2021Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-02-11 12:05:59

2021Załączone pliki:

UZP-253-2021
(UZP-253-2021.pdf - 14477.282 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:32:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok

UZP-254-2021
(UZP-254-2021.pdf - 214.014 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:37:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-255-2021
(UZP-255-2021.pdf - 231.026 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:39:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-256-2021
(UZP-256-2021.pdf - 368.012 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:40:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-257-2021
(UZP-257-2021.pdf - 237.748 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:43:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2021 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-258-2021
(UZP-258-2021.pdf - 198.6 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:45:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-259-2021
(UZP-259-2021.pdf - 395.436 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:48:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-260-2021
(UZP-260-2021.pdf - 326.522 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:57:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-261-2021
(UZP-261-2021.pdf - 1096.491 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:00:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-262-2021
(UZP-262-2021.pdf - 190.46 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:03:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-263-2021
(UZP-263-2021.pdf - 202.459 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:28:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia samochodu będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-264-2021
(UZP-264-2021.pdf - 192.993 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:29:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-265-2021
(UZP-265-2021.pdf - 1285.944 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:32:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-266-2021
(UZP-266-2021.pdf - 225.113 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:34:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w poradniach specjalistycznych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-267-2021
(UZP-267-2021.pdf - 217.314 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:37:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-268-2021
(UZP-268-2021.pdf - 829.712 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:39:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 261/2021 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-269-2021
(UZP-269-2021.pdf - 873.008 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:41:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 265/2021 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-270-2021
(UZP-270-2021.pdf - 204.618 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:43:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie ogródka terapeutycznego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-271-2021
(UZP-271-2021.pdf - 217.352 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:49:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-272-2021
(UZP-272-2021.pdf - 216.315 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:53:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-273-2021
(UZP-273-2021.pdf - 190.566 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:50:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-274-2021
(UZP-274-2021.pdf - 487.396 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:55:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2021 roku

UZP-275-2021
(UZP-275-2021.pdf - 1868.349 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:57:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-276-2021
(UZP-276-2021.pdf - 282.39 KB) Data publikacji: 2021-07-21 14:58:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia lokalu biurowego położonego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-277-2021
(UZP-277-2021.pdf - 6153.806 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:01:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku

UZP-278-2021
(UZP-278-2021.pdf - 778.182 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:03:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

UZP-279-2021
(UZP-279-2021.pdf - 16552.699 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:07:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2020 rok

UZP-280-2021
(UZP-280-2021.pdf - 400.024 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:08:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-281-2021
(UZP-281-2021.pdf - 333.821 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:10:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UZP-282-2021
(UZP-282-2021.pdf - 1249.171 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:11:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-283-2021
(UZP-283-2021.pdf - 2146.533 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:12:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-284-2021
(UZP-284-2021.pdf - 2240.944 KB) Data publikacji: 2021-07-21 15:13:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-285-2021
(UZP-285-2021.pdf - 196.842 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:05:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawę wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej

UZP-286-2021
(UZP-286-2021.pdf - 203.762 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:06:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu

UZP-287-2021
(UZP-287-2021.pdf - 254.634 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:12:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-288-2021
(UZP-288-2021.pdf - 260.417 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:13:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-289-2021
(UZP-289-2021.pdf - 2018.301 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:14:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-290-2021
(UZP-290-2021.pdf - 221.575 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:46:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego w ramach Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego

UZP-291-2021
(UZP-291-2021.pdf - 193.595 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:47:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu istniejących dróg wojewódzkich

UZP-292-2021
(UZP-292-2021.pdf - 236.449 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:50:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia placu zlokalizowanego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 10 m2

UZP-293-2021
(UZP-293-2021.pdf - 178.479 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:52:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-294-2021
(UZP-294-2021.pdf - 189.904 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:53:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-295-2021
(UZP-295-2021.pdf - 188.16 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:54:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-296-2021
(UZP-296-2021.pdf - 189.252 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:56:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-297-2021
(UZP-297-2021.pdf - 192.083 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:57:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej

UZP-298-2021
(UZP-298-2021.pdf - 2880.659 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:58:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2020 rok

UZP-299-2021
(UZP-299-2021.pdf - 936.411 KB) Data publikacji: 2021-07-22 08:59:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Powrót