Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wersja do druku

 

Dyrektor Joanna S?onina

tel. (041) 357 60 01  w. 300 i w. 301

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 I. Do zada? z zakresu pomocy spo?ecznej nale?y:

 1. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 
 2. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa. 
 3. Kierowanie do Domw Pomocy Spo?ecznej na podstawie z?o?onych wnioskw wed?ug kolejno?ci osb oczekuj?cych. 
 4. Kierowanie ma?oletnich do placwek opieku?czo wychowawczych. 
 5. Tworzenie rodzin zast?pczych i wyp?acanie ?wiadcze? na cz??ciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka w w/w rodzinie. 
 6. Ustalanie wysoko?ci odp?atno?ci ponoszonych przez rodzicw, ktrych dzieci przebywaj? w/w rodzinach. 
 7. Zapewnienie osobom i rodzinom podejmuj?cym si? funkcji rodziny zast?pczej odpowiedniego przygotowania i szkolenia. 
 8. Przyznawanie specjalnego ?wiadczenia pieni??nego dla osb opuszczaj?cych niektre rodzaje placwek opieku?czo - wychowawczych, rodzin zast?pczych, resocjalizacyjnych, zak?adw dla nieletnich. 

 

II. Rehabilitacja zawodowa osb niepe?nosprawnych:

 1. Refundacja kosztw zwi?zanych z przystosowaniem nowych i istniej?cych stanowisk pracy dla osb niepe?nosprawnych na podstawie zawartych umw z pracodawcami Powiatu Pi?czowskiego. 
 2. Finansowanie kosztw szkole? osb niepe?nosprawnych zorganizowanych przez Kierownik Powiatowego Urz?du Pracy i pracodawcw zatrudniaj?cych osoby niepe?nosprawne. 
 3. Rozpatrywanie wnioskw dot. udzielenia po?yczek osobom niepe?nosprawnym na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej lub rolniczej.

    

III. Rehabilitacja spo?eczna osb niepe?nosprawnych:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osobom niepe?nosprawnym (doro?li i dzieci) i ich opiekunom. 
 2. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych: 

Dofinansowaniem obj?ci s? doro?li i dzieci.

 1. Dofinansowanie kosztw dzia?alno?ci Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Pi?czowie. 
 2. Dofinansowanie osb niepe?nosprawnych do zaopatrzenia w sprz?ty ortopedyczne , ?rodki pomocnicze lub ?rodki techniczne.

IV. Inne:

 1. Wydawanie orzecze? o ustalonym przez Powiatowy zesp? ds. Orzekania o Stopniu Niepe?nosprawno?ci – stopniu niepe?nosprawno?ci.
 2. Wydawanie legitymacji o w/w stopniu niepe?nosprawno?ci.

   

Deklaracja dost?pno?ci

Deklaracja dost?pno?ci strony internetowej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pi?czowie.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pi?czowie zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? strony podmiotowej www.pcpr.pinczow.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych.

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pi?czowie zosta?a zaprojektowana zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych. Dost?pno?? cyfrowa strony internetowej internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalno?ci, kompatybilno?ci, postrzegalno?ci i zrozumia?o?ci.

 • Data publikacji strony : 2020-09-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

 

Status pod wzgl?dem zgodno?ci z ustaw?

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pi?czowie jest cz??ciowo zgodna z ustaw? o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??cze? wymienionych poni?ej. Usterki zostan? wyeliminowane w opracowywanej nowej wersji strony.

Tre?ci niedost?pne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy staraj? si? ograniczy? do minimum korzystanie z takich plikw i osadza? teksty bezpo?rednio w serwisie. Odr?bn? kwesti? jest poprawne formatowanie plikw tak, by by?y one dost?pne (np. powinny posiada? struktur? znacznikw, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, ktre powsta?y na podstawie ?le przygotowanych dokumentw word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub s? skanami dokumentw. W miar? mo?liwo?ci b?dziemy to poprawia?, oraz dok?ada? stara? by nowe dokumenty przygotowywane by?y poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF u?ytkownicy mog? rozpozna? narz?dziem OCR.
 • Cz??? z opublikowanych zdj?? nie posiada opisu alternatywnego, maj? one charakter promocyjny i nie s? wykorzystywane do realizacji bie??cych zada?.

Wy??czenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plikw PDF nie s? dost?pne cyfrowo w ca?o?ci.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dost?pno?ci

 • Niniejsze o?wiadczenie sporz?dzono dnia: 2020-09-21
 • O?wiadczenie zosta?o ostatnio poddane przegl?dowi w dniu: 2020-09-21

Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osob? odpowiedzialn? za kontakt w sprawie niedost?pno?ci jest Przemys?aw Rasa?a, e-mail: ppr@pinczow.net , telefon: +413576001 wew.666 .

Ka?dy ma prawo do wyst?pienia z ??daniem zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego? ich elementu. Mo?na tak?e za??da? udost?pnienia informacji w formach alternatywnych, na przyk?ad odczytanie niedost?pnego cyfrowo dokumentu, opisania zawarto?ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ??danie powinno zawiera? dane osoby zg?aszaj?cej ??danie, wskazanie, o ktr? stron? internetow? lub aplikacj? mobiln? chodzi oraz sposb kontaktu. Je?eli osoba ??daj?ca zg?asza potrzeb? otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna tak?e okre?li? form? tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowa? ??danie niezw?ocznie i nie p?niej, ni? w ci?gu 7 dni. Je?eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo?liwe, podmiot publiczny niezw?ocznie informuje o tym, kiedy realizacja ??dania b?dzie mo?liwa, przy czym termin ten nie mo?e by? d?u?szy ni? 2 miesi?ce. Je?eli zapewnienie dost?pno?ci nie jest mo?liwe, podmiot publiczny mo?e zaproponowa? alternatywny sposb dost?pu do informacji.

 

Dost?pno?? architektoniczna

Wej?cie g?wne do budynku urz?du znajduje si? od strony ul. Zacisze 5. Przy wej?ciu zlokalizowano podjazd dla osb poruszaj?cych si? na wzkach. Nad wej?ciem nie ma g?o?nikw systemu naprowadzaj?cego d?wi?kowo osoby niewidome i s?abowidz?ce.

Toaleta dla osb poruszaj?cych si? na wzkach znajduje si? w holu g?wnym na parterze budynku.

Na parkingu przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osb niepe?nosprawnych.

W budynku nie ma p?tli indukcyjnych oraz oznacze? w alfabecie Braillea ani oznacze? kontrastowych lub w druku powi?kszonym dla osb niewidomych i s?abowidz?cych.

Osoba niepe?nosprawna wraz z psem asystuj?cym ma prawo wst?pu do urz?du.

Na ten moment nie ma mo?liwo?? skorzystania z bezp?atnych us?ug t?umacza migowego w godzinach pracy urz?du ale jednostka poczyni wszelkie starania pozyskania t?umacza migowego

 


Statystyki biecej stronyWywietle: 15311

Wprowadzi(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-24 10:47:50
Opublikowa(a): Przemys?aw Rasa?a, data publikacji: 2003-07-01 11:07:08
Ostatnia zmiana: Przemys?aw Rasa?a, data: 2020-09-23 15:20:44
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony