2023

Wersja do druku

2023


Załączone pliki:

UZP-492-2023
(UZP-492-2023.pdf - 24955.414 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:20:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2023 rok

UZP-493-2023
(UZP-493-2023.pdf - 375.085 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:22:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-494-2023
(UZP-494-2023.pdf - 406.517 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:24:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-495-2023
(UZP-495-2023 (2).pdf - 1499.692 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:24:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-496-2023
(UZP-496-2023.pdf - 406.324 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:25:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-497-2023
(UZP-497-2023 (2).pdf - 2253.591 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:28:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-498-2023
(UZP-498-2023.pdf - 374.67 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:29:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-499-2023
(UZP-499-2023 (2).pdf - 345.017 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:30:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów na lata 2023 - 2026 z perspektywą do roku 2031"

UZP-500-2023
(UZP-500-2023.pdf - 501.676 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:31:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-501-2023
(UZP-501-2023 (2).pdf - 1441.5 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:32:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-502-2023
(UZP-502-2023.pdf - 388.095 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:33:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-503-2023
(UZP-503-2023.pdf - 374.622 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:35:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-504-2023
(UZP-504-2023.pdf - 407.77 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:42:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

UZP-505-2023
(UZP-505-2023.pdf - 620.746 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:44:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-507-2023
(UZP-507-2023.pdf - 363.313 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:45:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-508-2023
(UZP-508-2023 (2).pdf - 5543.782 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:46:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-509-2023
(UZP-509-2023.pdf - 381.829 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:48:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w zawodach: pracownik obsługi hotelowej, przetwórca mięsa i magazynier-logistyk

UZP-510-2023
(UZP-510-2023.pdf - 365.262 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:50:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w zawodach: technik spawalnictwa, technik logistyk

UZP-511-2023
(UZP-511-2023.pdf - 651.176 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:52:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-512-2023
(UZP-512-2023.pdf - 543.895 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:54:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-513-2023
(UZP-513-2023.pdf - 419.664 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:56:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-514-2023
(UZP-514-2023.pdf - 1181.972 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:57:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2023 roku

UZP-515-2023
(UZP-515-2023 (2).pdf - 4619.931 KB) Data publikacji: 2023-06-09 13:59:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-516-2023
(UZP-516-2023.pdf - 655.106 KB) Data publikacji: 2023-06-09 14:00:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-517-2023
(UZP-517-2023.pdf - 310.25 KB) Data publikacji: 2023-06-09 14:01:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-518-2023
(UZP-518-2023.pdf - 10481.487 KB) Data publikacji: 2023-06-12 09:26:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku

UZP-519-2023
(UZP-519-2023.pdf - 408.168 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:16:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

UZP-520-2023
(UZP-520-2023 (2).pdf - 29276.95 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:18:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2022 rok

UZP-521-2023
(UZP-521-2023 (2).pdf - 1858.771 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:20:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-522-2023
(UZP-522-2023.pdf - 647.202 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:21:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-523-2023
(UZP-523-2023.pdf - 445.433 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:35:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w ciągach dróg powiatowych

UZP-524-2023
(UZP-524-2023.pdf - 369.338 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:44:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego wyposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-525-2023
(UZP-525-2023 (2).pdf - 1757.528 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:45:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-526-2026
(UZP-526-2023 (2).pdf - 986.634 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:46:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-527-2023
(UZP-527-2023.pdf - 4047.156 KB) Data publikacji: 2023-06-13 09:47:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-506-2023
(UZP-506-2023.pdf - 97.544 KB) Data publikacji: 2023-07-18 09:05:39 Redaktor: Przemysław Rasała

Opis: w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-528-2023
(UZP-528-2023.pdf - 446.917 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:47:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2023 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach

UZP-529-2023
(UZP-529-2023.pdf - 396.745 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:47:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-530-2023
(UZP-530-2023.pdf - 4235.849 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:49:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-531-2023
(UZP-531-2023.pdf - 656.914 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:51:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-532-2023
(UZP-532-2023.pdf - 1199.265 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:53:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2023 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-533-2023
(UZP-533-2023.pdf - 353.334 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:54:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-534-2023
(UZP-534-2023.pdf - 5141.623 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:55:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2022 rok

UZP-535-2023
(UZP-535-2023.pdf - 5643.689 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:56:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-536-2023
(UZP-536-2023.pdf - 462.241 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:58:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia miejsca postojowego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-537-2023
(UZP-537-2023.pdf - 436.887 KB) Data publikacji: 2024-01-09 14:59:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-538-2023
(UZP-538-2023.pdf - 3565.361 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:00:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-539-2023
(UZP-539-2023.pdf - 752.848 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:01:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-540-2023
(UZP-540-2023.pdf - 314.844 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:02:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-541-2023
(UZP-541-2023.pdf - 579.416 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:03:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-542-2023
(UZP-542-2023.pdf - 3016.563 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:04:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-543-2023
(UZP-543-2023.pdf - 743.326 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:05:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-544-2023
(UZP-544-2023.pdf - 5140.061 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:06:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034

UZP-545-2023
(UZP-545-2023.pdf - 1714.728 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:07:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-546-2023
(UZP-546-2023.pdf - 742.291 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:08:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-547-2023
(UZP-547-2023.pdf - 391.663 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:10:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego w ramach Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego

UZP-548-2023
(UZP-548-2023.pdf - 1372.426 KB) Data publikacji: 2024-01-09 15:11:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-549-2023
(UZP-549-2023.pdf - 402.136 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:01:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-550-2023
(UZP-550-2023.pdf - 341.787 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:02:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP-551-2023
(UZP-551-2023.pdf - 5894.639 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:04:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-552-2023
(UZP-552-2023.pdf - 409.608 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:04:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-553-2023
(UZP-553-2023.pdf - 3643.82 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:06:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-554-2023
(UZP-554-2023.pdf - 748.596 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:09:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-555-2023
(UZP-555-2023.pdf - 360.63 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:10:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-556-2023
(UZP-556-2023.pdf - 4755.265 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:12:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-557-2023
(UZP-557-2023.pdf - 481.775 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:34:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-558-2023
(UZP-558-2023.pdf - 446.419 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:36:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-559-2023
(UZP-559-2023.pdf - 3426.907 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:37:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-560-2023
(UZP-560-2023.pdf - 741.767 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:39:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-561-2023
(UZP-561-2023.pdf - 292.131 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:40:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie

ZP-562-2023
(UZP-562-2023.pdf - 295.144 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:41:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

UZP-563-2023
(UZP-563-2023.pdf - 540.62 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:43:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie im. Hugona Kołłątaja

UZP-564-2023
(UZP-564-2023.pdf - 404.275 KB) Data publikacji: 2024-01-10 10:44:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-565-2023
(UZP-565-2023 (2).pdf - 2502.984 KB) Data publikacji: 2024-01-10 12:04:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-566-2023
(UZP-566-2023.pdf - 727.854 KB) Data publikacji: 2024-01-10 12:06:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-567-2023
(UZP-567-2023.pdf - 2982.376 KB) Data publikacji: 2024-01-10 12:07:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2023/2024

UZP-568-2023
(UZP-568-2023.pdf - 396.792 KB) Data publikacji: 2024-01-10 12:09:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-569-2023
(UZP-569-2023.pdf - 328.659 KB) Data publikacji: 2024-01-10 12:10:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pińczowie

UZP-570-2023
(UZP-570-2023.pdf - 370.043 KB) Data publikacji: 2024-01-17 12:56:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-571-2023
(UZP-571-2023.pdf - 372.538 KB) Data publikacji: 2024-01-17 12:57:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-572-2023
(UZP-572-2023 (2).pdf - 6314.704 KB) Data publikacji: 2024-01-17 12:58:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-573-2023
(UZP-573-2023.pdf - 746.629 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:13:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-574-2023
(UZP-574-2023.pdf - 313.568 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:14:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-575-2023
(UZP-575-2023.pdf - 484.442 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:15:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-576-2023
(UZP-576-2023.pdf - 559.541 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:16:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-577-2023
(UZP-577-2023 (2).pdf - 2152.119 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:17:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-578-2023
(UZP-578-2023.pdf - 471.256 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:20:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-579-2023
(UZP-579-2023 (2).pdf - 3250.078 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:21:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-580-2023
(UZP-580-2023 (2).pdf - 5264.201 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:22:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-581-2023
(UZP-581-2023.pdf - 736.349 KB) Data publikacji: 2024-01-17 13:23:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-582-2023
(UZP-582-2023.pdf - 9499.7 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:22:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2024 roku"

UZP-583-2023
(UZP-583-2023.pdf - 2207.008 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:23:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024 w Powiecie Pińczowskim

UZP-584-2023
(UZP-584-2023.pdf - 431.524 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:24:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-585-2023
(UZP-585-2023.pdf - 2966.917 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:26:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-586-2023
(UZP-586-2023.pdf - 411.322 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:27:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 1667T Wola Chroberska – Złota odc. Wola Chroberska – Kostrzeszyn – Złota na dł. 2275 mb, w km 0+000 – 0+700 i km 2+025 – 3+600”

UZP-587-2023
(UZP-587-2023.pdf - 463.876 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:28:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-588-2023
(UZP-588-2023.pdf - 325.746 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:30:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-589-2023
(UZP-589-2023.pdf - 369.488 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:30:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-590-2023
(UZP-590-2023.pdf - 372.163 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:31:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-591-2023
(UZP-591-2023.pdf - 351.887 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:33:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia p. o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-592-2023
(UZP-592-2023.pdf - 1723.924 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:33:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-593-203
(UZP-593-2023.pdf - 418.595 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:36:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-594-2023
(UZP-594-2023.pdf - 37525.008 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:38:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 –2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2024 rok

UZP-595-2023
(UZP-595-2023.pdf - 1465.57 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:39:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku w Powiecie Pińczowskim

UZP-596-2023
(UZP-596-2023.pdf - 2885.064 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:40:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-597-2023
(UZP-597-2023.pdf - 425.564 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:45:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia części nieruchomości położonej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-598-2023
(UZP-598-2023.pdf - 353.066 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:45:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-599-2023
(UZP-599-2023.pdf - 510.754 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:47:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru oferty na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2024 roku”

UZP-600-2023
(UZP-600-2023.pdf - 3832.889 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:49:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-601-2023
(UZP-601-2023.pdf - 750.308 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:52:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-602-2023
(UZP-602-2023.pdf - 407.218 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:53:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 528/2023 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2023 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach

UZP-603-2023
(UZP-603-2023.pdf - 377.012 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:56:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 532/2023 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2023 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-604-2023
(UZP-604-2023.pdf - 431.037 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:58:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia części nieruchomości położonej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-605-2023
(UZP-605-2023.pdf - 391.818 KB) Data publikacji: 2024-01-18 12:00:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-606-2023
(UZP-606-2023.pdf - 289.831 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:14:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-607-2023
(UZP-607-2023.pdf - 2547.232 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:15:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-608-2023
(UZP-608-2023.pdf - 419.447 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:16:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-610-2023
(UZP-610-2023.pdf - 171.245 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:17:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-611-2023
(UZP-611-2023.pdf - 413.758 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:19:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-612-2023
(UZP-612-2023.pdf - 1611.961 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:19:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

UZP-613-2023
(UZP-613-2023.pdf - 239.658 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:20:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 576

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2023-06-09 13:16:09
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2023-06-09 13:16:43
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2024-05-10 08:14:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony