PROTOKÓŁ NR XLIII/2010

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XLIII/2010

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 22 października 2010 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 1210.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.      Informacja z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za I półrocze 2010 roku:

-     wystąpienie Skarbnika Powiatu,

-     opinia Komisji Budżetu i Finansów

-     dyskusja.

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2009/2010:

-     wystąpienie Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych,

-     opinia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

-     dyskusja.

7.    Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego oraz zapoznanie z raportem z programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego:

-     wstąpienie Kierownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-     opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-     dyskusja.

8.    Zapoznanie z informacją na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2009 rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu
i Naczelnika Urzędu Skarbowego.

9.    Zapoznanie z informacją na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2009 rok przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego.

10.  Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-        w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

-        w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń z przeznaczeniem na zbiegi dotyczące chirurgii gałki ocznej oraz na Poradnię Okulistyczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

-        w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Informacja z pracy Zarządu Powiatu.

14.Podusmowanie pracy Rady Powiatu za okres mijającej kadencji.

15.Zakończenie obrad.

                                                             PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

Na sesji Rada Powiatu podjęła nastepujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

-  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń z przeznaczeniem na zbiegi dotyczące chirurgii gałki ocznej oraz na Poradnię Okulistyczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

-        w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015,

-     zmiany do uchwały NR XLII/208/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa,  

-     zmiany do uchwały NR XLII/209/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1648

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-11-10 12:16:02
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-11-10 12:16:58
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2014-02-11 12:39:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony