Władze

Wersja do druku

Dyrektorem DPS od dnia 11.10.1993 r. jest mgr inż. Krzysztof Wąsik.

 

Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za jego działalność, a w szczególności za prawidłową organizację pracy oraz należyte wypełnianie obowiązków statutowych. Dyrektor bezpośrednio kieruje polityką kadrową, zatrudniając, awansując, zaszeregowując personel Domu, posiada pełnomocnictwo do składania w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Domu.

Dyrektor odpowiada również za należyte wykonanie zadań, które realizują poszczególne Działy DPS.

 kontakt email: dyrektor@dpspinczow.pl

 

 

Główny księgowy od 01.04.2005 r. jest mgr Małgorzata Kubowicz

Do obowiązków głównego księgowego należy:

Prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, które polegają w szczególności na:

zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, archiwowania i kontroli dokumentów,

bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości,

prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia Domu,

nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zakresu działania,

Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu.

Dokonywanie kontroli wewnętrznej.

Kierowanie pracą podległych pracowników.

Opracowywanie projektów i przepisów wewnętrznych.

Prowadzenie spraw płacowych Domu.

Należyte i terminowe wykonywanie zobowiązań Domu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zobowiązań płacowych Domu wobec zatrudnionych pracowników.

 

kontakt email: glownaksiegowa@dpspinczow.pl 

 

Kierownik Działu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

mgr Wioletta Wyczyńska 

Kierownik działu pielęgnacyjno – opiekuńczego odpowiada za całokształt opieki nad pensjonariuszami w ścisłej współpracy z lekarzami w zakresie:

 1. diagnostyki,

 2. sposobu leczenia,

 3. wykonywania badań podstawowych i specjalistycznych,

 1. koniecznych konsultacji, organizacji współpracy z innymi placówkami medycznymi stosownie do potrzeb zdrowotnych pensjonariuszy,

 2. wykonywania i nadzorowania zaleceń lekarskich,

 3. organizowania pracy, wyznaczania szczegółowych zadań i obowiązków pracowników,

 4. oceny poszczególnych pracowników i wykonywanie powierzonych im zadań,

 5. dbałości o stałe podwyższanie poziomu świadczonych usług medycznych,

 6. sprawowania troskliwej, fachowej i ciągłej opieki nad pensjonariuszami, służącej do optymalnego zaspokojenia potrzeb bio-psycho-społecznych stosownie do aktualnego stanu zdrowia podopiecznych,

 7. realizowanie poszczególnych zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego /są to przede wszystkim tryby postępowania w stosunku do osób psychicznie chorych służące zabezpieczeniu ich praw),

 8. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w przypadku konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego, wynikającego z pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego,

 9. realizowanie zaleceń Sanepidu i innych organów kontroli zewnętrznej stosownie do zakresu działania,

 10. współpraca z pozostałymi działami.

   

  Kierownikiem Działu Żywienia -  mgr Dorota Wołczyk

   Dział żywienia odpowiada za wyżywienie mieszkańców zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

  Kierownik działu żywienia kierujący sekcją współpracuje z lekarzem, kierownikiem dział pielęgnacyjno opiekuńczego, samorządem mieszkańców.

  Do zadań tego działu należy:

  1. opracowanie jadłospisów dziennych w oparciu o zapotrzebowanie na sporządzenie posiłków, wystawiane przez kierowników zespołów pielęgniarek,

  2. sporządzanie jadłospisów dekadowych, zestawień miesięcznych, które zatwierdza, kierownik działu pielęgnacyjno – opiekuńczego, lekarz,

  3. prowadzenie oceny organoleptycznej przygotowanej żywności, kontrolki porcji, grup żywieniowych,

  4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad magazynowaniem i przechowywaniem artykułów spożywczych,

  5. bezpośredni nadzór nad pracownikami kuchni w procesie technologicznym przygotowania posiłków,

  6. realizowanie zamówień i dostaw żywności do Domu,

  7. ścisła współpraca z magazynierem prowadzącym magazyn żywnościowy,

  8. odpowiedzialność za całość spraw dotyczących higieny żywności i żywienia w Domu, realizowana w ścisłej współpracy z pozostałymi działami,

  9. przestrzeganie i wykonywanie obowiązujących zaleceń Sanepidu.

   kontakt email: magazyn@dpspinczow.pl 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6809

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2003-06-30 14:04:26
Opublikował(a): Andrzej Piekoszewski, data publikacji: 2003-07-01 08:11:22
Ostatnia zmiana: Krzysztof Wąsik, data: 2022-11-25 10:48:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony