Uchwała Nr III/15/2002

Wersja do druku

Uchwała Nr III/15/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok

 

Na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 , poz.578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami ) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala :

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/127/2001 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 20.909 zł.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.909 zł.

§ 2

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVI/127/2001 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2001 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych w sposób następujący:

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w sposób następujący:

- w załączniku nr 4 do uchwały nr XXVI/127/2001 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2001 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU 

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/15/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2002 roku

Lp

Klasyfikacja

Budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

 

Uzasadnienie zmian

dział

Rozdział

§

Zwiększenia

zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

801

Oświata i wychowanie

9 410

9 410

Zwiększenie dochodów budżetowych w L O Działoszyce o kwotę 9.410

80120

Licea ogólnokształcące

9 410

9 410

075

083

4210

4270

Doch. z najmu i dzierżawy

Wpływy z usług

Zakup mater. i wypos.

Zakup usług remontowych

582

8 828

 

856

8 554

2

851

Ochrona zdrowia

-

1 400

-

1 400

Sprostowanie do decyzji nr 3011.1/42/2002 z 30.08.02 zmiana przeznaczenia dotacji celowej

85156

1 400

1 400

211

4130

Dot. na zad. bieżące i zlec.

Skł. na ubezp. zdrowotne

1 400

1 400

3

853

Opieka społeczna

28 500

28 500

Zmniejszenie dochodów budżetowych dotyczących odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 28.500 zł.

85302

Domy pomocy społecznej

28 500

28 500

083

4260

Wpływy z usług

Zakup energii

28 500

28 500

4

854

Eduk. opieka wychow.

-

419

-

419

Zmniejszenie dochodów budżetowych w internacie w Działoszycach o kwotę 419

z powodu zawieszenia działalności.

85410

Internaty

-

419

-

419

083

4210

Wpływy z usług

Zakup mater. i wypos.

419

419

RAZEM :

9 410

30 319

9 410

30 319

Sporządził:

A. Różycka.

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/15/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia2002 roku

Lp

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział

Rozdział

§

o kwotę

Rozdział

§

o kwotę

1

2

3

4

5

6

7

8

1

010

"
"
"
"
"

01021

"
"
"
-
-

4040

4210

4300

4410

-

-

0,39

6 444,48

703,47

4 875,98

-

-

01021

"
"
"
"
"

4010

4020

4110

4120

4260

4440

2 900,66

6 599,43

1 436,47

200,16

414,60

473,00

2

600

"

60014

-

4480

-

8 000

-

60014

"

4210

4300

4 000

4 000

3

750

"
"

75020

-

-

4440

-

-

236

-

-

75020

"
"

4010

4110

4210

36 000

4 000

236

4

754

"

"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

75405

"
"
"
"
"
"
"

75411

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

3020

4020

4060

4070

4220

4260

4270

4480

3020

4010

4060

4070

4110

4220

4250

4270

4410

4430

4520

54 525

1 865

31 793

12 815

1 048

8 238

3 469

1 086

2 369

87

894

2 388

400

2 000

5 000

271

695

287

641

75405

"
"
"
"
"
"
"

75411

"
"
"

-

-

-

-

-

-

-

3030

4010

4050

4110

4120

4210

4300

4410

4120

4210

4260

4300

-

-

-

-

-

-

-

995

4 903

15 338

7 077

59

77 634

1 661

7 172

32

12 391

1 349

1 260

-

-

-

-

-

-

-

5

801

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

80120

"
"
-
-
-
-

-

80130

"
"
"
"

-
80140

80146

4260

4300

4410

-

-

-

-

-

4010

4040

4110

4120

4410

-

2540

4300

2 150

3 785

3

-

-

-

-

-

10 194

711

3 162

318

400

-

40 000

600

80120

"
"
"
"
"
"

"
80130

"
"
"
"
"

"

"

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4430

3020

4010

4110

4120

4210

4260

4410

4440

542

3 861

3 506

147

20

3 109

400

752

1 374

2 626

510

69

502

2 297

320

111

6

853

"

"
"
"
"
"
"
"
"

85302

"

85303

"
"
"
"
"

85318

85321

4010

4110

4010

4110

4120

4260

4300

6060

4300

4010

4 069,00

723,00

16 653,21

4 029,15

502,55

6 756,82

1 265,00

7,92

8,49

60,00

85302

"

85303

"

-

-

-

-

85318

85321

4220

4260

4210

4270

-

-

-

-

4440

4110

1 708,00

3 084,00

27 682,58

1 532,07

-

-

-

-

8,49

60,00

7

854

"

"
"
"
"
"
"
"

85406

85410

"
"
"
"
"
"
"

4120

3020

4010

4110

4120

4210

4260

4300

4440

62

1 490

1 964

3 309

454

4 419

941

647

180

85406

85410

"

"

"

"

-

-

-

4210

4010

4040

4110

4120

4210

-

-

-

62

9 876

2 480

1 423

192

610

-

-

-

Razem:

258 995,46

258 995,46

Sporządził:

A. Różycka.

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/15/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Dochody i wydatki środków specjalnych

Lp

Dział ,

Rozdział

Nazwa środka

Zwiększenie

przychodów

Zwiększenie

wydatków

Nazwa jednostki

1

2

3

4

5

6

1.

854-85403

Dochody od ludności, pieniężne darowizny.

10.000

10.000

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Pińczowie

RAZEM:

10.000

10.000

Sporządził:

A. Różycka

 

 

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr III/15/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

PRZYCHODY I WYDATKI

GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

 

Lp

dział ,

rozdział

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

Zwiększenie przychodów

 

Zwiększenie wydatków

1

2

3

4

7

1

 

 

 

801-80197

ZSR Gospodarstwo

Pomocnicze

Chroberz

15.000

15.000

 

RAZEM

15.000,-

15.000,-

Sporządził:

A. Różycka.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

                                                                                                                                                                                mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2589

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:35:43
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:36:15
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:36:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony