Regulamin organizacyjny

Wersja do druku

R O Z D Z I A Ł  I

Zagadnienia ogólne

§ 1.

 

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie zwana dalej “komendą powiatową” jest aparatem pomocniczym komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, zwanego dalej “Komendantem Powiatowym”.
 2. Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu Pińczowskiego.
 3. W skład Komendy wchodzi Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza.
 4. Pracą Komendy Powiatowej kieruje komendant powiatowy przy pomocy zastępcy Komendanta Powiatowego.
 5. Podczas nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego lub osoba przez niego wyznaczona.
 6. Komendant Powiatowy kieruje pracą komendy powiatowej, zapewnia warunki do jej sprawnej organizacji oraz efektywnego działania, a w szczególności:

 1. zapewnia realizację decyzji, rozkazów oraz zadań określonych w przepisach prawnych;
 2. określa kierunki oraz ustala plany działania;
 3. dba o efektywność i dyscyplinę służby, a także należyte załatwianie spraw obywateli;
 4. realizuje zasady polityki kadrowej oraz dba o właściwy dobór kadr;
 5. dokonuje przydziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, kierowników sekcji i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy;
 6. ustala etaty dla poszczególnych komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 7. zapewnia przestrzeganie prawa w działaniach komendy powiatowej;
 8. reprezentuje komendę powiatową wobec organów administracji rządowej i samorządowej.

 1. Do aprobaty i podpisu komendanta powiatowego zastrzega się następujące sprawy:

1) dokumentację dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych

2) projekty oraz wewnętrzne akty prawne;

3) plany i programy działania komendy powiatowej;

4) korespondencję kierowaną do komendanta wojewódzkiego, organów samorządu,

kontroli, sądu, prokuratury, związków zawodowych i organizacji społecznych;

odpowiedzi na skargi i wnioski;

5) decyzje administracyjne wydawane w I instancji na mocy art.26 ustawy o PSP;

6) porozumienia i umowy o charakterze zasadniczym dla Komendy powiatowej.

§ 2.

 1. Zastępcę Komendanta Powiatowego powołuje - na wniosek Komendanta Powiatowego – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach.
 2. Komendant Powiatowy określa zakres spraw nadzorowanych przez Zastępcę Komendanta Powiatowego.
 3. Szczegółowe zadania, odpowiedzialność i uprawnienia Zastępcy Komendanta Powiatowego określa zakres czynności.
 4. Do decyzji bądź aprobaty Zastępcy Komendanta Powiatowego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do osobistej aprobaty i podpisu Komendanta Powiatowego.

 

R O Z D Z I A Ł II

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej.

§ 3.

 1. W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
 2. Sekcja Operacyjno-Szkoleniowa,
 3. Sekcja Kontrolno-rozpoznawcza,
 4. Stanowisko pracy ds. kadr,
 5. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych,
 6. Stanowisko pracy - Radcy Prawnego,
 7. Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna,
 8. Główny księgowy.

 1. W skład Sekcji Operacyjno-Szkoleniowej wchodzi Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego.

 

R O Z D Z I A Ł III

Zakres uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy.

§ 4.

 1. W celu realizacji swoich zadań Komendant Powiatowy nadzoruje bezpośrednio działalność:

 1. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
 2. Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej,
 3. Stanowisko pracy ds. kadr
 4. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych,
 5. Stanowisko pracy – Radcy Prawnego
 6. Stanowisko pracy ds. finansów.

 1. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje bezpośrednio działalność:

 1. Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej,
 2. Sekcji Operacyjno-Szkoleniowej.

 1. Zastępca Komendanta Powiatowego prowadzi sprawy dotyczące zagadnień obronnych i ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, określone w odrębnych przepisach, a także prowadzi kancelarię tajną. Jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z mediami. Prowadzi również sprawy wynikające z porozumienia w sprawie obrony cywilnej zawartego ze starostą pińczowskim.

§ 5.

 1. Sekcjami kierują Kierownicy Sekcji.
 2. Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą kieruje Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
 3. Szczegółowe zadania, odpowiedzialność i uprawnienia określają imienne zakresy czynności.

§ 6.

 1. Do zadań Kierownika Sekcji należy w szczególności:

 1. należyte zorganizowanie pracy i zapoznawanie podległych strażaków (pracowników) z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
 2. analizowanie nadzorowanych dziedzin ochrony przeciwpożarowej i podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwiązywania występujących problemów,
 3. zapewnienie sprawności i efektywności w działaniach podejmowanych przez sekcję, a także ich zgodności merytorycznej i formalnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz dyspozycjami służbowymi,
 4. zapewnienie kontroli wewnętrznej i dyscypliny służby (pracy),
 5. określenie szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 6. współdziałanie z właściwymi jednostkami i organizacjami, a także odpowiednimi wydziałami Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, w sprawach objętych zakresem działania kierowanej sekcji,
 7. organizowanie szkoleń wewnętrznych w sekcji.

 1. Kierownik Sekcji podpisuje pisma i dokumenty o charakterze opiniodawczym, wyjaśniającym i informującym z zakresu działania właściwej komórki organizacyjnej.
 2. Szczegółowe zadania, odpowiedzialność i uprawnienia Kierownika Sekcji określają

imienne zakresy czynności.

§ 7.

 1. Strażacy (pracownicy) Komendy Powiatowej PSP wykonują powierzone zadania merytoryczne i przygotowują załatwianie spraw ponosząc odpowiedzialność za:

 1. dokładną znajomość przepisów prawa oraz wytycznych obowiązujących w powierzonym im zakresie działania,
 2. wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej,
 3. ścisłe przestrzeganie prawa proceduralnego i materialnego oraz instrukcji kancelaryjnej,
 4. prawidłowość i terminowość załatwiania spraw,
 5. należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw, zbiorów przepisów, itp., zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

 1. Strażacy (pracownicy) prowadzący daną sprawę merytorycznie przestrzegają właściwej formy opracowanych dokumentów, co potwierdzają ich parafowaniem.
 2. O ocenie merytorycznej prowadzonej sprawy rozstrzyga bezpośredni przełożony pracownika , zaś w kwestiach spornych – wyższy przełożony.
 3. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności strażaków (pracowników), w tym materialnej, określony jest w imiennych zakresach czynności.

 

R O Z D Z I A Ł IV

Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej.

§ 8.

 1. Do zadań Sekcji Operacyjno-Szkoleniowej, w tym Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, należy:

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowanie planów ratowniczych Powiatu i ich bieżąca aktualizacja,
 2. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą,
 3. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 4. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 5. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 6. przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 7. analizowanie stanu wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 8. nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do KSR-G,
 9. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego,
 10. ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Powiatowego Stanowiska Kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze Powiatu oraz zapewniające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 11. dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze Powiatu,
 12. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze Powiatu,
 13. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 14. analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 15. przygotowywanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 16. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w Powiecie, w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 17. prowadzenie szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 18. organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
 19. prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
 20. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 21. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,
 22. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu,
 23. współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.

 1. Do zadań jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń,
 2. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,
 3. pozostawanie w pełnej gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
 4. współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania Jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 5. prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych na obszarze Powiatu,
 6. prowadzenie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

 

 1. Do zadań Sekcji kontrolno-rozpoznawczej należy:

 1. analizowanie stanu bezpieczeństwa Powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 2. opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa Powiatu i Województwa,
 3. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego Powiatu,
 4. prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 5. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych i ekologicznych,
 6. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 7. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
 8. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów i miejscowych zagrożeń,
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 10. uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 11. uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Komendą Powiatową lub Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą,
 12. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dot. nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 13. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 14. realizacja zadań BHP, określonego odrębnymi przepisami.

 

4. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Kadr należy:

 1. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w  Komendzie Powiatowej,
 2. ewidencjonowanie pieczęci i stempli użytkowanych w Komendzie Powiatowej,
 3. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego,
 4. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów PSP,
 5. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
 6. realizowanie polityki kadrowo-płacowej Komendanta Powiatowego,
 7. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych,
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 10. zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej w zakresie spraw socjalno-bytowych,
 11. realizowanie zadań “Obrony Cywilnej”.

 1. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych :

 1. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej,
 2. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej,
 3. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego,
 4. opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,
 5. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją,
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 7. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków,
 8. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej,
 9. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
 10. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez Komendę Powiatową,
 11. realizowanie zadań “Obrony Cywilnej”.

7. Do zadań Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej Komendantowi Powiatowemu.

8. Do zadań Głównego Księgowego należy :

 1. planowanie przychodów i wydatków oraz ich realizacja i rozliczanie w zakresie kompetencji przekazywanych przez Starostę;
 2. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych, systematyczna analiza gospodarki finansowej;
 3. sporządzanie list wypłat uposażeń i innych świadczeń pieniężnych strażaków oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych;
 4. prowadzenie kart wynagrodzeń, naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczanie na koniec roku strażaków i pracowników cywilnych z uzyskanych dochodów i potrąconych zaliczek;
 5. określanie uprawnień do uzyskania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 6. naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP, sporządzanie dokumentacji do ZUS;
 7. rozliczanie inwentaryzacji;
 8. dekretacja dokumentów finansowych, księgowanie w kartach wydatków, dzienniku głównym i na karcie kontowej;
 9. sporządzanie miesięcznej dokumentacji do urzędu skarbowego.

 

 

 

 

 1. Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko-technicznej należy :

 1. utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
 2. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
 3. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,
 4. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
 5. analizowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej i jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 6. analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,
 7. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego,
 8. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
 9. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 10. wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego,
 11. planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,
 12. zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów
 13. i pomieszczeń,

 14. planowanie potrzeb materiałowo-technicznych,
 15. opracowywanie planów w zakresie wydatków rzeczowych,
 16. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków,
 17. pracowników cywilnych, emerytów i rencistów PSP,

 18. prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku PSP,
 19. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla
 20. prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej,

 21. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych
 22. przez jednostki Krajowego Sytemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie Powiatu oraz

  przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

 23. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
 24. prowadzenie kartoteki materiałowej ilościowo – wartościowej;
 25. likwidacja składników majątkowych,
 26. prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych, pozostających w związku z zakresem działania Komendy Powiatowej,

  

R O Z D Z I A Ł V

Postanowienia końcowe.

§ 9

 1. Komenda Powiatowa używa:

 1. pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie,
 2. pieczęci nagłówkowej o treści:
 3. (Godło)

  KOMENDA POWIATOWA

  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  w Pińczowie, woj. świętokrzyskie

 4. innych stempli służbowych i pomocniczych wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 10

 1. Wykaz rodzajów i liczby stanowisk pracy w Komendzie Powiatowej PSP określa załącznik nr 1.
 2. Schemat organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie przedstawia załącznik nr 2.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5652

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-26 12:35:47
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:47:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony