RegulaminDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-02-06 15:04:58

Załącznik do Uchwały Nr IV/12/1999

Rady Powiatu Pińczowskiego

z dnia 26 stycznia 1999 roku.

Zmiany do Regulaminu

Uchwała Nr XVIII/83/2000

Rady Powiatu Pińczowskiego

z dnia 21 listopada 2000 roku.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

STAROSTWA POWIATU

PIŃCZOWSKIEGO

 

 ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Pińczowskiego zwany dalej “Regulaminem” określa

organizację i zasady działania Starostwa Powiatu Pińczowskiego zwanego dalej “Starostwem” oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2.

Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz.U. Nr 91, poz. 578/.

2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje

organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa / Dz.U. Nr 106,

poz. 668 /.

3. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną / Dz.U. Nr 133, poz. 872 /.

4. Statut Powiatu.

§ 3.

Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Pińczowie, przy pomocy której Zarząd wykonuje

zadania powiatu.

§ 4.

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

§ 5.

Starostwo powiatowe wykonuje zadania:

 1. Określone ustawami:

  1/ zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,

  2/ zadania z zakresu administracji rządowej,

  3/ inne zadania.

   

   

  2. Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub

  samorządowej.

 2. Wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.

 

ROZDZIAŁ II

 

Organizacja Starostwa

 

§ 6.

1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały i równorzędne komórki

organizacyjne zwanej dalej “wydziałami”.

2. Wydziały, każdy w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy

związane z realizacją zadań powiatu.

§ 7.

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

1. Biuro Rady Powiatu BR

2. Wydział Organizacyjny OR

3. Wydział Finansowy FN

4. Wydział Przemysłu, Promocji i Polityëi Regionalnej PP i PR

5. Wydział Spraw Obywatelskich i Kadr SO i K

6. Wydział Architektury i Budownictwa AB

7. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RL i O

8. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami GN

9. Wydział Komunikacji i Transportu KT

10. Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu EKT

11. Wydział Zdrowia Z

§ 8.

1. Wydziałami kierują Kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając

właściwe ich funkcjonowanie.

2. Kierownicy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom

zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.

3. Kierownicy kierują wydziałami przy pomocy swych zastępców, którzy działają w zakresie spraw

zleconych im przez kierowników i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.

 

 

 

§ 9.

W Starostwie Powiatowym tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1. Kierownik Wydziału Organizacyjnego,

2. Skarbnik Powiatu – pełniący funkcję Kierownika Wydziału Finansowego,

3. Kierownik Wydziału Przemysłu, Promocji i Polityki Regionalnej

4. Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Kadr,

5. Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa,

6. Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

7. Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

8. Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu,

9. Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu,

10. Kierownik Wydziału Zdrowia

§ 10.

 1. Starosta nadzoruje bezpośrednio działalność następujących komórek organizacyjnych powiatu:

1/ Wydział Spraw Obywatelskich i Kadr,

2/ Wydział Przemysłu, Promocji i Polityki Regionalnej,

2. Wicestarosta nadzoruje bezpośrednio działalność następujących komórek organizacyjnych:

1/ Wydział Komunikacji i Transportu,

2/ Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

3/ Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

4/ Wydział Architektury i Budownictwa,

3. Dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu nadzoruje bezpośrednio:

1/ Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

2. Wydział Zdrowia.

4. Sekretarz Powiatu nadzoruje bezpośrednio działalność Wydziału Organizacyjnego.

5. Skarbnik Powiatu nadzoruje bezpośrednio pracę Wydziału Finansowego.

 

ROZDZIAŁ III

 

Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu,

Skarbnik Powiatu.

 

 

 

 

 

§ 11.

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 1. Organizowanie pracy Starostwa.
 2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań, a w szczególności:

  1/ w zakresie funkcjonowania Starostwa:

  a/ skuteczne wypełnianie zadań organizatorskich w stosunku do instytucji obsługi obywateli

  oraz podporządkowanych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,

  b/ inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych,

  c/ utrzymanie więzi ze społeczeństwem,

  d/ wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg oraz innych sygnałów od społeczeń-

  stwa.

  2/ w zakresie wykonywania funkcji przewodniczącego Zarządu:

  a/ opracowywanie projektów planów pracy Zarządu, przygotowywanie wszelkich

  niezbędnych analiz i sprawozdań,

  b/ zwoływanie posiedzeń zgodnie z planem,

  c/ wykonywanie uchwał i postanowień Zarządu.

  d/ podejmowanie czynności należących do Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki,

  związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.

  3/ w zakresie wykonywania zadań jako zwierzchnika jednostek organizacyjnych powiatu oraz

  służb, inspekcji i straży:

  a/ powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek za wyjątkiem Powiatowej Komendy

  Straży Pożarnej i Policji,

  b/ zatwierdza programy ich działania,

  c/ uzgadnia wspólne działania tych jednostek na terenie powiatu,

  d/ sprawowanie kontroli i egzekwowanie wniosków pokontrolnych,

  e/ stosowanie przewidzianych w odrębnych przepisach instrumentów oddziaływania na te

  jednostki.

  3 . Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyj-

  nych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

  4. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.

  5. Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu

  prawa pracy.

   

  6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu

  oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

  § 12.

  Wicestarosta

  Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.

  W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje

  w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

  § 13.

  Członkowie Zarządu Powiatu

  1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Przewodniczącego Zarządu,

  zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu w formie uchwały wykonuje Przewodniczący Rady.

 3. Czynności określone w ust. 1 w stosunku do członków Zarządu wykonuje Przewodniczący

Zarządu.

§ 14.

Sekretarz Powiatu

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.
 2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących

struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.

3. Nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organi-

zacją posiedzeń Zarządu.

4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów

uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.

5. Zapewnianie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa.

6. Nadzór nad prawidłową organizacją pracy Starostwa oraz nad sprawnym i właściwym załatwia-

niem spraw obywateli przez pracowników i należyty ich stosunek do interesantów.

7. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki

powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

§ 15.

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

3. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie

bieżącej kontroli jego wykonywania.

4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych

powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa.

7. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podmiotów gospodarczych podległych Starostwu.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zadania wspólne wydziałów

 

§ 16.

Do wspólnych zadań wydziałów należy:

 1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady,

posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty.

3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.

4. Współuczestniczenie w opracowywaniu przez Wydział Przemysłu, Promocji i Polityki

Regionalnej zamierzeń rozwojowych powiatu.

5. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.

 1. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Biurem Rady interpelacji i wniosków radnych.
 2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indy-

  widualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj-

  nym w administracji.

 3. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz

  usprawnienia pracy Starostwa.

  9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

  10. Prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organiza-

  cyjnych powiatu.

  11.Współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez Wydziały.

  12. Programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów.

  13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

  14. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

  15. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej.

  16. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu.

  17. Przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

   

   

  § 17.

  Do osobistej akceptacji i podpisu Starosty zastrzeżone są sprawy:

  1. Określone w Statucie Powiatu.

  2. Organizacji wykonania zadań wynikających z przepisów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady

  Ministrów, rozporządzeń i zarządzeń kierowników urzędów centralnych, wojewody, a także

  uchwał Rady i Zarządu.

  3. Ustalania wytycznych do opracowywania wariantowych założeń projektu budżetu i zadań

  rzeczowych.

  4. Ustalania kierunków realizacji zadań wynikających z realizacji budżetu i zadań rzeczowych.

  5. Akceptacji projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów wnoszonych pod

  obrady Rady Powiatu.

  6. Udzielanie kierownikom komórek organizacyjnych wytycznych o charakterze zasadniczym.

  7. Zatwierdzania planów pracy Starostwa i dokonywanie oceny ich realizacji.

  8. Zatwierdzania planów kontroli.

  9. Udzielania odpowiedzi na wnioski radnych oraz składanie Radzie informacji o sposobie

  załatwienia tych wniosków.

  10.Podpisywanie korespondencji kierowanej do:

  a/ władz i organów centralnych, wojewódzkich w sprawach należących do kompetencji Starosty,

  b/ Przewodniczącego Rady Powiatu, kierownictw instancji politycznych oraz związkowych.

  11. Odpowiedzi na skargi na Wicestarostę, Dyrektora – Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza,

  Skarbnika, a także kierowników komórek organizacyjnych Starostwa oraz dyrektorów jednostek

  organizacyjnych powiatu.

  12. Gospodarki etatami i funduszami płac oraz innymi celowymi funduszami na podstawie

  odrębnych przepisów w Starostwie.

  13. Dysponowanie funduszem nagród w Starostwie.

  14. Zatwierdzanie i rozliczanie jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Powiatu.

  15. Zatwierdzanie programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

  16. Podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach związanych z zagrożeniem interesu

  publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowo-

  dować znaczne straty materialne.

   

  ROZDZIAŁ V

   

  Podstawowe zakresy działania wydziałów

  § 18.

  Biuro Rady “BR”

  Do podstawowych zadań Biura należy:

  1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji.

  2. Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Rady i Komisji.

  3. Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji.

  4. Prowadzenie rejestru:

  1/ uchwał Rady,

  2/ wniosków i opinii Komisji,

  3/ interpelacji i wniosków radnych.

  5. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady Powiatu, wniosków Komisji i interpelacji

  radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów Starostwa, kierownikom jednostek organiza-

  cyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

  6. Przedkładanie organom nadzoru uchwał rady.

  7. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

  8. Zawiadamianie w odpowiednich terminach Starosty lub Sekretarza o dacie zwołania sesji,

  a kierowników wydziałów o terminach posiedzeń Komisji, określając ich tematykę i tryb przygo-

  towania materiałów.

 4. Obsługę prawną Rady i jej organów zapewnia Radca Prawny.

  § 19.

  Wydział Organizacyjny “OR”

   

  zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej,

  obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

  Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,

  2. Opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Starostwa oraz

  kontrola ich realizacji.

  3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.

  4. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczo-

  wego wykazu akt.

  5. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty.

  6. Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom.

  7. Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie

  ich pod względem redakcyjnym i prawnym.

  8. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty

  i wydziałów.

  9. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie

  projektów tych umów i porozumień.

 5. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania

  zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

  / w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom /.

  11.Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa oraz współdziałanie w

  podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.

  12. Informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych

  dotyczących działalności organów powiatu.

  13. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa

  Świętokrzyskiego

  14. Obsługa posiedzeń zarządu.

  15. Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty.

  16. Prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiato-

  wych służb inspekcji i straży.

  17. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.

  18. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze

  Starostą i Wicestarostą.

  19. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

  20. Administrowanie budynkami Starostwa.

  21. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa

  i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  22.Zabezpieczenie mienia Starostwa.

  23. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją

  wyposażenia Starostwa.

  24. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi

  i tablicami.

  25. Gospodarowanie drukami i formularzami.

  26. Gospodarowanie taborem samochodowym.

  27. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.

  28. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.

  29. Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.

  30. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, telexowej i alarmowej.

  31. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.

  32. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.

  33. Obsługa informatyczna Starostwa.

  34. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.

  § 20.

  Wydział Finansów “FN”

   

  prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę

  finansowo – księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenie rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

  Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.

  2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek

  powiatowych.

  3. Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.

  4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

  5. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z

  obowiązującymi przepisami i zasadami.

  6. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg,

  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i

  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

  7. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

  8. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, dla jednostek

  wymienionych w pkt. 6.

  9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa oraz jednostek wymienionych w ust.6

  10. Prowadzenie kontroli finansowej.

 6. Obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz

  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 7. Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

13. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.

14. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości

15. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, dla jednostek wymienionych

w ust.6

§ 21.

Wydział Przemysłu, Promocji i Polityki Regionalnej “PP i PR”

opracowuje strategię rozwoju powiatu, prowadzi inwestycje, koordynuje współpracę zagraniczną

oraz prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodar-

czej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii

rozwoju powiatu.

2. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie.

3. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju

i za granicą.

4. Prowadzenie powiatowych inwestycji.

5. Dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych.

6. Podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości.

7. Koordynowanie działań związanych z współpracą zagraniczną.

8. Współpraca z mediami.

9. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej

wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

§ 22.

Wydział Spraw Obywatelskich i Kadr “SO i K”

realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej, nadzór nad

stowarzyszeniami, oraz sprawy pracowniczo – kadrowe.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. W zakresie ogólnym

  1/ opracowywanie głównych kierunków działania na rzecz poprawy ładu i porządku

  publicznego w powiecie, nadzór i koordynowanie działalności jednostek i służb w tym

  zakresie,

  2/ załatwienie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia,

  3/ przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka z rodziców posiadają-

  cych różne obywatelstwa,

  4/ przyjmowanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na nabycie lub zmianę przez dzieci obywatelstwa

  polskiego,

  5/ przyjmowanie podań i oświadczeń o zmianie obywatelstwa,

  6/ przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub

  jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

  7/ załatwienie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,

  8/ współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Pińczowie w zakresie obrony cywilnej na terenie

  powiatu,

  9/ współpraca i współdziałanie z organami wojskowymi,

  10/ wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,

  11/ organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość

  i spotkań z ofiarami wojny oraz okresu powojennego,

  12/ kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,

  13/ prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy

  stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą upraw-

  nioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia

  na emeryturę.

  14/ organizowanie i przeprowadzanie poboru,

  15/ przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz

  poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,

  16/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,

  17/ przyjmowanie wniosków o wydawanie paszportów od mieszkańców, zameldowanych na pobyt

  stały na terenie województwa świętokrzyskiego.

  2. W zakresie spraw pracowniczych i kadr:

  1/ prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organi-

  zacyjnych powoływanych przez Starostę oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy

  Rodzinie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

  2/ prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

  3/ prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponad-

  zakładowych układów zbiorowych pracy.

  § 23.

  Wydział Architektury i Budownictwa “AB”

   

  zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie

  i zamianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń obiektów oddanych do użytku, sprawowanie nadzoru specjalistycznego nad drogami publicznymi.

   

   

  Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru architektoniczno – budowlanego

  w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych

  planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiem ochrony środowiska.

  2. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru architektoniczno – budowlanego

  w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykony-

  waniu robót budowlanych.

  3. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

  1/ zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi

  obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  2/ właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

  3/ wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i sto-

  sowania w budownictwie.

  4. Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów

  budowlanych

  5. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budowni-

  ctwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

  6. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów

  techniczno – budowlanych.

  7. Przygotowanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

  zapewnienie nadzoru autorskiego.

  8. Przygotowanie pozwoleń na budowę.

  9. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych

  obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

  10.Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku

  uzyskania pozwolenia na budowę.

  11.Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

  12.Udzielanie pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych.

  13.Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie

  projektu budowlanego.

  14.Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

  15. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych

  pozwoleniem na budowę.

  16.Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

  17.Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwenta-

  ryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.

  18.Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej

  nieruchomości9 oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.

  19.Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego,

  zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie.

  20.Przygotowywanie pozwoleń na zamianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

  21.Przygotowywanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu

  budowlanego lub jego części.

  22.Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych

  w zakresie:

  1/ linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic,

  placów i innych miejsc publicznych,

  2/ przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia

  terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów

  do sieci użytku publicznego.

  23. Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.

  24. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do

  obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.

  25. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

  26. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia

  odrębnej własności lokali.

  27. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla

  celów dodatku mieszkaniowego.

  28. Poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury

  towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.

  29.Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażo-

  wych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycz-

  nej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych

  lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń

  jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

   

   

  § 24.

   

  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska “RL i O”

  zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony

  środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

  Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. W zakresie gospodarki wodnej:

  1/ prowadzenie prac dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód żeglownych i pozostałych

  oraz rozstrzyganie sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi

  z gruntami przyległymi do tych wód,

  2/ przygotowywanie propozycji przyznawania odszkodowań dla właścicieli gruntów za zajęcia

  tych gruntów przez wody stanowiące własność Państwa oraz za szkody związane ze zmianą

  zagospodarowania gruntów w wyniku ustanowienia strefy lub obszaru ochronnego,

  3/ załatwianie spraw związanych z ustalaniem za odszkodowaniem przejścia, przejazdu oraz

  miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów dla celów dostępu do wody, swobod-

  nego ruchu wzdłuż wód, wykonywania rybactwa i wędkarstwa, przybijania i przymocowywa-

  nia do brzegów statków i tratew, ustanawiania znaków żeglugowych oraz wykonywania robót

  konserwacyjnych w stosunku do wód żeglownych,

  4/ opiniowanie projektów warunków korzystania z wód dorzecza,

  5/ przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rozstrzyganie

  sporów powstałych w związku z wydawaniem tych pozwoleń,

  6/ przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych, które nie

  służą do szczególnego korzystania z wód,

  7/ prowadzenie spraw związanych z powszechnym korzystaniem z wód, dla których nie

  obowiązuje to korzystanie z mocy ustawy,

  8/ przygotowywanie propozycji o ograniczeniu prawa własności nieruchomości za odszkodo-

  waniem lub wykupie nieruchomości związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych

  na szczególne korzystanie z wód,

  9/ przygotowywanie czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód,

  10/prowadzenie spraw dotyczących ustalania miejsca wydobywania żwiru, piasku i innych

  materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód,

  11/ przygotowywanie decyzji o wykonaniu przez państwowe jednostki organizacyjne koniecznych

  robót i urządzeń, wykonanie których spowoduje trwałe polepszenie stosunków wodnych

  na gruncie,

  12/ organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz

  nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających

  środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk.

  13/prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,

  14/przygotowywanie nakazów przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia

  czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,

  15/wyznaczanie nie obwałowanych terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

  16/przygotowywanie zwolnień od zakazów obowiązujących na obszarach narażonych na niebez-

  pieczeństwo powodzi,

  17/prowadzenie spraw związanych z ustaleniem o wysokości partycypacji w kosztach utrzymania

  wód lub urzadzeń wodnych, przez podmioty które poprzez wprowadzanie ścieków przyczyniają

  się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i urządzeń,

  18/przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa – za zwrotem części kosztów – urzą-

  dzeń melioracji wodnych szczegółowych,

  19/prowadzenie spraw dotyczących ustalania wysokości opłat za wykonane na koszt Państwa

  urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz przyjmowania na własność odpowiedniej

  części tych gruntów zamiast opłaty melioracyjnej,

  20/załatwianie spraw związanych z przyznawaniem odszkodowań poszkodowanym w związku

  z realizacją inwestycji melioracyjnych na koszt Państwa,

  21/przygotowywanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,

  22/przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń na rzecz spółek wodnych,

  23/wykonywanie czynności związanych z ustanawianiem strefy ochronnej źródeł oraz ujęć wody.

   

 2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

   

  1/ wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

  2/ przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi

  więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód

  żeglownych,

  3/ wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śród-

  lądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

  4/ rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

  5/ przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

   

 3. W zakresie gospodarki leśnej:

  1/ przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i

  ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich

  organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

  2/ prowadzenie spraw dotyczących przyznania z budżetu państwa na finansowanie kosztów

  przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

  w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości

  ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

  3/ wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów

  nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

  4/ przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie

  kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

  5/ cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

  6/ składania do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,

  7/ przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających

  planów urządzenia lasów,

  8/ zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie

  zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

  9/ kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących

  własności Skarbu Państwa,

  10/ przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu,

  w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,

  11/ prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu

  Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-

  nego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  12/ wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących

  w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,

   

 4. W zakresie prawa łowieckiego

  1/ przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia,

  chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

  2/ przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszkańców,

  3/ prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek

  Polskiego Związku Łowieckiego,

  4/ przygotowanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagroże-

  nia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

 5. W zakresie postępowania z odpadami:

1/ przygotowanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub inne niż niebezpieczne

w ilości powyżej jednego tysiąca ton z wyłączeniem odpadów komunalnych i odpadów pocho-

dzących z obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz określenie dodatkowych

obowiązków dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi podyktowane konieczno-

ścią ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska,

2/ przygotowanie zezwoleń na usuwanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska / transport,

unieszkodliwianie, wykorzystanie / z wyłączeniem odpadów pochodzących z obiektów szcze-

gólnie szkodliwych dla środowiska oraz egzekwowania przestrzegania ustaleń zawartych w

wydanym zezwoleniu,

3/ przygotowanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych terenach

innych składowisk,

 

6. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska:

1/ prowadzenie spraw związanych z nakładami na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadze-

nia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych

stężeń substancji zanieczyszczających,

2/ prowadzenie spraw dotyczących ustaleń rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających

dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla inwestycji mogących pogorszyć stan środo-

wiska, z włączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,

3/ wykonywanie odrębnych obowiązków z potrzeb ochrony powietrza,

4/ przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do

wprowadzenia do powietrza w publicznie prowadzonym rejestrze,

5/ opiniowanie wniosków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wstrzymanie działal-

ności powodującej naruszenie warunków decyzji ustalającej wprowadzenie do powietrza

substancji zanieczyszczających lub niewykonanie dodatkowych obowiązków wynikających

z ochrony atmosfery,

6/ opiniowanie wspólnego wniosku wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i wojewódz-

kiego inspektora sanitarnego w zakresie określania alarmowych poziomów stężeń ogranicza-

jącego emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

7/ przygotowanie decyzji dla jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia dopuszczal-

nego poziomu hałasu w środowisku,

8/ przygotowanie decyzji zobowiązującej do przedstawienia oceny oddziaływania inwestycji lub

obiektu budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko w stosunku do inwestycji mogą-

cych pogorszyć stan środowiska,

9/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem dla jednostek organizacyjnych i osób fizycznych

obowiązków usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia

środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości wykonania tego obowiązku ustala

się wysokość kwoty pieniężnej na rzecz Narodowego Wojewódzkiego i Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10/ opiniowanie wniosku wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w podejmowanie przez

niego decyzji nakazującej wstrzymanie działalności pogarszającej stan środowiska.

11/ podawanie do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez radę powiatu zestawienia

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

12/ udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisu o ochronie środowiska na wniosek

Zarządu Powiatu,

13/ występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw

przepisom o ochronie środowiska,

14/ występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia

o naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

7. W zakresie ochrony przyrody:

1/ popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,

2/ opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,

3/ prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicz-

nych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,

4/ opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,

5/ sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodar-

czego wykorzystywania jej zasobów,

6/ przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów

przyrody,

7/ prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,

8/ przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej

wykorzystywania,

9/ prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia,

zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb

przed erozją,

10/ przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości

użytkowej gruntów, obowiązku ich rekultywacji,

11/ przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych

i leśnych,

12/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia

wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej

na wyłączenie,

13/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekul-

tywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,

14/ prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

 

8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 

1/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie

i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym

rocznym wydobyciu nie przekraczającym 10000 m3,

2/ przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają

uzyskania koncesji,

3/ przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,

4/ wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywa-

niu kopalin pospolitych,

5/ przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie

informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,

6/ wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji

uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,

7/ uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

górniczego,

8/ prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem planu ruchu zakładu górniczego,

9/ przygotowywanie nakazów przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia albo uzupełnienia

dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi uaktual-

nianej dokumentacji mierniczo – geologicznej,

10/ realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo -

geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakłady,

11/ przygotowywanie nakazów do stosowania obowiązujących przepisów przy likwidacji zakładu

górniczego

12/ przygotowywanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości na czas niezbędny do usunięcia zagro-

żenia bezpieczeństwa w związku z ruchem zakładu górniczego,

13/ realizacja zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górni-

czego wydobywającego kopaliny pospolite,

14/ ustalanie przyczyn zagrożenia oraz nadzór nad akcją zapobiegawczą lub ratowniczą w razie

grożącego niebezpieczeństwa lub zaistnienia wypadku w zakładzie górniczym,

15/ badanie prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych związanych

z ruchem zakładu górniczego,

16/ przygotowanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpozna-

waniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub

użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

 

9. W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich:

Prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas

określony.

 

10. W zakresie ochrony zwierząt:

Prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego.

 

§ 25.

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami “GN”

 

zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną

gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

  1/ tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

  2/ prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu

  Państwa,

  3/ prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nierucho-

  mości gruntowych,

  4/ naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

  5/ opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych

  z urzędu,

  6/ prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego

  7/ przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub

  nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,

  8/ prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszko-

  dowania, w tym a także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu

  i terminach zwrotu,

  9/ zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki

  oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

  10/ prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,

  11/ podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa

  będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

  12/ zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za

  użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków

  lub lokali stanowiących własności Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczę-

  tą 1939 roku pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego

  obszaru państwa,

  13/ składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych

  na cele reformy rolnej,

  14/ przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,

  15/ prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,

  16/ prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi

  Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospoda-

  rowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,

  17/ prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji

  o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom

  fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu

  tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

  18/ prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów

  wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospo-

  darowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  19/ Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie

  nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu

  zadań własnych,

  20/ przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania

  wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

  21/ prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu

  i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za

  rentę,

  22/ prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu

  gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,

  23/ przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie

  organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,

  24/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o

  zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,

  25/ przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków

  wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa

  rolnego,

  26/ prowadzenie postępowań scaleniowych,

   

  2. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

  1/ prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

  2/ koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,

  3/ zakładanie osnów szczegółowych,

  4/ zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

  5/ prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map

  i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

  6/ prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych

  i magnetycznych,

  7/ prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji

  o terenie,

  8/ wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów

  prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz podpisów aktów

  notarialnych,

  9/ wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

  10/ zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji

  gruntów i budynków,

  11/ sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją

  gruntów i budynków,

  12/ przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykona-

  nia zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

  i Kartograficznym,

  13/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające

  przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

  14/ ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,

  15/ ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu

  obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we

  wspólnocie,

  16/ przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów

  leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy

  spółki wspólnoty gruntowej.

   

   

   

   

   

   

   

  § 26.

   

  Wydział Komunikacji i Transportu “KT”

  załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem

  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na

  zarobkowy przewóz drogami powiatowymi.

  Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. W zakresie ruchu drogowego:

  1/ prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic

  rejestracyjnych,

  2/ prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń

  czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu

  za granicę,

  3/ przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu

  czasowej rejestracji,

  4/ wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych

  warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

  5/ dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w

  dowodzie rejestracyjnym,

  6/ wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia / kasacji / pojazdu, kradzieży pojazdu,

  wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,

  7/ kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypu-

  szczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

  8/ sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,

  9/ wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań

  osobom wymienionym w ustawie,

  10/określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,

  11/ przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,

  12/ przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypad-

  kach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

  13/ przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych

  zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego /,

  14/ zwracanie dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego / po ustaniu przyczyny uzasadnia-

  jącej jego zatrzymanie,

  15/ przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,

  16/ przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez

  prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium do spraw wykroczeń, właściwego przełożonego,

  17/ przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

  18/ przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz

  decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po usta-

  niu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

  19/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach

  lub masie większej od dopuszczalnych,

  20/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób

  szczególny,

  21/ wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt po drogach,

  22/ przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych,

  motorowerów i przyczep nie zarejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu

  wprowadzenia do ewidencji,

  23/ wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

  24/ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

  25/ przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmia-

  nie miejsca zamieszkania,

  26/ przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników

  prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

  27/ wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,

  28/ wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,

  29/ wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

  30/ przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

  31/ wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

  32/ dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,

  33/ prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,

   

  2. W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:

   

  1/ koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojaz-

  dami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii

  komunikacyjnej,

  2/ ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa

  państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

  3/ wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez

  przewoźnika,

  4/ nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego,

  gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski

  żywiołowej,

  5/ określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi

  rodzajami środków transportu,

  6/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordyna-

  cji rozkładów jazdy,

  7/ uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej

  obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,

  8/ przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:

  a/ śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy,

  w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub

  spółki komandytowej,

  b/ połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy

  posiadającego zezwolenie,

  c/ przejęcia w całości lub części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu

  osób przez innego przedsiębiorcę,

  9/ opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,

  10/ nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP,

  11/ opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,

  12/ opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

  13/ współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie

  akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia

  bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także

  z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków

  lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego

  w razie zagrożenia statku powietrznego,

  14/ nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach gminnych i powiatowych.

  Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu “EKT”

   

  zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, powiatowych bibliotek

  publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz

  nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.

  Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. W zakresie oświaty:

  1/ realizPowrót