Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Pińczowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł."

Wynik postepowania:
Pińczów, dnia 16 grudnia 2021 r. Nr postępowania: 2021/BZP 00300399/01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Pińczowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł.” Powiat Pińczowski, zwany w dalszej części Zamawiającym, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski ul. Silniczna 5 25-515 Kielce Uzasadnienie wyboru oferty: W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie kryteriów wskazanych treścią rozdziału XIV SWZ, tj. cena – 80% , termin wypłaty transzy kredytu – 20% , spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu ww. oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów. Informacje szczegółowe w zakresie złożonych ofert: 1. Złożono 3 oferty: Numer oferty Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta Cena brutto wykonania zamówienia Terminy wypłaty transzy kredytu 1. Bank Spółdzielczy w Pińczowie ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów 140.458,39 PLN 3 dni robocze 2. Bank Spółdzielczy w Połańcu ul. Żapniowska 3 28-230 Połaniec 147.181,87 PLN 3 dni robocze 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski ul. Silniczna 5 25-515 Kielce 116.956,48 PLN 3 dni robocze 2. Streszczenie oceny ofert i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu: Numer oferty Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta Liczba punktów w kryterium cena (brutto) Liczba punktów w kryterium termin wypłaty transzy kredytu Razem liczba punktów 1. Bank Spółdzielczy w Pińczowie ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów 66,61 20 86,61 2. Bank Spółdzielczy w Połańcu ul. Żapniowska 3 28-230 Połaniec 63,57 20 83,57 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski ul. Silniczna 5 25-515 Kielce 80 20 100 Pińczów, dnia 13 grudnia 2021r. Informacja z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Pińczowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł.” Powiat Pińczowski, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.12.2021 r. o godzinie 13.30 i zostały otwarte następujące oferty: Numer oferty Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta Cena brutto wykonania zamówienia Terminy wypłaty transzy kredytu 1. Bank Spółdzielczy w Pińczowie 140.458,39 PLN 3 dni robocze 2. Bank Spółdzielczy w Połańcu 147.181,87 PLN 3 dni robocze 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski 116.956,48 PLN 3 dni roboczePowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 730
Wprowadził do systemu: Anita Głuszek, data: 2021-12-06 12:48:32
Opublikował: Anita Głuszek, data publikacji: 2021-12-06 12:55:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu