2022

Wersja do druku
Załączone pliki:

URP_XXXI_209_2022
(URP_XXXI_209_2022.pdf - 5852.398 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:17:23 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXI_210_2022
(URP_XXXI_210_2022.pdf - 486.507 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:18:17 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP_XXXI_211_2022
(URP_XXXI_211_2022.pdf - 7574.292 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:19:10 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034

URP_XXXI_212_2022
(URP_XXXI_212_2022.pdf - 10508.266 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:19:49 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

URP_XXXI_213_2022
(URP_XXXI_213_2022.pdf - 504.603 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:20:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych

URP_XXXII_214_2022
(URP_XXXII_214_2022.pdf - 13165.138 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:20:47 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pińczowskim na lata 2022-2028"

URP_XXXII_215_2022
(URP_XXXII_215_2022.pdf - 3520.711 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:29:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "RAZEM" dla powiatu pińczowskiego na lata 2022-2027"

URP_XXXII_216_2022
(URP_XXXII_216_2022.pdf - 223.515 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:30:55 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych

URP_XXXII_217_2022
(URP_XXXII_217_2022.pdf - 4240.718 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:42:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034

URP_XXXII_218_2022
(URP_XXXII_218_2022.pdf - 4107.703 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:43:49 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

URP_XXXIII_219_2022
(URP_XXXIII_219_2022..pdf - 253.504 KB) Data publikacji: 2022-06-29 12:17:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pińczowskiemu wotum zaufania

URP_XXXIII_220_2022
(URP_XXXIII_220_2022.pdf - 292.608 KB) Data publikacji: 2022-06-29 12:19:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2021 rok

URP_XXXIII_221_2022
(URP_XXXIII_221_2022.pdf - 281.435 KB) Data publikacji: 2022-06-29 12:20:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

URP_XXXIII_222_2022
(URP_XXXIII-222_2022.pdf - 420.731 KB) Data publikacji: 2022-06-29 12:21:56 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń szpitalnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXIII_223_2022
(URP_XXXIII_223_2022.pdf - 7250.622 KB) Data publikacji: 2022-06-29 12:22:55 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034

URP_XXXIII_224_2022
(URP_XXXIII_224_2022.pdf - 4560.297 KB) Data publikacji: 2022-06-29 12:23:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

URP_XXXIV_225_2022
(URP_XXXIV_225_2022.pdf - 7216.901 KB) Data publikacji: 2022-09-16 11:38:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034

URP_XXXIV_226_2022
(URP_XXXIV_226_2022.pdf - 7689.706 KB) Data publikacji: 2022-09-16 11:39:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

URP_XXXIV_227_2022
(URP_XXXIV_227_2022.pdf - 11019.104 KB) Data publikacji: 2022-09-16 11:42:47 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXIV_228_2022
(URP_XXXIV_228_2022.pdf - 6825.46 KB) Data publikacji: 2022-09-16 11:50:04 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXIV_229_2022
(URP_XXXIV_229_2022.pdf - 6590.514 KB) Data publikacji: 2022-09-16 12:01:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

URP_XXXIV_230_2022
(URP_XXXIV_230_2022.pdf - 476.812 KB) Data publikacji: 2022-09-16 12:10:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/176/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski

URP_XXXIV_231_2022
(URP_XXXIV_231_2022.pdf - 436.213 KB) Data publikacji: 2022-09-16 12:13:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej Pińczowie do składu Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXIV_232_2022
(URP_XXXIV_232_2022.pdf - 37382.683 KB) Data publikacji: 2022-09-16 12:24:28 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie

URP_XXXIV_233_2022
(URP_XXXIV_233_2022.pdf - 1383.77 KB) Data publikacji: 2022-09-16 12:36:02 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pińczowski Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć

URP_XXXIV_234_2022
(URP_XXXIV_234_2022.pdf - 834.748 KB) Data publikacji: 2022-09-16 12:43:42 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXIV_235_2022
(URP_XXXIV_235_2022.pdf - 266.721 KB) Data publikacji: 2022-09-16 13:01:41 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego

URP_XXXV_236_2022
(URP_XXXV_236_2022.pdf - 381.978 KB) Data publikacji: 2022-10-10 10:54:17 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w uchwale NR XXXII/170/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

URP_XXXV_237_2022
(URP_XXXV_237_2022.pdf - 589.832 KB) Data publikacji: 2022-10-10 10:55:25 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/176/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski

URP_XXXV_238_2022
(URP_XXXV_238_2022.pdf - 38770.333 KB) Data publikacji: 2022-10-10 11:47:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie

URP_XXXV_239_2022
(URP_XXXV_239_2022.pdf - 1446.826 KB) Data publikacji: 2022-10-10 11:50:42 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pińczowski Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć

URP_XXXV_240_2022
(URP_XXXV_240_2022.pdf - 7844.355 KB) Data publikacji: 2022-10-18 08:56:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034

URP_XXXV_241_2022
(URP_XXXV_241_2022.pdf - 4599.167 KB) Data publikacji: 2022-10-18 08:57:47 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

URP_XXXV_242_2022
(URP_XXXV_242_2022.pdf - 349.848 KB) Data publikacji: 2022-10-18 08:58:36 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXV_243_2022
(URP_XXXV_243_2022.pdf - 274.944 KB) Data publikacji: 2022-10-18 08:59:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego

URP_XXXVI_244_2022
(URP_XXXVI_244_2022.pdf - 7710.53 KB) Data publikacji: 2022-11-28 12:51:37 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2023

URP_XXXVI_245_2022
(URP_XXXVI_245_2022.pdf - 7810.582 KB) Data publikacji: 2022-11-28 12:53:11 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

URP_XXXVI_246_2022
(URP_XXXVI_246_2022..pdf - 387.428 KB) Data publikacji: 2022-11-29 08:14:38 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

URP_XXXVI_247_2022
(URP_XXXVI_247_2022..pdf - 415.657 KB) Data publikacji: 2022-11-29 08:15:30 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP_XXXVI_248_2022
(URP_XXXVI_248_2022..pdf - 692.057 KB) Data publikacji: 2022-11-29 08:16:21 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinkach drogi powiatowej stanowiących dotychczas drogę wojewódzką (dawny odcinek starodroża drogi krajowej Nr 78) od km 224+431 do km 225+111 o długości - 0, 680 km i od km 225+156 do km 225+242 o długości 0,086 km

URP_XXXVI_249_2022
(URP_XXXVI_249_2022...pdf - 515.262 KB) Data publikacji: 2022-11-29 08:18:07 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych pod drogę powiatową Nr 0144 - Stawiany- Samostrzałów

URP_XXXVI_250_2022
(URP_XXXVI_250_2022..pdf - 297.782 KB) Data publikacji: 2022-11-29 08:19:03 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przekazania skargi według właściwości

URP_XXXVI_251_2022
(URP_XXXVI_251_2022..pdf - 291.749 KB) Data publikacji: 2022-11-29 08:19:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przekazania skargi według właściwości

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 313

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2022-01-27 09:20:12
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2022-01-27 09:28:12
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2022-11-29 08:14:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony