Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1111

Data publikacji:
2019-10-15 14:11:07

Przedmiot: ZOZ/ZP/4/10/2019. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:

Polska-Pińczów: Diagnostyczny system rentgenowski

2019/S 199-483063

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22
Pińczów
28-400
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Mitka
Tel.: +48 413573039
E-mail: zoz5@o2.pl
Faks: +48 413572491
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalpinczow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalpinczow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Numer referencyjny: ZOZ/ZP/4/10/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33111800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Odinstalowanie starego aparatu RTG należącego do Zamawiającego jego wycena i odkup. Poprzez montaż i uruchomienie należy rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych projektów oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń, odbiorów, ekspertyz i certyfikatów, które są wymagane przez właściwe i obowiązujące przepisy prawa. Zapewnienie niezbędnych pomiarów i protokołów we wszystkich branżach, a koniecznych do uzyskania odbiorów instytucji zewnętrznych. Dostosowanie oprogramowania przedmiotu zamówienia do oprogramowania działającego u Zamawiającego, uzyskanie wszelkich potrzebnych licencji.

Montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w pracowni RTG Zamawiającego

Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C do wykonywania zabiegów pourazowych, ortopedycznych jak również do zabiegów stabilizacji aparatu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Odinstalowanie starego aparatu RTG należącego do Zamawiającego jego wycena i odkup.

Poprzez montaż i uruchomienie należy rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych projektów oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń, odbiorów, ekspertyz i certyfikatów, które są wymagane przez właściwe i obowiązujące przepisy prawa. Zapewnienie niezbędnych pomiarów i protokołów we wszystkich branżach, a koniecznych do uzyskania odbiorów instytucji zewnętrznych. Dostosowanie oprogramowania przedmiotu zamówienia do oprogramowania działającego u Zamawiającego, uzyskanie wszelkich potrzebnych licencji.

Montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w pracowni RTG Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C do wykonywania zabiegów pourazowych, ortopedycznych jak również do zabiegów stabiliza

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C do wykonywania zabiegów pourazowych, ortopedycznych jak również do zabiegów stabilizacji aparatu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącego wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019

 

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(siwz i zalaczniki rtg i ramie c.zip - 1267.655 KB) Data publikacji: 2019-10-15 14:22:35 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i oddpow rtg i ramie c.doc - 165.888 KB) Data publikacji: 2019-11-14 13:54:47 Redaktor: Grzegorz Mitka

(obciazenie stropu RTG.jpg - 4615.433 KB) Data publikacji: 2019-11-14 13:55:10 Redaktor: Grzegorz Mitka

(informacja z otwarcia ofert rtg ramie c zoz w pinczow szpital.doc - 18.944 KB) Data publikacji: 2019-11-21 11:52:12 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o uniewaznieniu postepowania rtg pinczow szpital zoz.doc - 19.968 KB) Data publikacji: 2019-12-05 08:10:11 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1230
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-10-15 14:11:07
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-10-15 14:24:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu