Uchwała Nr IX/45/2003

Wersja do druku

 

Uchwała Nr IX/45/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

 

Na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

 

§ 1

 

W uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 403.600 zł.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 403.600 zł.

§ 2

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

 § 3

W załączniku nr 4 do uchwały nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4 

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w sposób następujący:

 § 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

 § 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IX/45/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2003 roku

Lp

Klasyf. budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

dział

rozdział

§

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

600

Transport i łączność

-

-

40.000

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

40.000

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

40.000

2

750

Administracja publiczna

40.000

450.000

-

-

Przyznanie z Funduszu Ochro ny Środowiska kwoty 40.000 na zakup koparko-ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg.

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 450.000 zł.

75020

Starostwa powiatowe

40.000

450.000

084

244

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Dotacje otrzymane z funduszy celo wych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

 

40.000

450.000

3

758

Różne rozliczenia

2.400

-

-

-

Pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-34p/2003 z 12.09.03 r zwiększ. o kwotę 2.400,- z przezn. na dofinans. kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

2.400

-

-

-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.400

4

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

2.400

450.000

85410

Internaty i bursy szkolne

-

-

2.400

450.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.400

450.000

5

853

Opieka społeczna

4.000

-

4.000

-

Zwiększenie 2,5% dochodów PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi.

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.000

-

4.000

-

097

4210

Wpływy z różnych dochodów

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4.000

OGÓŁEM:

46.400

450.000

46.400

450.000

 

 

 

 

I

 

Nazwa działu

i rozdziału

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1. -

Razem IV

-

-

-

-

-

-

-

-

Sporządził:

A. Różycka.

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IX/45/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2003 roku

 

 

Wydatki na inwestycje roczne

 

 

 

L.p

 

 

Zadania

inwestycyjne

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

 

Zmniejszenie

o

kwotę

Łączne

nakłady

finansowe

po

zmianach

Wysokość wydatków w roku budżetowym w tym:

dochody

własne

po

zmianach

dotacje

kredyty i

pożyczki

środki z innych

źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Modernizacja budynku internatu przy L O

w Pińczowie

Starostwo

Powiatowe

 

854

85410

447.600

502.400

-

-

-

502.400

Razem dział 854

447.600

502.400

-

-

-

502.400

OGÓŁEM

447.600

502.400

-

-

-

502.400

Sporządziła:

A. Różycka

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IX/45/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2003 roku

   

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

NA 2003 ROK

             w zł.

 

Lp

 

Dział,

rozdział

 

Nazwa środka

Przychody

Wydatki

Stan na koniec roku

Uzasadnienie zmian

Zwiększenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

Zmniejszenie

o kwotę

1

2

3

4

5

6

7

1

710

71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

50.000

60.000

10.000

Zwiększona ilość zleceń na usługi prowadzone przez Pow. Ośrodek Dok Geod. i Kartogr.

Sporządził:

  1. Różycka

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY

                                                                                      RADY POWIATU

                                                                                   mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2533

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 13:35:16
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:38:48
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:38:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony