Status prawny i rys historyczny

Wersja do druku

 

RYS HISTORYCZNY I STATUS PRAWNY KP PSP W PIŃCZOWIE

Powstanie strażactwa w Pińczowie datuje się na rok 1882, kiedy to powołano do życia jedną z pierwszych w guberni kieleckiej Straż Ogniową Ochotniczą w mieście Pińczów. Doniosłym wydarzeniem w życiu ruchu strażackiego po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był Zjazd Ogólnopaństwowy Delegatów Straży Pożarnych w dniach 8 i 9 września 1921 r., który powołał do życia Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego główne założenie polegało na czuwaniu nad całokształtem pracy Straży Pożarnych. Zadanie to wykonywano za pośrednictwem okręgów wojewódzkich i oddziałów powiatowych. W okresie 20-lecia międzywojennego dorobek straży pożarnych był olbrzymi. We wszystkich województwach i powiatach istniały zorganizowane Oddziały ZSPRP zatrudniające wykwalifikowanych instruktorów pożarniczych. Przed II wojną światową w szeregach Związku zrzeszonych było pół miliona ludzi w 14334 strażach pożarnych, w tym straży zawodowych gminnych 52, ochotniczych 11884, przymusowych i prywatnych 2398.

Straże stały się również gwarantem poruszania się jej członków po godzinie policyjnej w czasie okupacji hitlerowskiej.

W 2002 roku minęło 55 lat odkąd po drugiej wojnie światowej decyzją Władz Wojewódzkich z dnia 23 stycznia 1947 r. uchwalono statut organizacyjny Biura Pińczowskiego Powiatowego Związku Samorządowego w wyniku, czego wyodrębniono oddzielną komórkę organizacyjna ds. pożarnictwa - pierwowzór Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie. Powiatowym Komendantem Straży Pożarnych został ppor.poż Wincenty Rydlewski, który pełni te funkcje do roku 1950 na jego miejsce powołany zostaje mł. kpt. poż. Mieczysław Szelest. Od początku powstania Komenda Powiatowa nadzoruje działalność OSP z terenu powiatu pińczowskiego i prowadzi rozdział sprzętu pożarniczego. Przy OSP Pińczów utworzone zostaje “Pogotowie Alarmowe”, które obsługuje druh Jan Orzeł, zatrudniony od listopada 1949 r przez Komenda Powiatowego jako zawodowy kierowca.

W latach 1947 do 1975 roku strażacy z Pińczowa przeprowadzają szereg akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie własnym oraz w ramach pomocy wzajemnej.

Do największych i najbardziej niebezpiecznych zaliczyć należy:

Od początku powstania działalność Komendy Powiatowej związana jest z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pińczowie. Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Pińczowie w maju 1958 r. rozpoczęto częściową rozbudowę remizy. Prace budowlane zakończono w ciągu 15 miesięcy. W nowych pomieszczeniach miały swoje siedziby Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, Zarząd OSP i orkiestra. W finansowaniu inwestycji pomagają Państwowy Zakład Ubezpieczeń i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W 1961 r. oddana do użytku zostaje nowa wspinalnia. W 1973 r. dzięki staraniom Komendanta Powiatowego przeprowadzono przebudowę budynku polegającą na nadbudowie I i II piętra, dobudowano pomieszczenie warsztatowe, wobec czego zapewniono warunki do oddzielnej pracy Komendy i OSP.

Zawodowa Straż Pożarna w Pińczowie została powołana zarządzeniem nr 8/75 Naczelnika Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 1975 r. a Komendantem został mjr poż. Mieczysław Szelest.

W początkowym okresie swojej działalności zawodowa Straż Pożarna w Pińczowie liczyła szesnastu strażaków, a na jej wyposażeniu znajdował się samochód gaśniczy GBAM-2/8+8.

W 1976 r. ZSP wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy GBA-2,5/16 jak również zatrudniono dodatkowo siedmiu strażaków, co w znacznym stopniu poprawiło możliwości wykonywania powierzonych zadań.

Od chwili powstania zawodowej straży dużo czasu poświecono na prowadzenie szkolenia i ćwiczeń, w celu osiągnięcia przez strażaków pełnej sprawności fizycznej jak również wyrobienia nawyków w zakresie szybkiego i sprawnego posługiwania się sprzętem pożarniczym. Pierwszym sprawdzianem “prawdziwych” umiejętności była akcja gaśnicza prowadzona w Kombinacie Remontowo – budowlanym w Pińczowie, gdzie zapaleniu uległa hartownia. a w gaszenie tego pożaru strażacy włożyli wiele wysiłku i poświęcenia narażając własne zdrowie i życie. Wspomnieć tez należy, iż pińczowscy strażacy już w początkach swej działalności prowadzili akcje dziś nazywane ratownictwem wodnym. W 1979 roku na skutek szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji wyciągnięto już na wpół przytomnego, tonącego mężczyznę ratując mu życie. Tego typu akcje prowadzone są także do chwili obecnej i uratowano już wiele osób.

W roku 1979 odszedł na emeryturę Komendant ZSP p.płk Mieczysław Szelest, a jego miejsce zajął por. poż. inż. Mieczysław Kałucki, który funkcję tą pełni do chwili obecnej.

W 1982 r. na wyposażenie Zawodowej Straży przydzielono nowy samochód pożarniczy typu GCBA 6/32, a tym samym zwiększono w znaczy sposób możliwości operacyjne tut. jednostki.

W 1992 powstaje Państwowa Straż Pożarna

Poniżej przedstawiono podstawę prawną powstania KP PSP w Pińczowie

Państwowa Straż Pożarna - U.

Dz. U. 12 września 2002 r. Nr 147, poz. 1230

(na podstawie tekstu ogłoszonego w Dz. U. 91 r. Nr 88, poz. 400)

zm.:

Dz. U. 92 r. Nr 21, poz. 86

Dz. U. 92 r. Nr 54, poz. 254

Dz. U. 94 r. Nr 53, poz. 214

Dz. U. 95 r. Nr 4, poz. 17

Dz. U. 95 r. Nr 34, poz. 163

Dz. U. 96 r. Nr 106, poz. 496

Dz. U. 96 r. Nr 152, poz. 723

Dz. U. 97 r. Nr 28, poz. 153

Dz. U. 97 r. Nr 88, poz. 554 zm. Dz. U. 97 r. Nr 160, poz. 1083

Dz. U. 97 r. Nr 106, poz. 680

Dz. U. 98 r. Nr 106, poz. 668

Dz. U. 99 r. Nr 45, poz. 436

Dz. U. 99 r. Nr 110, poz. 1255

Dz. U. 2001 r. Nr 81, poz. 874

Dz. U. 2001 r. Nr 81, poz. 877

Dz. U. 2001 r. Nr 110, poz. 1189 zm. Dz. U. 2002 r. Nr 81, poz. 731

Dz. U. 2002 r. Nr 74, poz. 676

Dz. U. 2002 r. Nr 113, poz. 984

Dz. U. 2002 r. Nr 153, poz. 1271

Dz. U. 2003 r. Nr 59, poz. 516

Wyrok TK sygn. akt K. 26/00 Dz. U. 2002 r. Nr 56, poz. 517

Ustawa weszła w życie z dniem 1.01.1992 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 125. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zorganizuje

Państwową Straż Pożarną w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy.

2. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej odbywa się przy utrzymaniu

gotowości strażaków do podejmowania akcji w czasie pożaru lub innego

miejscowego zagrożenia.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. powstała Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Dz. U. z dnia 17 września 1992 r. Nr 69, poz. 349

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2.10.1992 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 29 sierpnia 1992 r.

w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania

komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się siedziby i terytorialny zasięg działania zorganizowanych stosownie do art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) z dniem 1 lipca 1992 r. komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej:

15. W województwie kieleckim:

1) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju dla gmin:

Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Oleśnica, Pacanów,

Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Szydłów, Tuczępy i Wiślica,

2) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dla gmin:

Imielno, Jędrzejów, Krasocin, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów,

Słupia, Sobków, Włoszczowa i Wodzisław,

3) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej dla

gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Koszyce, Opatowiec

i Skalbmierz,

4) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dla miasta Kielce

oraz gmin: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana

Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk,

5) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich dla gmin: Bliżyn,

Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka), Smyków

i Stąporków,

6) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie dla gmin:

Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Pałecznica, Racławice

i Słaboszów,

7) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla

miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Łagów,

Nawa Słupia i Waśniów,

8) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie dla gmin:

Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota,

9) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach dla miast:

Skarżysko-Kamienna i Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec,

Pawłów, Suchedniów i Wąchock.

 

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej powierzyła nam obowiązek prowadzenia m.in. ratownictwa technicznego. Wobec tego Komenda podjęła działania mające na celu pozyskanie sprzętu ratownictwa drogowego, a następnie samochodu ratownictwa drogowego, który pozwolił na sprawne prowadzenie akcji związanych z wypadkami drogowymi.

Począwszy od początków powstania Państwowej Straży Pożarnej do dziś to okres aktywnej działalności zmierzającej do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Co roku zwiększa się ilość prowadzonych interwencji. Nie sposób, zatem wymienić wszystkich akcji ratowniczych gdzie wykazali się umiejętnościami strażacy Komendy w Pińczowie. można zasygnalizować jedynie te największe, do których można zaliczyć:

Skuteczność i profesjonalizm pińczowskich strażaków oraz duże zaangażowanie podczas prowadzonych akcji jest spostrzegane zarówno przez przełożonych, jak też przez jednostki administracji samorządowej.

Strażacy wiele pożarów i miejscowych zagrożeń zlikwidowali w zarodku nie dopuszczając do ich rozprzestrzenienia i powstania dużych strat. W takich warunkach Komenda Powiatowa PSP spełnia wiodąca rolę w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa życia i mienia miejscowej ludności, oraz współpracy z innymi służbami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu

Duże zaangażowanie widoczne jest nie tylko podczas prowadzenia akcji, ale także w pracach na rzecz macierzystej jednostki w przeciągu ostatnich kilku lat, w celu poprawy warunków socjalno-bytowych jednostki załoga własnym sumptem wykonała wiele prac remontowych i rozbudowy strażnicy.

Godnym odnotowania jest także fakt, że strażacy Komendy Powiatowej PSP z Pińczowa od szeregu lat plasują się w czołówce współzawodnictwa sportowego w województwie, a dwóch funkcjonariuszy corocznie kwalifikuje się do kadry wojewódzkiej w sportach pożarniczych, reprezentując naszą Komendę na Mistrzostwach Polski.

Państwowa Straż Pożarna to nowoczesna i profesjonalna służba ratownicza.

Te walory służby ratowniczej można zauważyć również w Pińczowie.

Do 1992 roku STRAŻ POŻARNA dysponowała tylko dwoma samochodami

gaśniczymi ze sprzętem wyłącznie gaśniczym oraz kadrą strażaków

o przeciętnym stopniu przygotowania do prowadzonych działań. obecnie to już inna straż pożarna o bardzo szerokim profilu działań ratowniczych i stosunkowo dobrze wykwalifikowanej kadrze . Przybyło wiele sprzętu do niesienia pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i infrastruktury technicznej . Strażacy wyposażeni są w nowoczesne bardziej funkcjonalne ubrania ochronne , lepszy sprzęt ochrony dróg oddechowych , posiadamy dobre urządzenia łączności radiowej , stanowiska pracy zostały wyposażone w komputery ułatwiające pracę Komenda PSP w Pińczowie została dobrze przygotowana do realizacji zadań ratowniczych i prewencyjnych. Obecnie zatrudnionych jest 8 oficerów, 9 aspirantów i 25 podoficerów . W zdecydowanej większości są to młodzi ludzie zaangażowani i z ochotą podnoszący swoje umiejętności zawodowe dzieląc czas pomiędzy akcje ratownicze , szkolenie i prace na rzecz tut. jednostki.

Przeprowadzona w 1999 r. reforma administracji kraju zaowocowała przekształceniem komend rejonowych na komendy powiatowe. W związku, z powyższym w chwili obecnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie jest kontynuatorką długoletnich strażackich tradycji miasta Pińczowa.

Poniżej podano podstawę prawna zmiany nazwy Komend Rejonowych na Komendy Powiatowe PSP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr 133

Warszawa, dnia 29 października 1998 r.

TREŚĆ:

Poz.:

USTAWA

872 - z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

 

Art. 28. 4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi komendanci komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej i komendanci komend rejonowych Policji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich zastępcy stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio komendantów komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i komendantów komend powiatowych Policji oraz ich zastępców.

Art. 35. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej stają się jednostkami ratowniczo-gaśniczymi komend powiatowych lub komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej w powiatach, na których obszarze znajdują się siedziby tych jednostek.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. stosunek służbowy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej przekształca się w stosunek służbowy na podstawie mianowania.

3. Do dnia 30 czerwca 1999 r. jednostki ratowniczo-gaśnicze komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej mogą prowadzić działania ratownicze na dotychczasowych obszarach operacyjnych.

4. Do dnia 30 czerwca 1999 r. stanowiska kierowania dotychczasowych komendantów zniesionych komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej podlegają komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr 106

Warszawa, dnia 17 sierpnia 1998 r.

TREŚĆ:

Poz.:

USTAWA

668 - z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa

Art. 76. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2:

a) w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy "oraz powszechnego systemu ochrony ludności",

b) w pkt 6 na końcu dodaje się wyrazy "oraz ochrony ludności.";

2) skreśla się art. 4-6;

3) w art. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) staroście - należy przez to rozumieć również przewodniczącego zarządu miasta w miastach na prawach powiatu.";

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

1) Komenda Główna,

2) komenda wojewódzka,

3) komenda powiatowa (miejska),

4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły oraz

ośrodki szkolenia,

5) jednostki badawczo-rozwojowe,

6) Centralne Muzeum Pożarnictwa.

2. W skład komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży

Pożarnej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze.

3. Komendanci komend, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą

tworzyć jednostki ratowniczo-gaśnicze.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze

rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady tworzenia i likwidacji jednostek

ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,

2) szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych

Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności:

a) standardy wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych

Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy gaśnicze i

specjalne oraz w sprzęt i środki techniczne,

b) normy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i

środki techniczne do ratownictwa technicznego,

chemicznego, ekologicznego i medycznego,

c) normy wyposażenia krajowych baz sprzętu

specjalistycznego i środków gaśniczych.";


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7674

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2003-07-01 13:45:14
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-15 12:39:12
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2003-07-15 12:39:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony