UCHWAŁA NR XXI/106/2004

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXI/106/2004

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/71/2004 Rady Powiatu w Pińczowie
w sprawie utworzenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pińczowie

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)
i § 9 ust. 11 Statutu Powiatu – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1W uchwale Nr XIV/71/2004 Rady Powiatu w Pińczowie wprowadza się następujące zmiany:

  1. §1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
  2. “Tworzy się Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Pińczowie”.

  3. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
  4. “Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie”.

  5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/2004 Rady Powiatu w Pińczowie otrzymuje brzmienie wg załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

UZASADNIENIE

Uchwalenie niniejszej uchwały jest konieczne w celu wyeliminowania błędu zaistniałego w nazwie szkoły. Błąd polegał na opuszczeniu słowa “Zasadnicza” o który to wyraz należy uzupełnić nazwę szkoły.

Nie zmienia to strony merytorycznej uchwały i nie przynosi żadnych skutków finansowych. Powołana uprzednią uchwałą szkoła funkcjonuje od 1 września 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXI/106/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

 

 

 Akt założycielski

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pińczowie

 

 

  

Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 1 i art. 58, ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. “i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami).

 

 

 Z dniem 1 września 2004 roku zakłada się szkołę ponadgimnazjalną o nazwie:

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

w Pińczowie

ul. Piłsudskiego 14

28-400 Pińczów 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2517

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 13:15:05
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-20 13:15:52
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 13:15:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony