Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-07-27 12:26:40

 

Kierownik mgr inż. Kazimierz Gil

tel. (041) 357 60 01  w. 22 i w. 23

 

I. Do zadań z zakresu pomocy społecznej należy:

 1. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 2. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa.
 3. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej na podstawie złożonych wniosków według kolejności osób oczekujących.
 4. Kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo wychowawczych.
 5. Tworzenie rodzin zastępczych i wypłacanie świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w w/w rodzinie.
 6. Ustalanie wysokości odpłatności ponoszonych przez rodziców, których dzieci przebywają w/w rodzinach.
 7. Zapewnienie osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny zastępczej odpowiedniego przygotowania i szkolenia.
 8. Przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich.

II. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

 1. Refundacja kosztów związanych z przystosowaniem nowych i istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów z pracodawcami Powiatu Pińczowskiego.
 2. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
 3. Rozpatrywanie wniosków dot. udzielenia pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

III. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osobom niepełnosprawnym (dorośli i dzieci) i ich opiekunom.
 2. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych:

 • architektonicznych,
 • technicznych
 • w komunikowaniu się

Dofinansowaniem objęci są dorośli i dzieci.

 1. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie.
 2. Dofinansowanie osób niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne , środki

pomocnicze lub środki techniczne.

IV. Inne:

 1. Wydawanie orzeczeń o ustalonym przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – stopniu niepełnosprawności.
 2. Wydawanie legitymacji o w/w stopniu niepełnosprawności.


Powrót