Wersja do druku

Opublikowano: 2021-12-02 08:48:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZOZ/ZP/8/10/2021. Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wynik postepowania:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304289
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 22
1.5.2.) Miejscowość: Pińczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoz5@o2.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.szpitalpinczow.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14fa9943-370e-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295288/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 08:45
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295288/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00151184/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00247756/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZOZ/ZP/8/10/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego środków
dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 (formularz asortymentowo-cenowy) do SWZ
podzielonego na pakiety: Pakiet 1
4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4.5.5.) Wartość części: 16204,65 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego środków
dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 (formularz asortymentowo-cenowy) do SWZ
podzielonego na pakiety: Pakiet 2
4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4.5.5.) Wartość części: 135000,00 PLN
Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego środków
dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 (formularz asortymentowo-cenowy) do SWZ
podzielonego na pakiety: Pakiet 3
4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295288/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
4.5.5.) Wartość części: 17415,56 PLN
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17490,51 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18273,24 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17490,51 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Zaopatrzenia
Medycznego „CEZAL” SA Wrocław, Oddział Kraków
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990107208
7.3.4) Miejscowość: Kraków
7.3.7.) Kraj: Polska
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295288/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17490,51 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 2
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147522,17 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147522,17 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147522,17 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARMED Dystrybucja Sprzętu
Medycznego Tomasz Podesek
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295288/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6550002119
7.3.4) Miejscowość: Busko – Zdrój
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147522,17 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 3
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17669,43 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18266,88 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17669,43 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Zaopatrzenia
Medycznego „CEZAL” SA Wrocław, Oddział Kraków
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295288/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990107208
7.3.4) Miejscowość: Kraków
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17669,43 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiącePowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 708
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-10-27 12:30:20
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-10-27 12:39:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu