki architektoniczne, bogat? tradycj? i histori?. Istotn? rol? mog? tu rwnie? odegra? zak?ady przemys?owe posiadaj?ce dobr? renom? w kraju i za granic?.

Cele promocji:

Celem promocji powiatu pi?czowskiego jest zdyskontowanie jego walorw turystyczno-krajoznawczych oraz potencja?u intelektualnego i ekonomicznego dla zdynamizowania ?ycia gospodarczego, spo?ecznego, ekonomicznego i kulturalnego, a tak?e podniesienia poziomu ?ycia jego mieszka?cw.

Promocja b?dzie mia?a dwa aspekty: ekonomiczny i spo?eczny.

Pierwszy z nich ma charakter wymierny i mo?e zmierza? w kierunku wzrostu dochodw lub oszcz?dno?ci dochodw. Natomiast cele spo?eczne obejmuj?:

 • Zwi?kszenie zainteresowania w wojewdztwie, kraju i poza jego granicami tym terenem,
 • Popraw? wizerunku Ponidzia w oczach w?adz administracyjnych i samorz?dowych oraz spo?ecze?stwa,
 • ?ci?gni?cie kapita?u w celu zdynamizowania ?ycia gospodarczego i spo?ecznego,
 • Zwi?kszenie sprzeda?y proponowanych dbr i us?ug,
 • O?ywienie ruchu turystycznego,
 • Popularyzacj? osi?gni?? powiatu,
 • Kszta?towanie po??danych postaw opinii publicznej przez “polityk? rozg?osu” ,

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W PI?CZOWIE

Powiat posiada program restrukturyzacji i ochrony zdrowia:

Cele wiod?ce:

 • Kompleksowe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i w?a?ciwego poziomu leczenia mieszka?com Powiatu Pi?czowskiego w zakresie lecznictwa zamkni?tego i specjalistycznego lecznictwa otwartego.

 • Wzrost efektywno?ci funkcjonowania zak?adu poprzez zwi?kszenie wydajno?ci makroekonomicznej

Cele operacyjne:

  • Nowa organizacja lecznictwa zamkni?tego – szpitala – zwi?zana z oddaniem do u?ytku nowego obiektu.
  • Prywatyzacja us?ug medycznych.
 
Za??czone pliki:

strategia
(strategia.doc - 470.016 KB) Data publikacji: 2003-07-01 07:51:10 Redaktor: Przemys?aw Rasa?a

Opis: Pe?ny tekst Strategii Rozwoju Powiatu Pi?czowskiego - plik w formacie worda

Statystyki biecej stronyWywietle: 15280

Wprowadzi(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-16 13:47:58
Opublikowa(a): Przemys?aw Rasa?a, data publikacji: 2003-07-01 09:39:09
Ostatnia zmiana: Przemys?aw Rasa?a, data: 2017-07-11 11:54:52
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony