Wersja do druku

Opublikowano: 2020-01-29 09:12:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZOZ/ZP/10/12/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Wynik postepowania:
Ogłoszenie nr 510016739-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633888-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 28100000204289, ul. ul. Armii Krajowej  22, 28-400  Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 573 031, e-mail pinczow@poczta.onet.pl, faks 413 572 491.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalpinczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOZ/ZP/10/12/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac modernizacyjnych w pomieszczeniach serwerowni ZOZ w Pińczowie. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie projektów wykonawczych modernizacji pomieszczenia serwerowni podstawowej, 2) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3) wymianę drzwi wejściowych do obu serwerowni, 4) system monitoringu wizyjnego obejmującego serwerownię podstawową oraz zapasową, 5) system zarządzania serwerownią podstawową - system monitorowania parametrów środowiskowych, 6) wykonanie dedykowanego zasilania dla potrzeb serwerowni podstawowej, 7) zaprojektowania i wykonania prac instalacyjno-remontowych, 8) wykonanie prac remontowych, adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową, 9) dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni podstawowej, 10) dostawę wraz z montażem systemu gaszenia SUG w serwerowni podstawowej, 11) dostawę wraz z montażem szafy typu rack do serwerowni podstawowej, 12) opracowania dokumentacji technicznej dla wykonanych instalacji, 13) dostawy wraz z montażem dwóch systemów: kontroli dostępu (KD) i systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), obejmujących serwerownie podstawową oraz zapasowa, 14) wykonanie połączenia światłowodowego między serwerowniami podstawową i zapasową oraz punktem dystrybucyjnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71247000-1, 45210000-2, 45300000-0, 31000000-6, 32421000-0, 32422000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45330000-9, 45331200-8, 45400000-0, 50730000-1, 72611000-6, 72710000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161507.08
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ITwares Sp. z o.o.
Email wykonawcy: damian.plusa@itwares.pl
Adres pocztowy: ul. Sarmacka 10b/19
Kod pocztowy: 02-972
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 238005.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 238005.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270354.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1526
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-12-09 11:37:02
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-12-09 11:57:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu