Wersja do druku

Opublikowano: 2022-06-13 09:10:02

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Termomodernizacja struktury zewnętrznej części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 10.06.09.2022roku  

PiPR.IV.041.7.14.17.1.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Powiat Pińczowski z siedzibą w Pińczowie  ul. Zacisze 5  działając na podstawie art. 255 pkt. W nawiązaniu do art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 ze zmianami)

informuje,

iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym – art.275 pkt.2; nr ogłoszenia 2022/BZP00177186/01 obejmującego  Termomodernizację struktury zewnętrznej części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.255pkt.6 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W trakcie postepowania o udzielenie zamówienia zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie dodatkowego załącznika do programu funkcjonalno-użytkowego z równoczesną zmianą terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany zostały ujęte w dokumentach dodatkowych: zał.11 uzupełnienie do PFU / zał.12 zmiana siwz. Dokonano zmiany treści ogłoszenia. W/w dokumenty zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Dokonując w/w zmian w szczególności zmiany terminu składania ofert,  nie dokonano zmiany terminu na stronie internetowej e-Zamówienia i miniportalu. Z uwagi na upływ  pierwotnego terminu do składania ofert usuniecie w/w  wady stało się niemożliwe. Tym samym uniemożliwiając złożenie wykonawcom ofert niepodlegających odrzuceniu Zmawiający nie ma możliwości zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu.

Pouczenie

Na czynność unieważnienia postępowania i odrzucenia oferty, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

 

 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 489
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2022-05-25 14:36:38
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2022-05-25 14:45:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu